ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߉، ߁߉߂߉ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄، ߁߉߆߈ ߠߊ߫[߁]. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ ߣߌߞߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߣߴߊ߬ ߢߍߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߅߄ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߥߊߢߊ߲ߞߊߓߊߟߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߟߊߛߐ߲߭ ߣߌ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߌ߲ ߥߊߢߊ߲ߞߊߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߤߊߕߑߡߊ߫ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Martin Luther King Jr. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Michael King Jr. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߙߑߕߍ߲߫, ߟߎߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1929 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1968 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߊ߲ߝߌߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߡߐ߰ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߖߐߞߟߌ߫ ߣߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ߖߋߡߛ ߍߙߟ ߙ߭ߋ߭ߦ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭߸ ߘߐ߰ߡߊ߲߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߍߦߐ ߘߝߐ߬ߡߊ. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߊߟߑߓߍߙߑߕߊ ߥߟߌߦߊߡ ߞߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߞߙߌߛߑߕߌ߲ߣ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߬ߙߌ߫, ߊߟߝߑߙߍߘ ߘߊߣߌߦߍߟ ߥߟߌߦߊߡ ߞߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߞߏߙߋߕߊ߫ ߛߑߞߏߕ ߞߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߦߏߟߊ߲ߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭, ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߃߲, ߘߍߞߛߑߕߊ߫ ߛߑߞߏߕ ߞߌ߲ߜ߭, ߓߍߙߑߣߌߛ ߞߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫ߊߟߵߝߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊDexter Avenue Baptist Church, Ebenezer Baptist Church, ߊߡߛߑߕߊߘߊ߲ߡ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߏ߲߬ߓߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߡߘߊߞߎ߲ (ߕߍߛ) ߗߋߕߌ߮ߟߏߕߊ߲߫ ߤߊߙߐߟߘ ߘߌߥߐߟߝ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific prefixReverend Doctor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߘߋ߲ߡߊߛߎߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Feast dayMartin Luther King Jr. Day ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Swarthmore College Peace Collection ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ, ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌ, labor movement in the United States, civil rights movement ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫American Academy of Arts and Sciences, Southern Christian Leadership Conference, Alpha Phi Alpha, Progressive National Baptist Convention ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߛߌ߬ߣߊ, ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߍ߯ߦߊ, ߓߍ߯ߦߊ ߘߍ߲ߢߐ߲߮ߠߊ, ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎߙߋߌ߲ߤߏߟߘ ߣߌߦߋߓߎ߯ߙ, ߤߏߥߊ߯ߙߘ ߕߎߙߑߡߊ߲߯ߣ, ߥߋߟߑߕߊ߫ ߙ߭ߏߗߌ߲ߓߐߛߗ, ߤߊ߲ߙߌ߫ ߘߊߝ߭ߌߘ ߕߐߙߏ߬, ߡߏ߬ߤߊ߲ߘߊߛ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߑߛ߭ߊ߲ߘ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲I Have a Dream, March on Washington for Jobs and Freedom, ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߝߊ߰ߟߌ, ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Generational suffixL252247-F2 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://thekingcenter.org ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Documentation files atSAPA Foundation, Swiss Archive of the Performing Arts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߏ߲߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߞߎߟߎ߲ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߎߘߍ߲߫ ߞߑߙߌߛߑߕߌߦߊ߲߫ ߟߌߘߊߛ߭ߌߔ ߞߐ߲ߝߋߙߍ߲ߛ (ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߌߛߟߊߞߦߊ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ) (ߥ.ߌ.ߡ.ߜ) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߛߍ߬ߘߏ߲߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫ ߊߟߑߓߊߣߌ߫߸ ߗ߭ߋߐߗ߭ߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߣߴߊߟߊߓߡߊ߫ ߟߎ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬, ߊ߬ߌ ߤߊߝ߭ ߋ߬ ߘߑߙ߭ߌߡ (ߛߌ߬ߓߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫). ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߣߐߓߍߟ ߖߐ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߄، ߁߉߆߄ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߥߢߊߞߊߟߌ߫ ߡߊ߫ ߟߊߘߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߟߑߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫. ߁߉߆߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߏ߲߫ ߝߘߊߣߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊߡ ߞߟߍ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌ߲߭ߢߐ߲߮ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ (ߝߏ߯ ߝ߭ߋߕߑߣߊߡ) ߖߌ߭ ߌߘߑߜ߭ߊ ߤߎߝ߭ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ  ߦߋ߫ ߍߝ ߓߌ ߊߌ ߟߊ߫ ߞߏߟߊ߲ߜߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. (FBI) ߍߝ ߓߌ ߊߌ ߥߛߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ ߗߋߛߓߍ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߤߊߕߍߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫.

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߆߈ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲, ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߝߌߛ߸ ߕߣߍߛߋ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߛߌ߬ߞߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߖߋߡߛ ߍߙߟ ߙ߭ߋߦ ߟߋ߬ ߡߵߊ߬ ߝߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߱ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫, ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߊ (ߗߋߘߊ) ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߍ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߙ߭ߋߦ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߉߉ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰߸ ߙ߭ߋߦ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߄߁ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߉ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߓߌߢߍߘߌߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫ ߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߥߛߎ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߛߦߊ߬ߞߐ߬ ߛߊߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߟߏ߲ߓߊ ߞߍ߫

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߂߉ ߟߊ߫߸ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭, ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߝ߭ߋߙߊ߲ߘ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߊߟߑߓߍߙߑߕߊ߫ ߥߌߟߌߦߊߡ ߞߌ߲ߜ߭ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߘߍ߰ߛߎ߬ߛߎ߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߌߞߊߍߟ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߌߞߊߍߟ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߁߉߃߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߘߐ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊߌߞߊߍߟ ߕߐ߮ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ߘߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߓߟߏ߫, ߏ߬ ߞߍ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߕߐ߮ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߛߓߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫.

"ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭“ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬-ߊߡߋߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߊ߲ߣ ߞߙߌߛߑߕߌ߲ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߞߊߘߍߕ ߋߘ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߕߊ ߝߐ ߘߐ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߕߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߓߍ߯ ߘߎߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߬ߓߟߊ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߕߊ߬ߦߊ߬ߟߊ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫߸ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ "ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎߘߊߦߌ߫". ߞߌ߲ߜ߭ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߕߊ߬ߦߊ߬ߟߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫.

ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߎߙߊ߲߫ (ߜߊ߬ߛߌ߫ \ ߓߜ߭ߐ߬) ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫߹ ߝߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߅߲ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ "ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߏߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫". ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߧߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ ߕߊ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲"߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߹ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߛߡߊ߬ߘߊ߬ ߖߎߟߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߞߕߐ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߡߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߘߊߝߍ߬ ߦߋ߲߬. ߘߋߣߍ߲ ߏ߬ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߛߋߣߍ߲ ߛߊ߲߬ ߆ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߥߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬-ߊߡߋߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫, ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߏ߬ ߝߘߊ߫߸ ߓߊ ߘߋߣߍ߲ ߝߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߕߙߐ߫ ߘߊ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲ ߣߌ߫ ߢߣߊߞߏߞߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߓߴߊ߬ ߛߙߎߓߊ߲ߕߐ ߢߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߞߏߖߎ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ "ߛߌߦߊ߫ ߟߊߜߊߛߌ"߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫, ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ (ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߊ߬) ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߘߐ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߝߢߐߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߌߛߊߟߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߟߊߜߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߛߊ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߞߏ߫ ߘߟߊߘߍ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ "ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫"߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߏ߫ "ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߝߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߕߛߋ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫"߸ ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߘߏ߯ߝߊߘߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߓߙߎߞߊ߫ ߕߌ ߥߊߛߌ߲ߕߐ߲߬

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߓߙߎߞߊ߫ ߕߌ ߥߊߛߌ߲ߕߐ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߡߊ߬ߘߐ߬ ߞߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߕߊ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߛߘߍ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߘߐ߬ߝߘߊ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߥߊߟߊ߲ߧߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߋߜ߭ߙߏ ߋߌߞߛ ߸ ߘߎߓߑߟߍ߲߫ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫.

ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ ߞߏ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߢߍ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰. ߞߌ߲ߜ߭ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߓߊ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߝߘߏ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ "ߒ ߣߌ߫ ߡߐߣߍ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬". ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߣߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߏ߲ߧߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߟߐ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬[߂]. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ ߓߍ߯ ߟߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߅߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߕߐߟߍ߫߸ ߛߋߕߐ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐߞߕߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫  ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߡߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߢߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߐ߮ ߜߊ߭ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߦߟߌߡߊߞߏ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ "ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߬ߢߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߙߌߘߐ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ"

ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏߝߊߘߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߁߉߇߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߙ߭ߏߣߊߟߘ ߙ߭ߋߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߝߙߎߕߎ߫ ߢߊ߰ߢߊ߰ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߡߊߟ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߫ ߘߌ. ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߁ߠߊ߫

ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬ ߣߊߡߎ߲ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߯ߝߘߊ


ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߊߘߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߉߲ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߁߉߄߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬ ߣߊߡߎ߲ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߯ߝߊ ߘߐ߫ ߗߌߛߑߕߊ߬ ߸ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߁߉߅߁ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߛߎ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߖߌ߭ ߔߊߐߛ ߓߊߙߑߓߎߙ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫, ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߕߋߙߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊߟߑߝ߭ߊߙߌ߫ ߗߐߗ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߗߌߛߑߕߊ߬. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ "ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߋ߲" ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߌߟߑߦߊߡ ߐߜ߭ߐߛߕߎߛ ߖߏߣߍߛ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߎ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߡߌߍߟ ߘߌ ߔߑߙߏߞߑߕߐ߫, ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊߥߊ߲߬ߘߟߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߞߊ߬ߙߊ߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߫ ߥߋߟߑߕߊ߫ ߡߊߌߑߞߊߟ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߏ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߝߋ߲_ߋ߲߲߯_ߝߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߋߘߑߥߊߙߘ ߝߏ߲߬ߘߏ ߝߍ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߲߬ ߸ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߕߋߙߌ ߘߏ߫ ߕߍߣߍ߲߫ ߡߛߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߓߟߎ߬ ߝߙߌߛߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߋߙߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬߸ ߌ ߦߵߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߘߐ߫ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߏߣߌ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߥߋߟߑߕߊ߫ ߙ߭ߐߗߌ߲ߓߐߛߗ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߑߙ߭ߏߖ߭ߊ߬  ߛߋߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߃ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߡߊߕߍ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߝߋߥߙߌߟߊ ߘߌ߫ ߜߊ߭ ߟߊ߫. ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎߞߏ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߝߘߎ߬ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߢߍ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߘߎߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊߡߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߦߙߊ߬ߓߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߋߙߌ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ "ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫". ߞߐߟߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߙߌߕߊ߫ ߛߑߞߏߕ ߝߘߎ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߈ ،߁߉߅߃ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߘߊߝߍ߬ ߦߙߐߕߐߕߐ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ ߟߊ߫, ߤߋߌߛߑߓߍߜ߭ߊ߬߸ ߊߟߊߓߡߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߄ ߛߐ߬ߘߐ߲߬, ߦߏߟߊ߲ߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ (߁߉߅߅-߂߀߀߇) ߸ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߃߲ ߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ (߁߉߅߇ ߟߊ߫) ߘߋߞߛߑߕߊ߫ ߛߑߞߏߕ ߞߌ߲ߜ߭ (ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߁) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߙߑߣߌߛ ߞߌ߲ߜ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ (߁߉߆߃) ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏߙߌߕߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߓߍ߲߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߎߕߌ߯ ߡߛߏ ߣߌ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ ߡߛߏ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫


ߞߌ߲ߜ߭ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߅߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋߞߛߑߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲]] ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫]]

ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅، ߁߉߅߅ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߌ߲ ߘߊ߫ ߌߘߑߜ߭ߊ ߍߛ ߓߑߙߊߌߕߑߡߊ߲ߣ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߟߏߕߊ߲߫ ߤߊߙߐߟߘ ߘߌߥߐߟߝ ߣߴߏ߬ ߝߊ߰ ߟߊ߸ ߔߏߟ ߕߟߌߗ ߣߌ߫ ߤߊ߲߬ߙߌ߫ ߣߋߟߑߛߐ߲߫ ߥߊߌߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߓߛߌ߬ߞߌ ߟߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߁߂ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߛߙߍߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߥߌߟߑߦߊߡ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߤߍߛߑߕߊ߬ ߝߍ߬߸ ߤߍߛߑߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߞߘߐߞߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߫. ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߁߉߉߁ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߘߊߞߎ߲߫ ߡߐߟߐ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫. ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߘߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߬ ߛߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߠߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߓߏ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫. ߥߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫. ߘߍ߬ߘߊ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎߡߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߊߛߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߛߐߙߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊߞߎ߲ ߓߊߞߎߘߊ ߝߍ߬߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫߸ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߕߍ߫.

ߡߏ߲߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߏߛߊ ߔߊ߯ߙߞ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߙߐߝߍ߬

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߞߑߟߏߘߍߕ ߞߏߟߑߝ߭ߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ [[ߖߌ߲ߡ ߞߑߙ߭ߏߥ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߌߢߍ߫, ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߍߘߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߞߍ߲߬. ߌ ߘߌ߭ ߣߌߞߑߛ߭ߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߑߟߌߝߐߙ ߘߎ߯ߙ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߍ߲߰߸ ߓߊ ߘߴߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߓߏ߲߬. ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁, ߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߙߏߛߊ߫ ߔߊߙߞ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߘߏ߫ ߢߍ߫ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫. ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߏ߲߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߍ߲߰ ߘߊ߫ ߣߌߞߑߛ߭ߐ߲ߣ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߟߏ߫. ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߤߊ߲߯ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃߈߅ ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߞߏ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲ ߓߟߏ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߑߙߏߥߘߊ߫ ߝ߭ߌ߭ ߜ߭ߋߟ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ ߘߐߢߌߡߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߋ߲ߘߐߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߡߏ߲߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߫ ߢߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߜ߭߸ ߙ߭ߊߟߝ ߊߓߍߙߑߣߊߕߌ߫߸ ߝߑߙ߭ߋߘ ߛ߭ߐߕߏߛߑߥߐߕ߸ ߖߏߛߍߝ ߟߏߥߋߙ߭ߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ (ߥ.ߌ.ߡ.ߜ) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫, ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߏ߬ ߖߌ߭ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ߫ ߓߟߌ ߜ߭ߑߙߊߤߊ߲ߡ ߠߊ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ߞߟߍ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߟߐ߭ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߊߛߌ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߜߘߍ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߦߴߊ߬ ߟߐ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߊߞߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߍ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߖߋߡߛ ߓߌߝ߭ߍ߸ ߊߟߍ߲߫ ߖߐ߲߭ߛߐ߲߬߸ ߞߐߙߑߕߌߛ ߥ ߤߊߙߌߛ߸ ߥߋߟߑߕߊ߫ ߌ ߝߏ߲ߕߑߙ߭ߏߦ߸ ߛߌ ߕߌ ߝ߭ߌߝߌߦߊ߲߫߸ ߊ߲ߘߑߙߌߥ ߦߎ߲ߜ߭߸ "ߘߍ߬ ߝߑߙ߭ߌߘߐ߲ߡ ߛߌ߲ߜ߭ߊ߬"߸ ߗߊߙߑߟߌߛ ߌߝ߭ߊߛ߸ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ ߙ߭ߏ߬ߓߌ߲ߛߐ߲߬߸ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߓߊߞߑߥߍߟ߸ ߊ߲ߣ ߓߌߟ ߙߏ߬ߓߌ߲ߛߐ߲߫ ߘߌߝ߭ߊߣ߸ ߗߊߙߑߟߌߛ ߞߌ߲ߖ߭ߊ߫ ߛߑߕߌߟ߸ ߊߟߝߑߙߍߘ ߘߊߣߌߦߍߟ ߥߌߟߑߦߊߡ ߞߌ߲ߜ߭߸ ߓߌ߲ߖߊߡߌ߲߫ ߤߎߞߛ߸ ߊߙ߭ߐ߲߫ ߤߊ߲ߙ߭ߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߦߊߙߘ ߙߐߛߑߕߍ߲. ߞߌ߲ߜ߭ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߔߘߏ߬ߞߟߏ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߛߑߕߊߘ ߕߏ߬ߥߊ߯ߘ ߝߑߙ߭ߌߘߐ߲ߡ ߢߍߛߐ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߅ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߓߑߟߎߡߛߑߕߍ߲߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲߲߬ ߓߊ ߞߣߐ߫ ߤߊߙߑߟߍߡ. ߤߊߞߟߌߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߌߖ߭ߏߟߊ߫ ߞߎߙߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߛߐ߰ ߊ߬ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߞߘߎ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߐߓߛߏ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߡߐ߰ ߃ ߓߟߏ߫, ߏߓߑߙߌ߫ ߟߊ߲ߓߍߙ ߡߊߦߑߣߊ߯ߙ߸ ߋߡߌߟ ߣߊߞߑߟߋߙߌߦߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲ߣ ߥ.ߝ߭ ߞߐߙߑߘߌߛ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐߞߎ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߐ߫. ߞߎߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߛߋ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ "ߡߐ߱ ߟߐ߬ߜߊ߲"߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߎ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ "ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫؟" ߊ߬ ߣߌ߫ "ߢߣߊߡߦߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߎߡߊ߲ߘߐ"߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߎ߬ߓߊ ߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߦߙߊ߬ߓߌ ߡߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߛߌߦߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߤߊ߲ߙߌ߫ ߥߊߗߑߕߍߟ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߑߟߍߙߊ߲ߛ ߓߌ ߖߏ߲ߣ ߞߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ ߄ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊߌߡ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬. ߞߴߏ߬ ߡߊߞߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߐߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ "ߤߍߘ ߘߋ߬ߦߊ߬ ߙ߭ߊߌߛߌ߲ ߝ߭ߏ߬ߊߛ" ߥߊߗߑߕߍߟ ߞߊ߬ ߥߏߘߌߟߊߘߏ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߖߎ߬ߓߐ߬ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߘߌ߫߸ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ "ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߡߐ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߦߋ߫". ߞߌ߲ߜ߭ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߭ ߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊߓߏ߬ߢߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫big>. ߖߐ߲ߣ ߝߌߕߑߛߌߙߋߟ ߞߣߍߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߝߙߋߞߋ ߝߎߟߋ߲߫ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊߞߍ߲߰߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߡߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߲ߕߌ߮ ߡߊߞߟߌ߫ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߍ߲ߞߏߟ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߞߣߍߘߌ߫ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬.ߊ߲ߌߘߐ߲߫ߌߘߐ߲߫ ߓߌ ߖߐ߲ߛߐ߲߫ ߣߌ߫

ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲ߜߍ ߟߊ߬ߘߍ߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߁߉߆߃ ߟߊ߫.

ߙ߭ߏߓߊߙߕ ߍߝ ߞߣߍߘߌ߫ ߟ߫ ߦߋߎ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߕߌ߬ߢߍ߬ߟߐ ߙ߭ߏߓߊߙߕ ߍߝ ߞߣߍߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߍߝ ߓߌ ߊߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ  ߣߐ߭ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߃ ߝߏߓߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫߸ ߛߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߍߝ ߓߌ ߊߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߟߊߡߍ߲߫. ߍߝ ߓߌ ߊߌ ߗߋߕߌ߯ ߖߌ߭ ߋߘߑߜ߭ߊ߫ ߤߎߝ߭ߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߮ߠߌ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߊߘߐߡߌߣߊߞߎ߲ߢߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߍߝ ߓߌ ߊߌ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߣߊ߬ߕߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߏߍ߲ߕߍߟߑߔߙߏ߫

ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߖߌߡ ߞߑߙ߭ߏߥ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߐ߯ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ߣߌ߫ ߝߌ߲ߡߊ߲  ߟߊߞߢߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߝߌ߲߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߠߎ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߸ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߢߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߌ߲߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߟߏ߲ ߓߍ߯, ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߊߞߌߛߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋߗߏ߮ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߤߊߕߍߦߊ߫߸ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߛߊ߲߭ ߁߉߆߀ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߤߊߞߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߓߊߖߎߟߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߤߊߞߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߕߘߍ߬ ߘߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߓߟߏߡߊߙߊ߲߫ ߝߊ߲ߝߍߟߊ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߲߬߸ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߞߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߍߦߙߐ ߢߌߡߊ ߟߎ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߲߭ߓߍ߲߬߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߛߌߦߊߥߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߙߎ߫߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲ ߐߝ ߌߛߑߟߊߡ = ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲. ߛߑߕߏߞߋߟߌ߫ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊߝߊ߬ߛߊ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬߫ ߟߊ߫. ߏߡߊߟߌ߫ ߦߋߛߌߕߋߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫.

ߊߟߌߓߊߣߌ߫߫ ߕߏ߰ߝߏ߸ ߁߉߆߁ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߓߊߣߌ߫߫ ߕߏ߰ߝߏ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊߟߐ߬ ߕߏ߯ߝߏ ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߴߊߟߌߓߊߣߌ߫߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫߸ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߕߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߕߏ߰ߝߏ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߏߞߣߐߡߐ߮ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߛߴߏ߬ ߞߣߐߟߊ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߛߌߣߍ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߟߋ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߊߟߌߓߊߣߌ߫߫ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫߸  ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߊ߬ ߓߘߊ, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߹ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߞߍߓߊ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߛߏ ߝߍ߬߸ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߏ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߋ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߕߟߋ߬ ߄߅ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߞߎ߲߭ߞߊ߬ ߘߏߟߊ߯ߙ ߁߇߈ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߁߅0߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫), ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߓߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߟߏߙߌߦߊ߫ ߔߑߙߊߌߗߌߕ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߞߏ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߤߊ߬. "ߊ߲ ߞߊ߬ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߜߋ߲ߜߘߋߖߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߏ߬ߦߌ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߝߟߌ߬ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߡߊߓߏ߲߫ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߛߙߋ ߘߌ߫". ߞߌ߲ߜ߭ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߏ߫ ߓߟߌ ߜ߭ߑߙߊߤߊ߲ߡ ߠߋ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫߸ ߕߏ߰ߝߏ ߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬߸  ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ "ߞߋߟߋ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫"߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߟߊߟߐ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߯ߦߊߟߌ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߍߘߊ ߕߍߝߘߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߝߙߍ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߗߌߙߏ߲߫. ߊߟߌߓߊߣߌ߫߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߓߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߊߛߌ߲߫ ߢߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߛߐߘߐ߲ ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ (cppc) ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߛߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߘߎ߲ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߝߐߛߎ߲ߡߊ. ߊߟߌߓߊߣߌ߫߫ ߕߏ߰ߝߏ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߕߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߗߏߦߊ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.


ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߁߉߆߃ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߜ߭ ߦߋ߫ ߓߌߙߑߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߥߛߎߓߏ߲ ߞߣߐ߫

ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߞߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ߸ ߊߟߊߓߡߊ߫, ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߏ߰ߝߏ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߠߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫, ߡߍ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߙߝ߭ߋߙߊ߲ߘ ߥߑߦߊߕ ߕߌ ߥߋߟߑߞߊ߬ ߓߟߏ߫. ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߐ߬ߛߐ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߏߖߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߡߍ߲ ߕߍߣߊ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߐ ߘߟߊߞߊ߭ ߞߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߏ ߘߊߕߎ߲߯ ߠߊ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߬ߘߎߛߌ߭ ߡߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫߸ ߖߋߡߛ ߓߌߝ߭ߍ ߞߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߐ߫߸ ߣߌߦߎߛߑߥߌߞ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߞߟߍ. ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߢߍߡߌߣߊ߬ ߘߊ߫ "ߏߜ߭ߣߋ ߓߎߟ ߞߐ߯ߣߐ߬" ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌߞߟߊߡߊ߲ ߥߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߥߟߎ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߗߋ߬ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߥߣߍ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߜߊ߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫. ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߮ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߯ߟߞߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߘߐ߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߐ߯ߣߐ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߖߋߡߛ ߞߑߙ߭ߏߥ ߝߟߊ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߝߊ߲߯ߛߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߁߃߲߸ ߂߉ ߘߐ߫.ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߛߓߍ߫ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߥߛߎߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߘߊߓߊ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߢߊ߬ߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߏߖߊ߮ ߘߝߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߌߟߌ߲ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫, ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߕߍߣߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫, ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߥߊߟߌ߫  ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߞߏ߫ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߕߌ ߔߊ߮ߕߌ߫ (ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߕߌ ߞߙߎߞߊ) ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫_ߏ߯_ߞߏ߫ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߕߏ߬ߓߏ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫. ߒ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߠߕߊ߬ߦߙߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߟߌߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎ ߞߑߟߎߞߛ ߞߑߟߊߣߊ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫߹ ߞߕߌߖߌ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߯ ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߡߊ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߘߍ߰߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߯ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߐߕߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ߟߐ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬߬ ߟߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߛߓߍ߫ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ ߥߛߎߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߘߊߓߊ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߢߊ߬ߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߏߖߊ߮ ߘߝߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߌߟߌ߲ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫, ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߕߍߣߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫, ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߥߊߟߌ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߞߏ߫ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߕߌ ߔߊ߮ߕߌ߫ (ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߕߌ ߞߙߎߞߊ) ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫

ߊߘߐߟߝ ߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫_ߏ߯_ߞߏ߫ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߕߏ߬ߓߏ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫. ߒ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߠߕߊ߬ߦߙߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߟߌߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎ ߞߑߟߎߞߛ ߞߑߟߊߣߊ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫߹ ߞߕߌߖߌ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߯ ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߡߊ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߘߍ߰߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߯ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߐߕߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ߟߐ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬߬ ߟߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬.

ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߏߛߑߕߌ߲ߣ ߸ ߝߑߟߏߙߌߘ߸ ߁߉߆߄ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߙ߭ߏߓߊߙߕ ߤߋߟߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߓߟߏ߫߸ ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߏߛߑߕߌߣ߸ ߝߑߟߏߙߌߘ. ߤߋߟߌ߲ߜ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ (NAACP) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߓߐ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊߛߙߊ ߞߍ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߏ߰ߝߏ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߯ߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ߫߸ ߛߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߜߍߡߊ߲߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߏߛߑߕߌ߲߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕ [[[ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߊ]]] ߣߊ߫ (ߓߊ߫) ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߊ߲߬ ߇߂ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫, ߏ߬ ߞߍ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫. ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߡߎ߰ߡߍ ߛߎ ߓߍ߯ ߓߊ߲߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫, ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߓߍ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬  ߟߊ߫. ߔߊߞߌߛߦߟߊ ߟߎ߬ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߕߏ߰ߝߴߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߁߉߆߄ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫.


ߛߋߟߑߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߸ ߊߟߊߓߡߊ߫߸ ߁߉߆߄ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߟߑߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߸ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ ߛߋߟߑߡߊ߫߸ ߊߟߊߓߡߊ߫, ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߫ ߕߐ߯ ߛߓߍ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߕߌߟߊߟߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߣߌ߫ (DCVL) ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߭ ߟߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ߬ ߄߁ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߤߊߞߍ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬  ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߊߛߌ߲߫ ߓߑߙ߭ߐ߲ߥ ߛ߭ߊߔߍߟ ߡߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߂ ߁߉߆߅ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߊߟߊߓߡߊ߫߸ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߖߐ߯ߟߞߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߊߟߊߓߡߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߕߍߡߊ߬.


ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߕߌ߸ ߁߉߆߄ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߦߟߍߟߌ߫ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߟߊ߬ߘߍ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߰ ߞߎߘߊ' ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌߦߊ ߞߏߖߊ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߂߀߁߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߀ ߘߝߊ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߅ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߞߎߡߊ ߟߎ߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߖߥߊߤߊߙߌߊߟ ߣߋߤߙߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ߕߍ߰߸ ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲߫ ߞߏ ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫߸ ߢߊ߰ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ߸ ߁߉߆߃ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬

ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ߸ ߞߏ߬ߘߟߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߏ߬ߟߊ ߞߊ߲ ߠߊ߫

ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߆ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߝߊ߫ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߐ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߞߎ߲߬ߓߊ ߕߐ߭ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙ߭ߏߦ ߥߌߟߑߞߌ߲ߛ߸ ߡߐ߱ ߞߟߐ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߞߏߟߊߘߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ: ߥߊߌߕߑߣߋ ߦߎ߲ߜ߭߸ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ: ߝߟߌߔ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߋߟߋ߲ߧߊ: ߖߐ߲ߣ ߟߋߥߌߛ߸ ߖ.ߝ.ߡ.ߞ: ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋߡߛ ߍߟ ߝߊߙߑߡߊ߬ ߘߐ߰ߡߊ߲߸ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߢߊߟߌ ߞߎ߲߬ߜߙߊ. ߓߊߦߊ߯ߙߘ ߙߐߛߑߕߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߰ߝߘߎ ߟߊߘߊ߬ߤߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߱ߦߊ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߢߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߙ߭ߐߛߑߕߍ߲ ߝߍ߬߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߙ߭ߐߛߑߕߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߞߌߝߟߌߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߟߏ߫߸ ߖߐ߲ߣ ߝߌߕߑߛߋߙ߭ߊߟ ߞߣߍߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߛߌ߲߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬. ߞߣߍߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߴߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߟߊߘߤߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߟߊ߬ ߞߣߍߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫߸ ߛߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߌ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߣߍߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀߀߀߀߀ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߦߋ߫ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫

ߥߋߟߑߕߊ߫ ߙ߭ߏߕߊ߬, ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߛߌ߬ߓߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߣߍ ߘߐ߫߸ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߉߆߃ ߟߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߛߎ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߡߌ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫. ߞߙߎ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߥߙߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߊ߲ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫. ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߡߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫.


ߛߌ߬ߓߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߈ ߁߉߆߃ ߟߊ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫: ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߟߊߘߤߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊߕߐ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏߟߊ߯ߙ ߂ ߟߊߟߐ߬ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߕߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߁߆ ߡߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫)߸ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߕߍ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߘߌ ߛߌ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߕߊ߯ߡߊ ߥߛߎ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߥߎߙߎ߲ߘߎߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߐ߫ (߂߅߀߀߀߀) ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߓߊߛߊ߲߬ߣߍ߲߸ ߟߌ߲ߞߏ߲ߟ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߝߊ߬ߛߏ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫, ߞߏ߬ߘߟߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߏ߬ߟߊ ߞߊ߲ߠߊ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߛߌ߭ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߇ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߌ߫ ߤߊߝ߭ߴߋ߬ ߘߑߙ߭ߌߡ߸ ߡߍ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߓߟߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬, ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߡߤߊߟߌߦߊ ߖߊߞߑߛߐ߲ ߠߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߞߎߙߋ߫ ߞߊ߲߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߒ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬߸ ߤߊ߬ߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߌ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸  ߒ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߒߞߏ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߟߌߟߌ߲߫ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߒ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߒߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏߣߌ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐߞߢߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߍ߲߫.

ߒ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߒߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߖߐ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߢߐ߲߮ ߕߙߐߝߍ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߛߐ߰ߡߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߥߎߟߋ߲ ߞߊ߲߬.  

ߒ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߒߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߛߎߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߕߊ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߓߌ߬ߟߌ߲ ߘߌ߫.

ߒ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬߸ ߒߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߄ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߕߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߞߐ߬ߟߐ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫.

ߛߌ߬ߓߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬.

ߒ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߒߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߊߟߊߓߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߝߍ߬ߕߐ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ ߘߊߜߟߏ߫ ߟߊߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߍߘߏ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫߸ ߒߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߊߟߊߓߡߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߔߏ߰ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߔߏ߰ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ߗߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬.

ߊ߬ߌ߫ ߤߊߝ߭ߴߋ߬ ߘߑߙ߭ߌߡ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ߫ ߗߋ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߎ߲߬ߕߍ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߊ߬ߟߌ (ߛߝ߭ߌߟ ߙ߭ߊ߬ߌߕߛ ߊߞߕ) ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫. ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߟߊ߲ߠߊߛߓߍ ߓߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߛߓߍߟߌ߫ ߣߐ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߖߌߐߙߑߖ ߙߊߝ߭ߋߟߌ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߋ߬ߦߌ߬ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߞߙߊߡߐ߮ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߟߏߥߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߙߊߝ߭ߋߟߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߂߆ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߋ ߕߙߐߝߍ߬ ߟߋ߬ ߜߐߞߎ߫߸ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߓߊ߲ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߓߊߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߛߋߟߑߡߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߏ߰ߝߏ ߣߌ߫ ߓߑߟߐ߬ߘߌ ߛߐ߲߯ߘߋ߭ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ߸ ߁߉߆߅ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߟߑߡߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬

ߛߋߟߑߡߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߕߊ߯ߡߊ߸ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫߸ ߊߟߊߓߡߊ߫, ߊ߬ߟߋ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߡߛ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߑߡߊ߫߸ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ߫, ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߬ SNCC ߝߍ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫. ߕߊ߯ߡߊ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߇ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߘߐߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ (ߓߑߟߐ߬ߘߌ ߛߐ߲߯ߘߋ߭) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߋߞߏߦߌߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߘߐ߫. ߤߊ߲߯ߓߌ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߏ߰ߝߏ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߬ߦߌߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߖߐ߲ߛߐ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬. ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߍ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߒ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߣߎ߲ߖߟߎ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߙߎߞߙߍ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߉ ߡߊ߬. ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߊߟߊߓߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߕߌߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߘߊ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߹ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߕߐ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߕߌ ߓߊ߲ ߕߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬߸ ߛߍ߲ ߋߘߑߡߐ߲ߘ ߔߌߕߐߛ ߘߟߊ߫ ߛߋߟߑߡߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߘߎߓߊ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߐ߬ߛߐ߬. ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊ߬ߟߐ߬ ߢߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌߟߊߝߌ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߅ ߁߉߆߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫.. ߡߊߙߑߛ߭ߋ ߕߊ߯ߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߞߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߎߣߎ߲߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߢߊ ߤߊߞߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߫, ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߞߟߊ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߣߍ߬.

ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ߬ ߞߏ ߕߏ߰ߝߏ߸ ߁߉߆߆ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲: ߞߙߊߞߏ:ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߫ ߦߙߐ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߙߊߟߝ ߊߓߍߙߑߡߊߕߌ߫ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߘߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߥߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߓߏ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߁߅߅߅ ߍߛ ߤߊߡߑߟߍ߲ ߓߐߟߐ߲ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߥߑߘߊߟ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߎ߬ߛߏ ߟߊ߫߸ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߏ߰ߙߏ߬ߟߌ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߣߌ߫ (ߘ.ߘ.ߟ.ߛ) ߘߍ߬ߘߊ ߘߍ߲߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߑߓߍߙߕ ߙߊߓߌ߫ ߟߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ߫ ߘߏ߲߫. ߝߏߓߐ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߥߛߊ߬ߘߊ߬ ߓߐߒߣߘߐߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߲߰ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߜߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߏߡߌߣߊߢߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߘߊ߲ߘߢߊ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߞߏ ߡߞߊߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߛߐ߬ߘߐ߲߸ ߘߋ߲ ߦߙߌߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬. ߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫, ߦߏ߫ ߓߏߜ߭ߊ߲߫߸ ߓߍߟߑߡߐ߲ߕ ߞߑߙߊߗ߭ߍ߲߸ ߖߌߝߊߙߑߛߐ߲ ߖߛߊ߸ ߌߝ߭ߊߜ߭ߑߙ߭ߌ߲ ߖߛߊ (ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߌ߲߬ߘߊ)߸ ߜ߭ߊߞ ߖߛߊ߸ ߡߊߙߑߞߍߕ ߖߛߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߌ߲ߘߐ߲ ߓߌ߭ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߌ߫߸ ߛߓߍߘߊߙߋ߲ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫ ߓߏ߲߫ ߜߍ ߟߊ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߓߍߙߑߡߊߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߡߊ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߞߏߢߊ߬߸ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߕߊ߯ߡߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߞߍߕ ߖߛߊ ߘߐߛߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬ ߁߉߆߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߲ߘߋ߲߫ ߠߊߝߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߕߙߎߕߙߎߟߌ. ߥߊ߬ߥߎߟߋ (ߡߎߙߎ߲ߕߌ) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߋߙߎ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐߛߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߛߏߕߌ߮ ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߖߌ߭ ߘߊߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߓߙߊߓߐ ߟߊߟߐ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߡߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ. ߞߌ߲ߜ߭ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߛߋ ߖߊߞߑߛߐ߲߬ ߠߋ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߫ ߛߊ߲߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߕߴߏ߬ ߓߟߏ߫. ߖߛߋ ߖߊߞߑߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߑߙߌߘߑߓߊߛߑߞߍߕ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫. ߛߋ.ߌ.ߊ (ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߥߛߊ߬ߘߊ) ߟߊ߫ ߁߉߆߇ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߰ߟߎ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߞߙߊߞߏ:ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߫

ߞߌ߲ߜ߭ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߡߊ߬ߘߐ߬ ߘߐߛߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߕߋߟߋ߲ߡߊ߫ ߞߍߟߌ ߗߋߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߛߊ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊߛߋ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߖߋ߬ߡߛ ߓߌߝ߭ߏ߬߸ ߏ߬ ߖߛߎ߬ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߤߊߡߍߘ ߊ߬ߟߌ (ߞߊߛߎߛ ߞߑߟߋ߫) ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߝߐ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߘߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ ߡߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߙ߭ߌߝ߭ߊߛߊߘ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ (ߓߊߕߊߡߊ߲ߝߍ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲) ߘߟߊ߫߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߖߋߞߎ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߯ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߎ߲ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍߕߊ ߡߊ߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߘߎߝߘߎߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߌ߬ߡߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߓߍߣߊ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߘߙߊߖߊߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߥߛߎ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߍ߰ߜߍ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߲߬ ߠߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊ ߝߏ߫ ߥߏߘߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߝߙߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߞߟߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߮ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߏߘߌߓߊ ߟߎ߬ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߘߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߭ ߞߊ߲߬ ߛߊ߬ߦߊ ߛߟߐߡߌ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ߲ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߗߋߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߝߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߥߊ߮ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬߬ߣߍ߲ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡߑߞߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߘߏ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫. ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߥߙߍߓߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߐ߲ߛߐ߲߬߸ ߓߟߌ ߜ߭ߑߙߊߤߊߡ߸ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬߬ߡߊ ߟߎ߬.  ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߘߏ߲߬ ߒ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߊ߬ߘߌ߬ߝߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍ߮ߘߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌߦߊ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡߑߞߊ ߘߋߣߍ߲߫ ߛߟߏߟߏ ߘߐ߫. ߟߊ߯ߌߝ ߡߜ߭ߊߖ߭ߌߣ (ߢߣߊߡߦߊ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ) ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߢߣߊߢߌ߲ ߘߐ߬ߕߐ߰ߛߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߊߣߏߌ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߘߏߝߙߍߕߍ (ߛߑߞߙߌߔߕ) ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߭ ߞߊ߲߬߸ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߫ ߔߐߛߑߛߕ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߡߊߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫.

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲ߕ-ߔߏߟ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߇ ߡߊ߬ ߁߉߆߇ ߟߊ߫.ߞߞߞ

ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߇ ߡߊ߬ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߡߌߣߋߛߏߕߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߏߟ߸ ߘߐ߬ߛߊߙߌ߫ ߝߏ߯ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߵߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߞߊߘߊ߲ߞߊ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߢߍߕߊ߯ߟߞߊ ߤߊߌߑߟߊ߲ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߎߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊߖߎߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߢߊ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߵߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߞߏߙߋߕߊ߫ ߛߑߞߏߕ ߡߊ߬ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߫: ߒ ߧߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߞߊ߲߬: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰: ߞߏ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎߜߍ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߞߛ (Marx) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߦߑߤߊߎߛ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߎ߲ߓߎ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ (ߣߊߡߎ߲) ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߏ߯ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߕߍ߫ ߖߐߟߐ߲ߞߐ ߣߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߕߙߊߟߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ߕߌ߰ ߟߊ߲ߔߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߠߊߞߏߟߏ߲߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߎߢߊߛߓߊߣߊ߲ (ߕߌߍߙ ߡߐ߲ߘ) ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߘߊߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߎ ߘߏ߲߬ ߊߟߊߙ ߞߋ ߟߏߥߍ߲ߛߑߙߍ߲ ߠߊ߫߸ ߥߌߟߑߦߊߡ ߛߑߟߏߊ߲ߣ ߞߏߝߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐߙߑߡߊ߲߫ ߕߐߡߊߛ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐߛߎ߫ ߡߊ߬ ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߡߊߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߖߏ߯ߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊߘߐߞߍ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߣߦߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߵߊ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߅ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߖߛߊ ߘߐ߫ ߡߣߊߕߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߋ߬ߡߛ ߓߌߝ߭ߐ߬ ߓߟߏ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߛߋ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐߕߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮:

ߒ ߡߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮. ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߞߢߊ߬ߟߌ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߝߊ߰ߡߎ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߓߌ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߖߛߎ߬ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߛߋ߲߭ ߘߏ߲߬ ߖߐ߮ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߒ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߟߌߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲ ߡߊ߬.

ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߮ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߣߦߊ߬ ߛߍߘߏ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫߸ ߓߌߝ߭ߐ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊߤߊߕߍߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߣߌ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.  ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߤߔߌ ߟߊ߲߬ߘߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߛߋ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫ ߞߏ߫:

ߤߌߔߌ ߢߊ߬ߕߣߐ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߡߌ߬ߘߢߊ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߭ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߰ߞߏ߬ ߞߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫.

ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߃ ߁߉߆߈ ߠߊ߫ (ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߰ߡߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ)߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߟߍ߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߭ ߣߌ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߕߍߣߊ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߒ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡߑߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߭ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߟߊߛߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߕߍ߭ ߕߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߟߏߟߊ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߗ ߣߊߕ ߤߊ߲߲߫ ߠߊ߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ

ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߗ ߣߊߕ ߤߊ߲߫ ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߬ߘߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߗ ߣߊߕ ߤߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡߑߞߊ ߓߎߘߟߊߞߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߔߑߙߍ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߟߎ߲ߓߌ߬ߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫: ߡߐ߱ ߖߎ߮ ߢߌߣߌ߲ߣߌ߲ ߘߌ߫.  ߣߊߕ ߤߊ߲߫ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐߛߎ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫. ߝߏߘߋ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߙ߭ߌߝ߭ߊߛߊߘ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߟߊ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߛߟߊߕߌ߮ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߣߊߕ ߤߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫. ߣߊߕ ߤߊ߲߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߦߌߟߊ ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߟߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡߑߞߊ ߢߌߡߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߓߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߐ߮ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߝߙߎߕߎ ߘߏ߫ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߦߋ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߸ ߁߉߆߈[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲

ߓߎ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭.ߛߌ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߝߍ߬.

߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߛߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߝߎߟߋ߲߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߊ߬߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߤߊߞߍ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߥߊߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ߛߌߣߍ߲߬: ߢߊߞߍ ߓߊ߰ ߘߍ߭؟ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߱ ߝߙߋߞߋ ߝߎߟߋ߲߫ ߢߊ ߞߊ߲߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߤߊ߲߬ߙߌ ߖߌ߬ߐߙߖ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߐߖ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߢߍߕߊ߮ ߣߌ߫ ߘߐ߱ ߸ ߞߙߍߞߙߍߟߌߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߊߖߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲߫.  ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߞߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߞߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߋ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߖߎ߰ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߎߞߎ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋߦߊ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐߕߍ߰ ߢߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߘߊ߫ ߥߏߘߌ ߘߏ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߘߐ߱ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߕߍ߯ߜߟߍߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߞߊ߲߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߊ߲ߞߋ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫߸ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߟߌ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߍ߭ ߖߍ߬ߘߍ ߟߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ ߡߍ߲ ߝߎߟߋ߲ߕߊ ߦߋ߫.

ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫. ߙߎߛ߭ߑߕߍ߲߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߡߙߌߣߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߐߥߙߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߎ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߐ߬ߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߞߕߌ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߌߛߙߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ߝߌߛ ߟߋ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂ ߡߊ߬߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߘߊ ߟߊ߬.

ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߞߊ߬ߥߟߌ ߛߏ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߆ ߖߊ߬ߕߋ߬.

ߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߜߛߊߞߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߝߊ߰ߟߌ.

ߕߍ߲ߖߋߕߌߘߊ ߟߏߙߍ߲߫ (ߟߏߙߍ߲߫ ߡߏߕߍߟ)߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߍߓߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߕߌ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߕߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߃߀ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߟߊ߬ߓߊ߲߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߕߌ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߕߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߞߌ߲ߜ߭ ߥߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ߝߌߛ (ߕߣߍߛߋ߫) ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߊ.ߝ.ߛ.ߛ.ߡ.ߋ ߁߇߃߃ AFSCME 1733 ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߂߸ ߛߊ߬ߙߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫. ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߐߓߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߥߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊߖߎ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߖߡߊ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߫: ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߍ߯ߡߊ߬ ߡߊߛߐ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߡߊߞߍߘߊ ߟߊ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߓߐߞߏ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲ߝߌߛ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏߘߏ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߭ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߊߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߏߘߏ߲ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߝߐ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߫. ߌ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߹ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ߝߌߛ ߦߊ߲߬߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߵߌ ߘߐ߫ ߒ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ߫ ߘߌ߫. ߡߋ߬ߘߋ ߞߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߒ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊ߲ ߕߋߙߌ߫ ߜߍߡߊ߲ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ߋ߰߹ ߒ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫. ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߲ ߢߍ߫ ߢߍߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߬. ߏ߬ ߕߍ߫ ߒ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒ ߤߊߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߖߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߖߊ߲߬ ߛߐߘߐ߲߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߕߍ߫ ߒ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒ ߦߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߦߟߍ߬ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߢߊ ߟߐ߬. ߒ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߒ ߓߘߴߏ߬ ߦߋ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߒ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߱ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫. ߏ߬߬ ߘߐ߫ ߒ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏߛߌ߬ ߢߍ߫. ߒ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫. ߒ ߢߊߞߌߛߍ ߓߘߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߛߙߋ ߣߊ߬ߕߐ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߦߋ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߲ߖߋߕߌߘߊ ߟߏߙߍ߲߫ (ߟߏߙߍ߲߫ ߡߏߕߍߟ) ߓߏ߲ ߃߀߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߡߍ߲ ߕߌ߭ ߦߋ߫ ߥߋߟߑߕߊ ߤߊߟߌ߫) ߡߊ߲ߝߌߛ. ߊ߬ ߝߊ߱ ߞߍ߫ ߘߴߊߓߍߙߑߡߊߕߌ߫ ߡߍ߲ ߢߣߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߏ߲ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߃߀߆ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭-ߊߓߍߙߑߡߊߕߌ߫. ߖߛߋ ߖߊߞߑߛߐ߲߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߡߍߘߍ (ߓߊߟߑߞߐ߲) ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߲ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߫ ߓߍ߲ߣ ߓߑߙߍ߲ߗ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰: ߓߍ߲ߣ ߟߋ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫. ߌ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߓߌ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫: ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߗߋ߲߰ߓߊ ߟߋ߬. ߖߋ߬ߡߛ ߍߙߟ ߙ߭ߋ߭ߦ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ ߝߊ߰ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߁߈ ߙߋ߲ ߀߁ ߠߊ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߲ߖߋߕߌߘߊ ߓߟߌߕߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫. ߞߌ߬ߛߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߘߊߝߘߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߊߜߊ߯ߛߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ (ߞߐߞߟߏ) ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߞߎ߲ ߘߐ߫. ߊߓߍߙߌߡߊߕߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߞߊ߲ (ߡߎߜߊߛߌߞߊ߲) ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߕߍ߲ߖߋߕߌߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߜߘߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬. ߖߊߞߑߛߐ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߓߍߟߍ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐߓߍ߲߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߞߎ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߘߐߓߛߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߛߍ߲ߕ ߖߏߛߍߔ ߟߊ߫ ߁߉ ߙߋ߲ ߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߊ߬ ߕߋߟߐ ߓߑߙߍ߲ߗ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߙߍ߬ߞߕߍ߬ߟߌ (ߏߕߏߔߑߛߌ) ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߃߉ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ ߟߏ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߐ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߛߊ߲߬ ߆߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߤߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߘߐ (ߛߑߕߙߍߛ) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫.

ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ: ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ߟߌ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߖߊߞߑߛߐ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ߜߍ߬ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߞߌ߲ߜ߭ ߘߍ߬ߢߐ߲߬ߗߍ߫ ߡߤߊߟߌߦߊ ߖߊߞߑߛߐ߲ (ߦߋ߫ ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߁߉߆߄ ߠߊ߫) ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊߘߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߝߊ߰ߟߌ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߞߏ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭.ߛߌ߫߸ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߸ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ߸ ߟߎߌߛߑߝ߭ߌߟ߸ ߞߊ߲ߛߊߛ ߛߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߓߊ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߙߏߓߊߙߕ ߍߝ ߞߣߍߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߌ߲ߘߌߦߣߊߔߏ߬ߟߊߛ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲߫ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߞߏߝߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ. ߖߋ߬ߡߛ ߝߊ߯ߡߊ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߛߑߕߏߞߋߟߌ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߓߟߌ߬ ߜߟߐߡߌ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߍ߲ߝߌߛ ߛߏ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߢߊߓߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ߝߌߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊ߲߬. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߲ߌߘߐ߲ ߓߌ߭ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߤߐߓߊߙߕ ߤߐ߲ߝߑߙߋ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߛߎ߭ ߓߌ߬ߙߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߐ߯ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߊ߬ (ߞߊ߲ߕߌ߮) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߟߊ߫ ߞߕߎ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߌߓߣߌߖߊ߬ ߓߊ߬ߔߑߕߌߛ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߍ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߎ߬ߓߊ ߘߑߙߐ߲ߡ ߡߋߖߐ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߄ ߡߊ߬ ߁߉߆߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߎ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫: ߞߏ߫ ߓߎ߬ߢߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߌ߫ ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߊߘߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߞߐ߲ߞߕߐ ߟߎ߬ ߟߓߊߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߕߐ ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߦߋ߫. ߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߛߓߍߛߓߍ ߡߤߊߟߌߦߊ ߖߊߞߑߛߐ߲ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߎ߲ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߊ߫: ߒ ߓߟߏ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ (Take My Hand, Precious Lord") ߟߴߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߖߌ߰ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߸ ߖߋ߬ߡߛ ߍߙߟ ߙ߭ߋ߭ߦ ߡߍ߲ ߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊߘߏ߲ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߤߍߕߑߙ߭ߐߥ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߣߊߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߓߍ߬ ߥߎߦߡߊ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߙߋߡߐ߲ ߖߌ߬ߐߖ ߛߑߣߋߦߘ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߙߏߘߋߛߌ߫ (ߖ߭ߌߓߊߓߑߥߋ߫) ߡߐ߰ߜߍ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫. ߙ߭ߋ߭ߦ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߣߍߛߋ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ߞߏ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߕߙߊߓߊ ߁߀ ߡߊ߬ ߁߉߆߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߙ߭ߋ߭ߦ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊߟߐ߬߸ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߛߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߘߌ߫, ߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߞߊߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߉߉ ߥߛߎ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߡߊ߫߹ ߙ߭ߋ߭ߦ ߣߊ߬ߘߴߊ߬ ߝߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߡߐ߲ߕߑߙߋߦߊߟ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߙߊ߬ߎߟ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫, ߞߴߏ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߞߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߡߞߊߘߊ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߛߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߙ߭ߋ߭ߦ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߘߐ߫.

ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߗߍ ߕߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߌߣߊ߲߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߲߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ enwiki ߟߋ߬ ߘߐ߫
  2. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲