ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߋ߬ߟߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߋ߬ߟߋ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ☉) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߟߊߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߊߡߊ߲߫, ߞߵߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߞߍ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߡߊ߬ߟߐ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߢߎߡߍߓߎߦߌ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߜߟߐߡߌ߲ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߌ߫.

ߕߋ߬ߟߋ
G-type main-sequence star
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ ߢߐ߲߮ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߲ߓߋ, photosphere ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌGalactic Center of Milky Way ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Spectral classG2V ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byThe Sun in culture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Notationsolar symbol ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/the-sun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁.߃߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߥߟߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߁߀߉ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߃߃߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ %߉߉.߈߆ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߃ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߠߋ߬ (~߇߃) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߁ (~߂߅%) ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎ߲߰ߛߎ߲߸ ߛߍ߯ߛߎ߲, ߝߢߐߞߎߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲.ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ (ߗ߭ߋ ߂ ߝ߭ߋ߭) (ߗ߭ߋ߭) ߘߟߐ߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋߢߊ ߦߋ߫ ߛߊߦߌ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߡߊ߫


ߢߟߋߢߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, (ߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߜߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊߦߌ ߞߊ߲߫). ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߛߊ߲߬ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄.߆ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߡߘߊ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߥߎ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߬ ߝߎߢߍߡߊ ߘߌ߫. ߓߎ߲ߓߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߘߍ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫. ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߟߊߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߝߐ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬  ߕߍߡߊߞߟߏߟߞߊ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߕߐ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߜߋ߫.

ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߦߴߊ߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߅ ߜߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߞߙߌߕߌߕߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߜߟߐߡߌ߲ ߞߙߌߕߌߕߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫. ߜߟߐߡߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀߀ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߇߀.߀߀߀ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫, ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߣߍߦߊ ߣߴߊ߬ ߥߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߣߌ߫ ߖߌߛߎ߲ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߛߊ߲߬ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߅ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߌߛߎ߲ߟߐ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߕߎ߲߯, ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߜߐߞߎ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߥߊ߯ߕߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ (ߣߌߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬). ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߝߣߍߝߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߝߐ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߟߊߓߟߊ߫ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߜߍ ߘߌ߫, ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߣߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߢߍߟߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߖߍ߬ ߢߊ ߕߋ߬ߟߋ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߥߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫.

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߗߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߞߊ߲ߞߋ %߉߉.߈߆ ߡߊ߬.  ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߥߙߊ߬ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ +߄.߈߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߣߍߡߣߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐߣߐߛߌ߲ߓߌ ߛߌߟߊ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ %߈߆ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߢߟߋߢߟߋ߫ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ [ߓ] ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ ߂߲ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߝߏ߬ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߙߏ߬ߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߛߊߣߌ߲߸ (ߎ߳ߙߊߣߌߎߡ)߸ ߝߌ߬ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ [߂߲]߸ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬. ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߕߟߋ߬ ߝߏߘߏ߲ ߘߏ߫ ߝߎ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߛߏ߬ߛߏ߬ߟߊ߲ ߕߍߡߊߞߟߏߟߞߊ ߟߊ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߘߍ߬ߜߍ [ߓ] ߘߏ߫ ߖߛߐߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߬ߡߍ߬ߟߌ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߛߊ߲ߞߟߏ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߣߍߡߣߍߟߊ ߘߌ߫߸ ߥߙߊ߬ߦߊ -߂߆.߇߄ ߘߐ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊߕߎ߲߰ߣߊ ߛߌߙߌߎߛ ߡߣߍߡߣߍ ߢߐ߲߰ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߙߊ߬ߦߊ -߁.߄߆ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߛ.ߘ ߁ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߁߅0.߀߀߀.߀߀߀) ߡߊ߬߸ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߓߐ ߞߊ߲߬ ߕߟߋ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߕߏ߲ߘߋ ߘߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߜߐߞߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߦߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߢߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߁߉ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߍߟߊ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߂ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߊߖߊ߯ ߟߊ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲ ߏ߬ ߜߟߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߍ߯ ߞߘߐߘߏ߲߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬ ߦߋߟߋ߲ߛߏ߯ߙߏ (ߝߕߏߛߍ߲ߕߋߛ) ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߓߊ߲ߘߊ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲.

ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߜߝߐ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߦߋߟߋ߲ߜߟߎߞߘߎ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬. ߕߋ߬ߟߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߟߊߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ߡߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߉߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߊߙߌߝߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߍߡߊߓߊ߲ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫.

ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߍ߯ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊ߲ߗߏ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߴߊ߬ ߕߍߡߊߓߊ߲ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߓߊߙߌߦߊߝߊ߲ ߞߊ߲߬. ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߋ߲ ߡߊߟߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߕߐ ߟߊ߫. ߗߏ߯ߦߊ ߏ߬ ߞߐߡߊߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߅.߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߊߙߌߝߊ߲ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߃߃.߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬߸ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߕߍߡߊߓߊ߲߯ߝߊ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߈ ߘߌ߫.