ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫
ߞߌ߲߬ߘߊ
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ߡߊ߬ߡߎߘߎ ߞߎߙߎߡߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߃߂′߂߄″N ߉°߂߈′߄߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, ߒߞߏ, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫
ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬
ߖߌ߬ߣߍ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬
ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬
ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬
ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߡߊ߬ߡߎߘߎ ߞߎߙߎߡߊ߫

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߢߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߡߙߊ߬ ߘߐ߫߸
ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߏ߬ ߞߣߐ߫
ߊ߫ ߢߋ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲ߕߊ߫ ߛߏ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߫ ߘߐ߫

ߘߐ߬ߝߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߘߊ߫ߡߌ߫ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߎߘߎ ߞߎߙߎߡߊ߫ ߟߋ߫ ߓߏߟߏ߲ (ߊ .ߘ) ߟߋ ߓߟߏ ߁߉߈߀ ߥߊߕߌ ߝߊ ߝߍ߸

ߡߍ߲ߐ ߣߍ߲ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ ߊ ߝߊ߫ ߘߐߣߌ ߝߌߟߊߡߙߐ (ߊ ߘ) ߘߊ߬ߝߍ ߜߊ߬ߘߌߊߦߊ߬ߙߐ߸

ߡߊ߬ߡߎߘߎ ߞߎߙߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ ߕߊ߬ߡߌ ߂߀ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫.

ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߡߊ߬ߛߊ߲ߕߊ߫ ߞߊ߬ߙߌߕߋ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍߡߊ߫ :

ߕߋ߬ߟߋ߫ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߟߏ߫ ߓߍߘߍ ߘߐ߸ ߓߊ߬ߡߊ߫ߟߊ߸

ߕߋ߬ߟߋ߫ ߓߐ ߓߏ߬ߟߏ߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߲ ߘߐ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߛߌ߫ߕߋ߬ ߊ߫ ߣߌ ߓߐߥߊ߫߸

ߕߋ߬ߟߋ߫ ߓߋ ߡߏ߬ߌߟߊ߫ߡߌߣߌߘߎ߫߸

ߕߋ߬ߟߋ߫ ߓߋ ߓߏ߬ߟߏ߫ ߡߊ߫ߙߊ߲߫ ߘߐ ߡߏ߬ߌߟߊ߫ߡߌߣߌߘߎ߫ ߣߌ ߓߐߥߊ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߝߟߐ߫ ߟߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߇.

ߛߌ߬ߘߐߘߌߢߞߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߢߋ߫ ߛߘߐ߲߬ ߟߊ ߡߊ߬ߛߋ߲ߕߊ ߛߏ߬ ߘߐ ߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߓߍ ߟߋ߫ ߘߐ߸

ߊ߬ ߣߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߛߏ߬ ߘߐ ߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߓߍ ߘߐ.

ߘߋߣߍ߲ ߟߎ ߢߣߍ ߕߍ ߘߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߫.

ߓߊ߬ߙߊ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߢߋ߫ ߖߎߟߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸

ߡߊ߬ߛߊ߲ߕߊ߫ ߖߎߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߋ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߟߋ߫߸

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߞߊ߫ ߟߎ߫ ߢߋ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߊߣߊ߲ ߞߍ ߟߊ߫߸

ߖߌ ߛߘߐߢߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߡߐߓߊ߬ ߝߟߐ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߞߏ߬ ߢߊߢߣߌ߸

ߊ ߟߎ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎߙߊ߲ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ ߓߍ߲߸

ߊ ߣߌ ߞߊ߬ ߞߐߟߐ߲ ߖߊ߲ ߓߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ ߓߍ߲߸

ߛߏ߬ ߞߣߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐߓߊ߬ ߟߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߡߎߘߎ ߞߎߙߎߡߊ߫ (ߊ ߘ) ߁߉߄߆ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ -߂߀߀߀ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫)

ߛߌߓߊ߫ ߞߊ߬ߟߌߢߏߜߌ߸ ߣߊߡߙߊ ߡߊߤߌ (ߊ ߘ) ߁߉߁߇ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬

ߘߊ߲ߕߎߡߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ (ߊ ߘ)

ߟߊߖߌ ߛߌߛߋ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߎߙߎߡߊ߫ (ߊ ߘ) ߁߉߄߆ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ - ߁߉߁߇ ߓߊߡߊߞߏ)