ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ
major religion, ߣߊߡߎ߲, lifestyle
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Will of God ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ631 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌMarifa, Mahabba, dawah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofRahma ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫اَلْإِسْلَامُ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎالإسلام ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬surrender ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊIslamic culture, Arab culture, cultural globalization ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐMuslim world, ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߦߙߐߤߌߖߊߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲, ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬, Qibla ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍߘߐ߬ߛߊߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Part of the seriesߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊShahada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊmythologie arabe, Ancient Semitic religion ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊspiritual practice, cult, devotion ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊGod in Islam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߓߐߖߎ ߖߡߊ߬ߣߊߤߌߖߊߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ, multilingualism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎHanif ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DirectorJibril ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
IllustratorMuhammad's wives, ߗߋߟߓߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮, Salaf, 'ālim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CommemoratesAs-Salam, 99 names of Allah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Islamic studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Physically interacts withhumanity, creature, idea, natural environment ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Location of creationߡߞߊ߫, ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫, Jerusalem ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Connects withdhikr, Dua, Good work in Islam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Full work available at URLhttps://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=slm, http://www.qurananalysis.com/?q=الإسلام ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagIslam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫monotheism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Item operatedQalab ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮, ummah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange site URLhttps://islam.stackexchange.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

Bold text'''ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ

ߢߍߡߌߘߊ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ 

ߊ߬ ߝߟߐ߫: ߊߓߎߓߞߊߙ ߊߟߑߛߌߘߌ߯ߞ

ߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲:ߊߓߘߎ߬ߟ ߡߎߖߌ߯ߘ ߝߌߟߊߣߊ߲ (߁߉߂߄)

ߊ߬ ߜߙߍ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮      ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߎ߬ߣ ߊߓߑߘߎ߬ߟߊ߯ߦߌ߫
ߊ߬ ߜߙߍ߬ߡߊߕߍ߰ ߦߌߟߊ߫ ߡߞߊ߫، ߤ߭ߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ، ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ߫
ߊ߬ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߝߌ߬ߟߊ. ߕߌ߲ߞߌ. ߛߎ߲ߞߊߙߏ. ߖߞߊ. ߤߖߌ.
ߊ߬ ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬: ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬. ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲. ߊߟߑߓߊ߯ߘ߭ߌߦߊߕߎ߫

ߓߍ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬: ߊߟߑߊ߬ߤ߭ߑߡߊ߬ߘߌ߬ߦߊߕߎ߫. ߊߟߑߘߎߙߎ߯ߖ߭ߎ߫. ߊ߬ߣߊ߬ߛ߫ߊ߰ߙߌߦߊߕߎ߫.

ߊ߬ ߦߙߐ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲، ߡߞߊ߫، ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬  

ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ، ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬، ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߦߌߟߡߊߖߊ߲ ، ߞ߫ߘߎ߬ߛ ، ߝߟߍߛߑߕߌ߯ߣ

ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ. ߌߛߊߟߞߊߦߊ. ߊ߬ߛ߳ߊ߯ߌߓߌߦߊߕߎ߫. ߊߟߑߓߊߤߊ߯ߌߦߊߕߎ߫. ߊ߬ߛ߭ߊ߬ߦߞ߭ߌߦߊߕߎ߫
ߊ߬ ߞߐߙߍ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬
ߊ߬ ߡߐ߱ ߙߦߌߞߊ ߥߟߎߡߊ߫ ߁.߈ (߂߄.߁% ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫)
ߊ߬ ߜߙߋ ߟߎ߬ ߊߛߌ߫ ߥߟߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ. ߊߛߌ߫ ߕߍߡߊ߬. ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍߡߊ߬. ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮.

ߓߊߟߑߞߊ߯ߣߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߕߜߋ߫ ߘߎߢߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߟߋ߬ ߸ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߵߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߌߢߍ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߥߟߎߡߊ߫ ߁.߈ ߓߐ߫ ߥߟߊ߫ ߂߄% ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ ߕߐ߯ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߅߀ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߦߴ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߙߊߒߞߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߞߟߏߜߍߡߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߖߌ߰ ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߞߊߡߊ߬. ߛߙߊ߬ߣߎ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊߣߎ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬، ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߙߊߒߞߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߌߞߏ߫ ߸ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߐ߰ ߢߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߜߏߦߊ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߞߏ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߓߌ߬ߟߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯. ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍߓߏ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߞ߫ߘߎ߬ߛ ߟߵߊ߬ ߘߏ߰ ߓߙߊߞߊߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߟߐߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߝߌߟߊߠߊ (߇߲) ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫ ߡߞߊ߫، ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߋߦߌ߲ߠߊ (߈߲) ߸ ߎߡߊߥߌ߫ ߡߊ߲ߛߦߊ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ߘߊߟߎߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߊ߲ߘߊ߫ ߓߊ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߊ߲ߠߌ߲߫ ߥߛߎ، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߋߦߌ߲ߠߊ (߈߲) ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫ (߁߃߲) ߸ ߊ߳ߓߊ߯ߛߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߖߊ߯ߓߊ ߞߊ߲ߞߋ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߦߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߟߎ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߌߞߏ߫ ߎߛߑߡߊ߯ߣߌ߫ ߡߊ߲ߛߦߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߞߙߎ (߈߅ - ߉߀%) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߞߙߎ (߁߀ - ߁߅%).

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߁߃% ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߃߁% ߦߋ߫ ߊߛߌ߫ ߥߟߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߋ߫ ߓߊߟߏ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߂߀% ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߍߡߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߁߅% ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߌߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߊߛߌ߫ ߕߍߡߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߟߌߔߌ߯ߣ ߣߌ߫ ߙߛߌ߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ (ߊߟߑߌ߬ߛߑߟߊ߯ߡߎ߲߫) ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ (ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ) ߘߌ߫ 

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߒߖߘߍ߬ߟߊ ߞߍߟߌߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ، ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ، ߖߐ߲߬ߧߊ. ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߮ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߫ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߘߏ߲߫ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫.

ߊ߬ ߓߍ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߡߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬: ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬.

ߞߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߓߎ߬ ߤߐߙߊߦߌߙߊߕߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߞߋߟߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬:" ߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߐ߬، ߖߞߊ ߘߌ߫؟ ߌ ߦߋ߫ ߤߖߌ ߞߍ߫، ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ߲߫".

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ :﴿ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ( ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ﴾ ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ ، ߟߝߊߙߌ߫ ߄߉ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߡߍ߲ ߠߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߋ : "ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߛߊߣߌߡߊ߲ ߠߎ߬  ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߖߏ߯ߡߊ߲" ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߢߍߓߊ߯ߟߞߊ ߟߎ߬  ߦߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ " ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫" ߌߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߊߖߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ - ߋ - ߝߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊߖߌ߰ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ߞߋߛߐ߲ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߖߊߞߏ ߘߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߐߞߘߐߘߏ߲߬ . ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߟߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߡߐ߰ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߝߘߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜߐߞߎ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߘߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߵߊߟߊ߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬. ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫  ߓߊ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ﴿ ߌ ߢߘߊ ߓߍ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ﴾ ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ،ߟߝߊߙߌ߫ ߃߀ ، ߌߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߋ߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߦߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߦߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߠߋ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫  ߜߋ߲߫ . ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߵߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߛߊ߫: ߏ߬ ߟߋ ߓߊߖߎ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߊ߫: ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬.

ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ، ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ( ߞߎߘߊߌ߫) ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߛߌ߬ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬، ߘߊ߲ߗߏ߮ ߟߎ߬ ߘߐߞߕߏߓߊ߮ ߟߋ߬، ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߵ ߊ߬ ߓߘߊ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬، ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߊ߰ ߖߊ߲߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߓߊ߲ߞߎ߲. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߕߵߏ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߡߊ߬ (ߡߊ߰ߙߌ ߞߍ ߛߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߬، ߏ߬ ߦߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߎ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐߘߊ ߡߍ߲ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ ߘߌ߫ ﴿ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ (߁) ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߸ ߞߙߍߞߙߍߕߊ ߟߋ߬ (߂) ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ (߃) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ ߘߌ߫ (߄)﴾ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ، ߟߝߊߙߌ߫ ߁ - ߄.

ߕߙߌߣߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߧߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ (الله)، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ (ߊߟ) =(ال) ߣߌ߫ (ߌߟߊ߯ߤߏ߫) = (إله). ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ (ߊ߯ߙߊ߯ߡߌߦߊ߫ ߞߊ߲) ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ (ߊ߯ߟߎ߯ߤߊ߮) ߘߌ߫.

ߕߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߕߐ߯ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:" ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬" . ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊߕߐ߯ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߜߟߌߦߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬: ߡߊ߲߬ߛߊ، ߓߍ߬ߛߍ، ߖߐ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ، ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ، ߛߋߓߊ߮، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ، ߤߌߣߟߊ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߕߞߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߞߏ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߝߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߊ. ߘ) ߞߏ߫:" ߕߐ߯ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫" ߓߎߞߊ߬ߙߌ߬ ߞߴߏ߬ ߝߐ߫

ߞߋߛߐ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߸ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߊߕߏ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߲߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߐ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߐ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߝߐ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߘߐߕߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߣߴ ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߖߏ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߕߊ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߖߌߣߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ، ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ، ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ : " ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߡߊߦߟߍ ߛߎ߫ ߘߐ߫  ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߥߊ߯ ߥߐ߯ߙߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬". ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫ : " ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ". ߞߋ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߞߊ߯ߌߟߎ߫ ߕߐ߯ ߝߐߣߍ߲߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ﴿ ߡߍ߲ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߓߙߌߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߞߊ߯ߌߟߎ߫ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߘߌ߫ (߈߉) ﴾ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߕߊ ߣߌ߫ ߡߊߙߎߕߊ߫ ߕߐ߯ ߝߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ߢߊ ߡߍ߲ ﴿ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߙߌߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߬ ߤߊߙߎߕߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߎߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߓߊߓߌߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߏ߫ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߏ ߛߊ߲߬ ߸ ߣߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߴߏ߬ ߢߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߝߋ߲߫ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫  (߁߀߂)﴾ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߕߊ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߸ ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߐ߯ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߝߏ߫ ߣߌߕߊ ߞߋ߲ߛߐ߲﴿ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߬ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ (߁߁)﴾ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ، ߌߞߏ߫ ߌߛߑߙߊ߬ߝߌ߯ߟߎ߫  ، ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ، ߛߍ߬ߡߍ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬. ߞߋߛߐ߲ ߠߎ߬ ߜߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊߓߏ߲߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߌߞߏ߫ " ߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߬ ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬." ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ...߷

ߟߍߙߊ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߙߊߒߞߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߞߟߏߜߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߝߍ߬ ߸ ߞߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߬ ߆߁߀ ߠߊ߫ ߌ. ߞ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ / ߕߟߋ߬ ߈ / ߆߃߂ ߌ. ߞ. ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߊ߬  ߘߍ߬ߢߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߞߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߘߌ߬ߞߌ߬ ( ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮) ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲ . ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߫ ߘߐߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߸  ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߙߎ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߠߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߘߊ߫ ߁߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߟߝߊߙߌ߫ ߆߂߃߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߞߊߖߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߖߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߞߊߖߌ߮ :  ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߝߎ߲ߘߌ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߮ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲.

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߖߌ߮ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߎ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߞߕߌ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߞߏߛߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߦߟߌߡߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߍߙߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߓߐߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߓߐߘߌߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲). ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ : (ߞߊ߬ߙߊ߲) ߘߌ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߊߕߏ߫ ߞߟߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߦߌߘߊ ، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸  ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߖߌ߱ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߖߌ߱ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߌߞߏ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ( ߊ. ߘ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߬ߓߎ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߘߊߥߎߘߊ߫ ߡߊ߬ ( ߊ. ߘ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ (ߊ. ߘ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫  ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߘߏ߫ ߞߐ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ ߘߐ߫﴿ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ (߄߄) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߣߌ ߦߋ߫ ߣߌ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߢߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߣߎ߲ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߕߟߏ ߦߋ߫ ߕߟߏ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߢߌ߲ ߦߋ߫ ߢߌ߲ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߞߍ߫ ߖߐߞߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ (߄߅) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (߄߆) ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߵߊ߬ ߞߣߐ߫، ߓߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ (߄߇) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌߟߋ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮߮ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ( ߣߊߡߎ߲߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐߞߣߍ߫ ߢߊ ߘߐ߫ )، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߏ߲߬ߘߏ ߘߌ߫ )، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ (߄߈) ﴾ ߷.

ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߭ ߓߙߍ߬ߦߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏߡߊߙߟߍߡߊ߲ ߕߎߡߊ ߟߊ߫
ߞߋߟߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
ߊߘߡߊ. ߌߘߙߌ߬ߛߊ߫

  ߣߎߤߊ߲߫. ߤߎߘߎ߬. ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫

  ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫. ߟߎߕߌ߬

  ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫. ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫

  ߦߊ߬ߞߎߓߊ߬. ߦߛߎߝߊ߫

  ߊ߬ߦߎߓߊ߬

  ߛ߭ߎ߬ߊߦߌߓߎ߬. ߡߎߛߊ߫. ߤߊ߬ߙߎ߬ߣߊ߫

  ߦߎ߯ߛ߭ߎߎ߳ߎ

  ߘߊߎߘߊ߫ . ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫. ߌ߬ߟߑߦߊ߯ߛߌ߫

  ߌߟߑߦߊߛߑߊ߫ . ߦߎߣߌߛߊ߫

  ߖ߭ߞߊ߬ߙߌߦߊ߫ . ߦߤߊߦߊ߬

  ߌߛߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫

  ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫

  ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ، ߟߊߒߡߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߞߣߐ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߌߣߊ ߦߋ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߡߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ ߟߊߥߟߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ ߝߍ߬ ، ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߦߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍߛߓߍ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ: ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊߖߎ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ( ߊߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ) ߘߌ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߌߞߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬. ߗߋߛߓߍ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ ،ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߗߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߮ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋߟߌ ߘߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߫.

  ߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߞߎ߲ߘߐ߬ߝߐ ( ߊߟߑߥߤߊߦߎ) ߖߌ߱ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߵߊ߬ ߞߐߓߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߊߘߡߊ߫ ، ߣߎߤߊ߲߫ ، ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ، ߘߊߎߘߊ߫ ، ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ، ߌߛߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߡߍ߲ - ߍ߲ - ߡߍ߲ ߞߋߟߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߣߐߡߍ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߞߊ߬ߦߌ߲ ߓߍ߯ ߖߏ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߍ߯ ߥߍ߬ߣߍ ߘߌ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ߞߐߙߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߝߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫.

  ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߐ߰ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߖߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߕߐ߮ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߌߞߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ، ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ، ߦߊ߬ߞߎߓߊ߬،  ߦߛߎߝߊ߫ ، ߊߘߡߊ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߢߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߌߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߊߦߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߘߟߊߝߏߟߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ "ߦߎ߬ߤߊ߯ߣߊ߫" ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߐߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߊ߯ߣߌߦߊ߯ߟߌ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ، ߟߊߒߡߊ ߓߟߏߡߊ߬ " ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬". ߌߛߊ߫ " ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬". ߊ߲ ߝߊ߬ ߊߘߡߊ߫ "ߕߌߞߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬" ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ߧߊ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ، ߌߞߏߡߌ߬ ߏ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߟߊߝߐߟߊ߲ ߞߣߐ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߝߋ߲߫ - ߋ - ߝߋ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߛߎ߯ - ߎ - ߛߎ߯ ߕߊ߭ ߡߊ߬ ، ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߊ߭ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫.

ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߥߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߥߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߤߊߡߊ߲ߕߴߊ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߟߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߟߏ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬. ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߣߴߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߊ߲߬. ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߊߞߐ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߕߊ߬ ߢߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߣߴߊ߬ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߊ߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫، ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߙߊߣߍ߲߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߣߍ߲.

ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߦߋ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ : ﴿ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ( ߢߊ ) ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߁) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ (ߦߋߟߋ߲) ߖߏ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߃) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߢߊ߬ ߘߊ߫ ( ߞߣߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߟߊߞߏ߫ (߄) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߅) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌߖߌ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߆) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߊߓߍ߲߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߇) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߓߙߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߈) ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ (߉) ﴾ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߟߌ߫ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ :﴿ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߁) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߖߍ߯ߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ (߃) ߣߌߡߊ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ( ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲) ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ (߄) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߸ ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߡߊ߬ ߓߏ߲߰؟ (߅) ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߌ ߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߌ ߟߊߞߢߊ߫ ߞߵߌ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ (߆)﴾ ߷.

ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ (ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲) ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߬ߕߍ߰ߣߌ߲߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫  ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߍ߫ ، ߟߊ߬ߕߍ߮ ߓߍ߯ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߥߟߊ߬ ߟߊߕߊ߲ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߍ߫ ߥߟߴߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߢߍ߫.

ߞߏ߫ - ߏ - ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߬ߕߍ߰ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߦߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬ ، ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫، ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ :﴿ ߞߏ߬ߣߵߊ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ (߂߈) ﴾ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߣߐ߫ ߘߋ߬ ،ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߘߴߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ :﴿ ߊ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ ߓߊ߯ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ (߂߉)﴾. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫. ߷

ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߏߦߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ : ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߓߘߎߙߊߤߑߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߝߊ߬ߞߍ ߡߊ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߎߡߊߙ ߘߋ߲ߞߍ߫ :

" ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ : ߞߊ߬ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߱ ߕߌ߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߟߐ߬ ،  ߞߊ߬ ߖߊ߮ ߘߌ߫ ،ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ߲߫ ،ߞߊ߬ ߤߖߌ ߞߍ߫ ".

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߥߟߊߥߟߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ :

߁- ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߝߌ߬ߟߊ: ߞߊ߬ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ ߱ߕߌ߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߴߊߟߊ߫ ، ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߘߌ߫ : ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏ߫ : ߊߟߌ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߂ - ߕߌ߲ߞߌ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ - ߏ - ߟߏ߲߫ ، ߕߌ߲ߞߌ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߛߎ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߞߊ߫ ߞߣߐ߫ ، ߕߌ߲ߞߌ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߙߌ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߕߌ߲ߞߌ ߦߋ߫ ߡߊߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊߖߌ߰ ߕߌ߲ߞߌ ߞߐ߫. ߕߌ߲ߞߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߌߘߌ߲ߠߌ߲ ، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ، ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߕߎߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߵߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ - ߊ - ߕߎ߬ߡߊ߬.

߃- ߖߊ߮: ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߖ߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߛߋߕߌ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߝߌߛߙߌ ( ߛߙߊߞߊ) ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

߄ - ߛߎ߲ߞߊߙߏ ( ߞߙߊߟߊߕߎ߲ ): ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߰ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߭ ߡߊ߬. ߞߵߌ ߡߊߕߊ߯ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߞߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߘߐߟߴߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߛߎ߲ ߕߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫ ߥߦߊ߬ߛߌ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏߕߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߛߙߊ߬ ߟߏ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߎ߬ߡߟߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ - ߊ - ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߛߎ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߝߋ߫ ߦߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߞߘߐ ߸ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏߕߐ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߣߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߝߋ߫ ، ߛߎ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߙߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߞߣߍߦߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߊ߲߬.

߅ - ߤߖߌ: ߏ߬ ߟߋ ߤߖߌ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߡߊ߫ ߡߞߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߘߏ߲߬ߞߙߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߛߋ߫ ( ߣߊ߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߭ ߞߣߐ߫ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲ߓߊ. ߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߤߖߌ߫ ߕߎ߬ߡߴߊ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߕߎ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ، ߝߏ߫ ߡߛߏ߬ߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊ߬ߓߐ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߖߌߟߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߖߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߏ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߤߖߌ ߓߊ߬ߕߏ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߟߊߙߌߟߊߙߌ߫ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ، ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߛ߫ߐߝߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߥߊ߫ ߕߍ߫ ، ߞߵߌ ߟߐ߬ ߊߙߝߊ߫ ߜߍߞߣߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߤߖߌ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߖߌ ߣߌ߫ ߎߡߎߙߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߷.

ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߖߘߍ߬ߓߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ ، ߏ߬ ߟߋ ߣߌ ߡߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߓߐ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߬ߟߍ ߘߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߓߐ߬ ߘߊ߯ߡߊ ߡߊ߬ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߙߎߕߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߟߐ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߢߍ߫. ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐߛߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߦߊ.

ߞߍ߬ߟߍ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߏ߲߬ߒ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߥߛߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߰ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߕߊ ߝߐߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߢߍߓߊ߮ ߡߊ߬ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߰ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߷.

ߖߏ߮ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߖߏ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߝߏߟߌ ߦߋ߫ " ߊ߬ߛߊߟߊ߯ߡߎ߬ ߊ߳ߟߊߦߌߞߎߡ " " السلام عليكم" ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ " ߞߛߌ߫ ߦߴߌ ߡߊ߬" ߥߟߊ߫ " ߖߐ߫ ߦߴߌ ߡߊ߬ "، ߝߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ : " ߥߊ߬ ߊ߳ߟߊߦߌߞߎߡ ߛߊ߬ߟߊ߰ߡߎ߬ ߥߊ߬ ߙߤߊߡߊߕߎ߫ ߟߊ߯ߤߋ߫ ߥߊ߫ ߓߙߊ߬ߞߊߕߤߎ߫" " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته" ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ : " ߞߛߌ߫ ߦߴߌ ߝߣߊ߫ ߡߵߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫ " ߥߟߊ߫ " ߖߐ߫ ߦߴߌ ߝߣߊ߫ ߡߵߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫"، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏ߫ " ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬" " بسم الله الرحمن الرحيم "، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߴߌ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ، ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ :" ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ " "الحمد لله رب العالمين" . ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߛߊߣߌ߲ߢߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ ߥߟߊ߫ ߝߎ߯ߘߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߛߐ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߛߎߣߊߖߌ ߣߌ߫ ߓߏ߭ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߛߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߞߊߛߊ߲ߞߋ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߭ ߛߊߙߌ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߊ߬ ߡߊ߬. ߘߎߓߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߗߏ߯ߦߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߘߎߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߓߏ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߢߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ߓߎ ߡߊߝߟߍ߫ ، ߢߡߊߖߌ߮ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߛߊ߫ ߸ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ، ߦߏ߫ ߟߍ߭ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߛߏ߬ߓߏ ߘߊߥߎ߲ ، ߖߋ߬ߟߌ ، ߘߐ߬ߟߐ ، ߖߌߝߊ ، ߛߏ߬ߓߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߏ߬ ߞߣߍ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ( ߥߘߊߟߞߊ ߟߎ߬) ، ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߕߎߡߊ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߢߍ߫ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߟߝߊߙߌ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫: ﴿ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߝߌ߲߬ ߛߓߏ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߎߞߘߎߣߍ߲߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߜߎߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߞߊ߬ ߛߊ߬)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߊ߫ ߘߊߕߐ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ( ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌ ߟߊ߫) ߘߋ߬، ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ( ߘߐߛߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ) ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫. ߓߌ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ( ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲ ) ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫(߃)﴾.

ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌߝߊ ߛߊ߫ ߸  ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߫ ߓߊߕߏߟߊ ߣߌ߫ ߓߎߖ߭ߌ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߏ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߖߌߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߌߦߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ، ߛߐ߲߭ ߣߌ߫ ߓߌߢߍ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬. ߟߍ߭ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߸ ߕߊ ߕߴߊ߬ ߞߛߐ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲  ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߊߟߊ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߢߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߖߏ߭ ߢߍ߫ ߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߊ߬ ߛߐ. ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌߝߊ߫. ߘߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߜߊ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߜߟߋ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌߝߊ߫. ߞߘߎߞߘߎߣߍ߲߫ : ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߦߏ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬.  ߜߎߣߍ߲ : ߓߌߦߊ߲ ߜߘߍ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߜߎ ߞߊ߬ ߛߊ߬. ߥߘߊ߫ ߘߊߕߐ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߛߓߏ߬ ߞߣߍ߬ ߘߊߥߎߠߊ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߝߟߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߥߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߕߍ߱ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߸ ߏ߬ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌߟߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌ ߝߋ߲߫ ߘߊߥߎ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߤߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߢߍ߫ ، ߛߎ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߢߍ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : " ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬". ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߲߬ߠߌ߬ߝߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߞߊߛߌߦߊ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ :﴿ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߡߊ߬، ߌ ߦߴߊ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߢߊ߬ߞߏ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ߬ߞߏ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫؟ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߘߏ߲ ߕߐ߭ ( ߡߍ߲ ߘߌ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߕߌߢߍ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬)، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐߡߙߌ߫ (߂߁߉)﴾. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߝߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐߦߊ ( ߞߎ߲߬ߞߏ) ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߊ߫ ߕߊߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߟߐ߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߷.

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߊߦߋߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ ( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ) ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ - ߓߏ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ - ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߕߍ߰ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߕߍ߫ ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߢߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߖߎߓߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ :

  • ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ، ߊ߬ߟߋ߬ ߞߕߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ، ߞߕߌ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߕߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߊߟߊߞߊ߲ߞߋߦߊ" ߥߟߊ߫ " ߞߎߡߊߟߐ߲ߘߐߦߊ".
  • ߖߏ߮ ߞߕߌ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬  ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߏ߯ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߜߍ߲ߠߌ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߕߌ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߥߟߊߥߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫ : ߕߏ߬ߢߍ ، ߟߊߣߊ߲ߕߋߦߊ ،ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߘߝߊ ، ߗߍ߬ߝߊ߬ߙߌ߲߬ߧߊ ، ߡߎ߬ߢߎ߲ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߐ߱ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ : ߥߏߦߊߝߐ ، ߝߣߊ߬ߦߊ ، ߖߊ߲߬ߝߊ߮ ، ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߕߌߢߍ ، ߡߙߊߛߊ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߖߏ߯ߟߐ߲ߘߐߦߊ".
  • ߓߊ߯ߙߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߊߦߋߟߌ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߌߞߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߛߌ߰ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߊ߲߭ ߛߊ߬ߥߏ߬ ، ߕߐ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߓߊߥߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ، ߕߐ߲ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߲߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߖߣߍ߬ߦߊ ( ߞߊ߬ߣߌ߲) ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊߝߌ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߞߍ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߥߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߐ߫ ، ߘߟߐ߬ߡߌ߲ ، ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ، ߓߏ߬ߘߊ߬ߘߐ߬ߦߊ " ߗߍ߭ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߢߐ߲߮ ߥߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߦߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌߣߌ߲߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߓߟߏߡߊ߬" ، ߕߋ߰ߙߋ߬ߦߊ ، ߝߊ߰ߟߌ ، ߞߐߛߊߦߟߌ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߖߡߊߣߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߓߌ߬ ߸ ߛߊ߬ߥߏ߬ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߌߙߊ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߊߦߋߟߌ ߛߊ߫ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߊ߬ߟߎ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ : " ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲" ߘߌ߫ ، ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߞߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ : ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ : ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߏߡߊ ߞߏ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߝߊ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߊߦߋߟߌ ߘߊ߬ߟߎ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߊߦߋߟߌ ߦߋ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ ߣߌ߫ ߢߊߦߋߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߫ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߖߎߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ :

ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߴ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߦߏ߫ : ߕߌ߲ߞߌ ، ߖߊ߮ ، ߛߎ߲ (ߞߙߊߟߊߕߎ߲) ، ߤߖߌ (ߡߊ߬ߓߊߕߏ) ، ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ، ߘߊߞߊ߲ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬.

ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫  ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߌߞߏ߫ ߞߕߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ، ߦߏ߫ : ߝߋ߬ߙߋ ، ߖߎ߬ߙߎ ، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ، ߛߌ߲ߞߊߟߌ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߣߐ߬ߘߋ߲ ߕߍ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ ، ߦߏ߫ : ߜߍߓߏ߲ ، ߞߕߌߕߍ߮ ، ߖߎ߯ߡߊ߲ (ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ) ، ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ (ߖߊ߲߬ߞߌ) ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ ߘߌ߫.

ߞߐߙߍ ( ߘߍ߭) ߞߕߌ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ، ߝߘߎߛߊ، ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ، ߗߍߕߊ ، ߛߙߊ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߟߌ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ : " ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ" ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߷.


ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁ - ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߐ (ߊߟߑߥߊߤߑߦߎ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߝߟߐ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵ ߟߊߖߌ߰ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߟߏߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ . ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߓߐߖߎ ߝߟߐ߫ ،  ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߝߟߊߝߟߊߣߍ߲ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߸ ߥߟߊߥߟߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߞߎ߲ߓߊߘߏ߲ ߕߍ߫. ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߕߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐߣߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߘߐ ߜߘߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߕߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐߣߴ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫.

߂ - ߞߋߟߓߊ(ߞ. ߖ) ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ : ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߓߊ ߞߐ߫  ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߌ ߓߟߏ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߋߟߓߊ (ߞ. ߖ) ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߊ߫ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߐ (ߊߟߑߥߊߤߑߦߎ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊߘߍ߭ ߣߴ ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߭ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ، ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߔߊߦߐߔߌߦߐ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߦߙߐ߬ߞߐ (ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮) ߡߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߤߑߣߊ߯ߝߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ : ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ، ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ، ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ، ߢߊߦߋߟߌߟߊ ߖߡߊ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߛߊ߫ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߰ߓߊ߬ ߖߡߊ(ߞߋߟߓߊ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬) ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߙߊ߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߥߏߦߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊ߰ ( ߊ߬ߕߊ߰ߓߌ߬ߊ߳ߌ߰ߣߊ) ߖߣߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߜߟߍ߬ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߥߏߦߊ ߡߊ߬. ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ( ߕߍ߰ߒߞߊ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ : ߛߊ߰ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߟߌ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߛߌߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ ، ߣߐ߬ߟߊ߬ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߖߡߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߥߎߦߊ ߡߊ߬. ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߰ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬، ߥߎ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊ߰ ߖߡߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ، ߞߎߡߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߕߍ߫ ، ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ، ߢߍߓߊ߮ ߛ߭ߊ߯ߝߌ߬ߌߦߎ߫ ߣߌ߫ ߊߤߡߊߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߊ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߋ߬.

߃ - ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ : ߝߐߒߞߐߢߐ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ( ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ ߖߡߊߞߎߘߎ߲) ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߘߌ߫ ، ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߞߎߟߊߦߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߟߑߞߍ߯ߝߌ ( ߥߛߊߓߊ߮). ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ، ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ، ߤߊ߲ߞߟߌ. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߟߐߡߊ : ߖߟߍ߬ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߝߊߙߌ ، ߏ߬ ߟߋ :﴿ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߝߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߎ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߝߟߐ ߕߎ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߛߐ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߬ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߏߘߊ߫ (߃߃) ﴾ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߃߃، ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ :﴿ ߞߏ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߛߏ߬ߓߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ߫ (ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ( ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ) ߟߐ߲߫، ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ( ߝߊ߲߬ߓߊ ) ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߰ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ (߈߃) ﴾ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߈߃. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߲ߘߊ߲ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߌ߫ : " ߒ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߟߌ߬ ߒ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߡߊ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߥߊߕߐ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ߒ ߞߐ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ". ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߛߘߌ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߥߏߦߊ߫ ߕߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߞߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߰ߓߊ߫ (ߘߍ߬ߢߐ߲߮) ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

߄ - ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߌ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߏ߫ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߏߢߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߘߊߝߴߊ߬ ߘߐ߫ : ߓߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߕߌ߫ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߖߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߡߐ߰ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߖߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߢߍ߫ ، ߡߙߌߦߊ ߦߍ߬ߟߍߦߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߬ߖߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߘߐ߬ߖߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߫ ، ߓߊߏ߫ ߸ ߘߐ߬ߖߊ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߐߖߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߕߌ߫ ߘߌ߫ ߘߐߖߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߘߐߖߊ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߟߊߒߞߣߍߡߊߣߍ߲ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߡߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߊߒߞߣߍߡߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߘߏ߫ ߞߘߐ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫  ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬.

߅ - ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ : ߏ߬ ߟߋ ߸ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫  ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߭ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߌߣߊߓߎߖߌ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߟߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߢߟߊߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߬ߟߐ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߙߐ ߞߕߌ ߘߌ߫.

߆ - ߘߐ߬ߖߊ : ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߘߌ߫ ߞߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ ߘߐ߫ ، ߞߟߏߜߍ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ، ߦߏ߫ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ (ߛߙߊߕߌ߫) ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߘߐ߬ߖߊ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.