ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߟߋ߬[߁]߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߉ ߡߊ߬ ߁߉߂߂ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߃ ߁߉߈߄ ߠߊ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߏߤߊߦߏ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߘߌ߫[߂]߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߓߏ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߁߉߈߄ ߠߊ߫.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ
Ahmed Sékou Touré (1982).jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ߊߤߊߡߊߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߤߊߡߍߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߕߎ߬ߙߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1922 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߝߙߊߣߊ߫߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߆ ߕߙߊߓߊ 1984 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߞߑߟߍߝ߭ߍ߬ߟߊ߲ߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߛߐ߲߬ߥߙߏ߬ߝߋ߬ ߛߏߘߏ߲ߜߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߝߊߌߛߊߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߘߎ߰ߕߌ߮ (ߛߏߕߌ߮), ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫ߖߌ߬ߣߍ߬ ߁߉߈߂ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ, 1961 Guinean presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ (ߛߌߦߊ߫ ߢߓߊ) ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߓߊߜߍ߫ ߊߙߊߡߕߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ = ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߈߃߀-߁߈߉߀) ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߮ߕߊ߬ ߁߈߉߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌߣߊߕߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߋ߬ߞߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ (ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ ߔߏߊߙߍߕ) ߟߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫؟ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߓߊߟߏ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߗߋ ߞߍ߫ ߞߝߊ߬ ߘߐߛߊߙߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐߛߊߙߌ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫.

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߢߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߁߉߅߈ ߠߊ߫

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߔߙߊߕߌ ߗߋߓߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߍߡߐ߯ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߗߋߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߗߋߓߏ߲ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߖߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߋߓߏ߲ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ (ߊ.ߓ.ߟ) ߞߙߎߞߊ ߜߘߌ ߛߌ߱ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ ߞߍ߲ߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߋߟߌߞߛ ߤߝߏߦߌ߫ ߓߎߥߊߢߍ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߞߐߟߊ߫[߃]. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫, ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߢߊ ߘߐߕߐ߯ߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߍߢߊ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߜߊ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍ߲ߘߏߛ߭ߌߣ ߞߟߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߝߙߍ߬ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߦߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߯ߓߊ߮. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߝߘߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ (ߐ߲߬ߐ߲ߐ߲߫) ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ (ߒߕߍ) ߘߌ߫،ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ (ߒߕߍ߫) ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߟߊ߬ߝߙߍ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ ߂ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߖߏߣߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߺߡߌ߲ ߞߺߐ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߡߐߣߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߌߞߘߐߞߘߐߣߌ߲߬߹ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߣߐ߯. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߴߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߞߟߏߡߊ ߕߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯߹ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߖߌ߰ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߔߙߎ ߞߍ߫ ߣߡߊ߬ߛߊ߬ߖߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߓߌ߬ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߍߙߍ߲ ߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߮.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߖߎ߮߸ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߥߋ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߖߎ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߙߍߛߍ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߐ߰ߟߊ߫. ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߏߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߜߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫، ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߥߏߘߌ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߏ߬ߙߏ߲ ߕߏ߫ ߛߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎ߬ߣߋ߬ߞߎ߬ߣߋ߬ߓߊ߬ ߝߏߙߏ߲. ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߺߓߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߖߋߞߎ߫. ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߺߟߌ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߎߡߊ ߛߋ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬ (ߕߎߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߝߊ߫)߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߫߹ ߊ߰ ߞߍ߫ ߒ ߞߣߐ߫ ߒߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߏߘߌ ߘߌ߫ ߞߍ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߛߓߍߓߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߘߌ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲[߄] ߝߟߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߟߎ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬[߅]߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߯ߓߊ߫، ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߞߎ߬ߣߊ߲߬-ߘߐ߬-ߥߏߘߌ߫ ߝߊߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫.


ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬߸ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊ߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߣߌ߲ߣ ߖߐ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߁ ߠߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߺߝߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߥߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫.   ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߐ߰ ߢߊߺߦߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߞߊߕߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߺߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߝߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߬ ߛߟߊߕߌ߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ((ߡߐ߱ ߜߍ߲ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߦߴߌ ߥߊߦߙߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫)).

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߆߅ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߥߙߎߣߍߦߊߓߊ߯ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߜߏߙߏ߲ߞߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߓߊ߫ ߟߋ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߥߎ߬ߦߊ߬߸ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߫ ߠߋ߬߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߎ߲߬ߞߘߐ߬ߞߓߊ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߦߎߜ߭ߐߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߁߉߆߁ ߠߊ߫

ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ {ߡߐ߱ ߜߍ߲ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߦߴߌ ߕߊ߯ߦߙߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫}. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߭ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝ߭ߊߟߋߙߌ߫ ߗ߭ߌߛߑߞߊߙ ߘߋߛߑߕߍ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬ ߁߉߇߈ ߠߊ߫߸ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲ ߕߴߏ߬ ߞߊ߲߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߍ߫ ߖߏ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߡߏ߬ߙߌߛ ߙߏߓߍߙ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߊߘߏߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߆߅ ߣߌ߫ ߁߉߇߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߘߐߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߯ߓߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߟߊߥߊߟߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߒ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߘߊߘߐ߫ ߝߎߕߊ߫-ߖߊ߬ߟߏ߲߬. ߝߍ߬ߙߍ ߏ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߟߊߛߌ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߋ߬ߞߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߯ߝߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߛߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫. ߒ ߘߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߰ߝߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߒ߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߝߊ߫ ߜߍߓߟߎ߫ ߝߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߴߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߡߊߣߐ߯ ߟߊ߫.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߟߊߣߌߥߌ߬ߟߌ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊߣߌߥߌ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎ߬ߥߊ߯ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߏ߬ߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬. ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߙߏߡߊߣߌ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߁߉߇߉ ߟߊ߫

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߎ߬ߥߊ߯ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߌ߲ߺߞߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߗߍ߬ߺߡߐ߮/ ߛߋߞߎߓߊ ߝߍ߬߸ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߛߋߞߎߓߊ ߓߊ߲ߺߣߴߏ߬ ߕߊ ߕߌ߲ߺߞߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߬ ߒ ߧߴߌ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߍ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬߹ ߊ߬ߟߋ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߏ߯߹ ߊ߬ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߺߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߒߠߋ ߝߊ߬ ߝߍ߬߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߥߊߺߕߐ߫ ߒ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߊ߲ߘߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߗߍ߬ߺߡߐ߮ ߛߋߞߎߓߊ ߕߌ߲ߺߞߌ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߴߊ߬ ߖߎ߯ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫. ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊߥߟߏߺߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬، ߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߡߊߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߕߏ߰ߝߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߦߏ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߌ߫ ߛߑߕߏߞߋߟߌ߫ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߲߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ ߣߌ߫ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬. ߔߕߏߞߌ = ߔߐߙߑߜߊ߯ߟߌ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ (ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߙߌߛߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ) ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߛߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰߸ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬، ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߺߍ߮ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊߡߌߞߊߟ ߞߊߓߙߊߟ ߝߊ߰ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߋߟߑߛߐ߲߫ ߡߊ߲ߘߋߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬  ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ (ߊ.ߍߣ.ߛߋ) ߦߋ߫.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߍ  ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬

ߘߌ߫. ߋߌߛߋ߲ߤߏߥߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲ߣ ߝߌߕߛߋߙߊߟ ߞߣߍߘߌ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߣߍߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߥߋ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߜߍߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߯ߙߋ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߖߙߊ߬ߞߌ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߞߣߍߘߌ߫ ߝߊ߱ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬߸ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊߥߟߏ ߞߐ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߙߊ߬ߞߌ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߋ.ߌ.ߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߇߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߁߉߇߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊߟߎ߬ ߝߍ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛ. ߕߙߋ  ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߕߍ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߉ ߡߊ߬ ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߄߲ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲߬ ߇ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫. ߊ߬ ߥߘߊ߫ ߛߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߢߌ߲߬ߧߊ = (ߟ.ߡ.ߞ.ߓ.ߢ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ߞߏ ߞߊ߲߬, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫. ߁߉߈߃ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ߫  ߟߎ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬.

ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߲ߓߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߊߛߌ߲ߛߌ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߛߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߏ߲߬ ߓߐ߰ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߝߐߟߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߕߍ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߴߌ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߖߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߓߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߋ߫ ߘߏ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߦߊ߲߬߸ ߛߎ߬ߞߏ߬ߦߊ ߏ߬ ߓߊ߲ߺߣߍ߲߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ߫ ߟߐ ߟߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ[߆]߸ ߌߟߋ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߺߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫؟ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߌ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߭ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߏ ߘߌߣߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫߸ ߞߏ߫ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߘߐ߫ ߓߊ߰ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬؟ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:ߒ߬ߓߊ߬߸ ߒߠߋ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ߤߊ߲߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ = '''ߊ.ߞ.ߛ''' ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ ߂߀߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߋ.ߘߋ.ߊ.ߏ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ ߜߙߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߞߏ߫ ߒ ߕߏߕߐ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫߹ ߝߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ، ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߘߌ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬. ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߤߊߛߊߣ ߂߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߐ߲߬ߠߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߋ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߞߐߕߍ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߛߎ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫.ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߏ߬ ߛߋߣߍ߲ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߘߊ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߟߊߕߌ߮߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߥߘߊ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߍ߬ߛߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߊߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫، ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎߙߋ߬ ߥߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߦߌߟߊ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏߤߊߦߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߣߐ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߐ߲߭ ߘߐߓߛߏ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߆ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ (ߏߤߊߦߏ߫)߸ ߁߅ ߙߋ߲ ߂߃ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߛߋߞߎߕߎߙߋߦߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ (ߞߡߊߦߍߣ) ߓߍߟߍ߲ߕߝߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߍߟߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߕߊ߲߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߥߎ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߄߅ ߞߐߝߍ߬. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߕߏ߫ ߘߐ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߊߘߎ߲߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߊߥߎ߬ߦߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߐߙߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊߘߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߰ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߬ߕߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ (ߛߋ.ߍߡ.ߍߙ.ߍߣ) ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߛߎߘߋ߲ ߡߐ߰ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐߘߐ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߌ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߍ߫. ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߹ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߍ߫ ߖߏ߯ߛߊ߫߹ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߋ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫.ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߅ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߡߘߊߜ߭ߊߛߑߞߊ߯ߙ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߘߵߊ߬ ߢߍ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐߛߊߙߌ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ {ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߯ߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߡߊ߬ ߕߍ߯ߜߍߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬}߸ ߏ߬ ߞߍ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫-ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫߸ ߞߏ߫ {ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߞߐߝߟߌߖߎ߮ ߡߊߜߙߏ߬}. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ ߡߎ߰ߡߍ ߕߎ߲߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߱ߡߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߊ߫߸ ߁߉߆߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߏߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ ߔߐ߲ߔߌߘߎ߫ ߦߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߎߡߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߏ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߉ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߊߟߋߙߌ߫ ߗ߭ߌߛߑߞߊߙ ߘߋߛߑߕߍ߲߫ ߦߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߟߋߥߍ߲߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߁߉߇߅ ߟߊ߫. ߝ߭ߊߟߋߙߌ߫ ߗ߭ߌߛߑߞߊߙ ߘߋߛߑߕߍ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߁߉߇߈ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߡߌߕߋߙߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߔߌߦߍߙ ߡߋߛߑߡߍߙ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߐ߫ ߛߓߍ ߞߝߊ߬ߘߋ߲ ߂߲ ߘߐ߫ (߁߉߉߈) ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߁߉߅߉ ߣߌ߫ ߁߉߆߀ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߗ߭ߊߞ ߝߏߞߊߙ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߗߌߙߏ߲߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߞ ߝߏߞߊߙ ߞߟߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߊ߲߬ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߞߙߊߞߏ ߡߊ߬.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߓߎߊߙߏ߫ ߘߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬߸ ߞߊߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߓߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߌ߬ ߖߊߟߏ߫߸ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ (ߊߡߣߌߛߑߕߌ߫ ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ) ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߡߐ߰ ߅߀.߀߀߀، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߁߉߅߈ ߣߌ߫ ߁߉߈߄ ߕߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߅߀߀߀ ߓߍ߯ ߘߎ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߸ ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߸ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߘߎ߮߸  ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫߸ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫, ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߊ߫߸ ߞߏ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ ߣߌ߫ ߝߌߘߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߕߍ߰. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߥߛߊ߬ߘߊ߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ߘߌ߬ߝߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߡߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߹߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߀߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߇]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߝߙߊߣߊ߫߫
  2. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫
  3. ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߢߌ߲߭ ߣߴߊ߬ ߖߎ߮
  4. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲
  5. ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߫ ߔߍߙߑߛߌߟ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߲߬ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߕߌߢߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬
  6. ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ
  7. [߁] all contents of this article was translated from English Wikipedia