ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߟߊߜߊ߬ߙߊ߫. ߛߴߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߍ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߃߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߬ߞߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߓߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߇, ߂߀߂߃ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.

ߘߌߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ

ߘߙߌߛߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߢߡߊߟߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߎߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߍ߮ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߎߓߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߣߍ߲߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߘߊߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬߸ ߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߕߐߟߊ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰߸ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߌ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߘߊߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ߘߋ߬߹ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߏߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߮ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲߯ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߓߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫. ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߏߓߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߍ߮ ߘߏ߲߬ ߌ ߘߋ߲ߞߍ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߸ ߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߗߋ߫ ߒ ߡߊ߬.

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߎߓߊ ߕߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߡߊߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߏߓߊ ߓߘߊ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߒߠߊߦߊ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߏߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍ߫ ߌ ߟߊ߫. ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߏߓߊ ߞߊ߬ ߁߀߀߀ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߖߎߝߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߏߓߊ ߓߏ߲߬ߢߊ ߡߊ߬. ߘߙߌߛߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫ [ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߦߏ߫ ߝߎߥߊ, ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬. ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ ߕߐߡߐ߲ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߔߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߗߋߓߏ߲ ߡߊ߬. ߥߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߏ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߘߙߌߛߊ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߓߟߏߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫. ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐߟߊ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߫ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߢߊ߰ߛߊ ߘߐ߫. ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬߸ ߕߊ߮ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߥߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ߓߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߟߐ߫ ߛߓߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬߸ ߘߊ߲߬ߓߟߐ߬ ߘߌ߬ ߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߛߎ߮ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߮ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲؟ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߐ߲߲߬ߐ߲߬߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߥߙ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߕߊ߬߸ ߛߊߞߍߟߌ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߕߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߔߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߗߋߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߓߏ߲ ߡߙߊ߬ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߔߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߗߋߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߛߏ߲ߧߊ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߊ߬ߓߊ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߗߍ߬߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎ߮ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߡߟߊߡߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߥߴߊ߬ ߝߋ߰ߙߋ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫, ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫. ߞߊ߬ߓߊ ߛߋߣߍ߲ ߟߎ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲ߧߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߋ߬߹ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߯߹ ߛߏ߲ߧߊ߬ߟߌ؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬߹ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߎߡߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߦߌ߫. ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߊ߬ߓߊ ߥߊߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߌߟߊ ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߤߊ߲߫߸ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߍ߫߸ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߢߍ߫ ߢߊ ߢߎ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬؟ ߞߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߒ ߞߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ ߗߍ߬߸ ߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ؟ ߌ ߜߎ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߏ߲߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫߹ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߮ ߘߌ߫. ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߛߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ߃߅߀߀ ߟߊ߫. ߘߙߌߛߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߓߟߏߟߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߞߐߟߊ߫ ߢߊߝߘߍߡߊ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߘߐߓߍ߲ ߓߟߏߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎ_ߎ߯_ߛߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߞߘߐ߫ ߘߐߓߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߢߍ߫ ߝߋߎ߫߹ ߌ ߦߵߌ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫.

ߘߙߌߛߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߐߘߐ߲߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ߓߊ߰ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫. ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߘߙߌߛߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ߬ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߙߌߛߊ߬ ߢߍ߫, ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߋ߬ ߗߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫. ߞߋߟߊߘߋ߲ ߥߊ߫ ߣߍ߲ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߓߛߊߣߍ߲ ߞߏߕߍ߭. ߊ߬ ߓߊ߲ ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫, ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߘߏ߫ ߘߌ ߒ ߡߊ߬ ߓߊ߫߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߞߟߌ߫, ߊ߬ ߞߊ߲߲߯ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬߸ ߝߏ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ [ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫] ߕߊ߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ]] ߣߵߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߏ߫߸ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߞߊ߲߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߋߞߎ߬_ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߢߎ߬ߡߊ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߬߸ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߛߊߞߙߊ߫߹ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߙߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߋ߲߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߢߐ߲߯ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߕߊߡߊ߲ ߘߐ߫, ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߟߌ ߘߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]