ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߣߐ߫߸ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬. ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߓߊ߬ ߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߝߏߘߋߞߙߊߡߐ߯ߦߊ߫، ߘߎ߬ߕߌ߰ߟߊ߫، ߖߊ߰ߓߌ߬ߟߊ߫، ߛߥߊ߬ߣߍ߬ߟߊ߫. ߛߥߊ߬ߣߍ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߓߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߫ ߃ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߣߍ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߸ ߞߐ߲߬ߞߍ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐߟߍ߲߫، ߥߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߊ߲߬߸ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߤߊ߲߯ ߞߊߙߏ߫ ߇߸ ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߛߏ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߦߏ߫: ߛߡߐ߬ ߕߘߎ، ߣߊߞߐ ߟߊ، ߛ.ߘ.ߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߣߐ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߦߙߌ߫ ߕߘߎ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ(ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ)ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ ߜߍ߲߬ߕߍ߰ ߕߎߡߊ ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ (ߗߍ߭)ߓߋ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߟߋ߫ ߗߍ߭ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߡߘߊߙߊߛߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊߕߊ߯. ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌߓߟߏߡߊ߫ ߃ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߘߊߙߊߛߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߛߏ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߓߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߛߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߏ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ( ߛߏߞߎߘߊ) ߛߏ߫ ߃ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ ߜߍ߲߬ߕߍ߰ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߛߏ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ( ߖߎߡߊ ) ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߄ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߊ߲ߛߊߣߍ߲-ߞߊ߲߬، ߝߊ߬ߙߊߝߍ߬، ߛߟߎߞߎߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߡߎ߲߬ߠߊ߫. ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߐ߬ߣߐ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߏߕߌ߯ ߗߍߡߐ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߓߊ ߛߌ߬ߛߋ ߘߌ߫߸ ߝߏߘߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߘߋ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫߸ߣߴߊߟߊ߫߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏߕߌ߯ ߗߍߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߊߘߊ߲߫

ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]