ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫=ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߕߐ߫.

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ :ߥߐ߬ߙߍ-ߘߐ߫=ߥߐ߰ߙߍ-ߕߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. 
ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ / ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ / ߝߙߊߣߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ /
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ (ߜߍߞߊ߲ߠߊ) ߘߐ߫.
wörèba-dö = Wörèba-tö wörè-dö = wörè-tö
ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ:
ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߄ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߓߟߏߡߊ߬، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߁߭- ߕ. ߂߲- ߘ. ߃߲- ߙ. ߄߲- ߟ. 
߷ ߁߭- ߕߎ ߞߕߐ߫، ߒ ߓߌߕߊ߲ߗߍ߫، ߛߏ߲߬ߖߕߊ߫، ߒ ߕߊ߯ ߕߊ߫، ߊ߬ ߞߕߐߓߐ߫.
߷ ߂߲- ߕߎ ߞߘߐ߫، ߒ ߓߌߘߊ߲ߗߍ߫، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫، ߒ ߕߊ߯ ߘߊ߫، ߊ߬ ߞߘߐߓߐ߫.
߷ ߃߲- ߕߎ ߞߙߐ߫، ߒ ߓߌߙߊ߲ߗߍ߫، ߛߏ߲߬ߖߙߊ߫، ߒ ߕߊ߯ ߙߊ߫، ߊ߬ ߞߙߐߓߐ߫.
߷ ߄߲- ߕߎ ߞߟߐ߬، ߒ ߓߌߟߊ߲ߗߍ߫، ߛߏ߲ߖߟߊ߬، ߒ ߕߊ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߟߐ߬ߓߐ߫. 


ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߠߋ߲߬ߞߊ߫-ߡߏߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬، ߝߏ߫ ߝߎߟߊߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߊ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߀/߂߀߂߀ ߌ.ߡ.ߞߐ߫: ߛߌ߬ߛߋ، ߘߙߊ߬ߡߍ، ߖߊ߰ߓߌ،ߖߊ߰ߣߍ، ߖߊ߬ߥߎ߬ߣߍ، ߛߌ߬ߟߊ، ߞߎߦߊߕߍ. ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬-ߡߏߙߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߠߋ߲߬ߞߊ߫-ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ߯ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߊ߲ ߓߟߏ߫.

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫߹. ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߋߙߌ:ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ ߝߊ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߛߓߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߘߎ߰ߥߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߕߍ ߝ.ߝ. ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߙߍߕߍ߫ ߂߇ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߟߊ߫، ߞߎߞߎߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߊ ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߦߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮-ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߟߊ߫ ߓߊߝߌ߲߫ ߓߊ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߟߊ߫.

ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ-ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߝߙߊߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ-ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߕߎߜ߭ߋ߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫، ߡߊߡߎ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߷ ߁߭- ߝߎߥߊ-ߞߐ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.

߷ ߂߲- ߓߊߓߌߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߟߊ߫.
߷ ߃߲- ߝߊߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߟߊ߫.
߷ ߄߲- ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߅߲- ߤߙߍߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߃ ߟߊ߫.
߷ ߆߲- ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅ ߝߏ߬ߣߊ߲.
߷ ߇߲- ߝߎߥߊ-ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ-ߝߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߈߲- ߞߎ߯ߙߎߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߉߲- ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߀߲- ߞߊ߲ߛߊ-ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߁- ߓߍ߬ߙߍ-ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ؟؟؟.
߷ ߁߂߲- ߜߊ߰ߛߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ؟؟؟.
߷ ߁߃߲- ߓߞߐߕߌߓߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ؟؟؟.
߷ ߁߄߲- ߓߐ߯ߕߌ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߅߲- ߝߊ߬ߙߊ-ߝߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߆߲- ߞߊ߲ߛߊߣߌ߲-ߞߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߇߲- ߞߓߊ߬ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߈߲- ߡߊ߯ߙߌߝߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߁߉߲- ߛߋ߬ߓߋ-ߞߕߐ߫=(ߛߋ߲߬ߓߋ߬ߞߕߐ߫) ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߀߲- ߞߎ߯ߙߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߁- ߓߊߓߌߟߊ߫ ߝߎߥߊ-ߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߂߲- ߓߊߓߌߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ-ߞߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߃߲- ߓߎߙߎ߲ߓߊ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߀ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߄߲- ߞߐ߭ߘߎ߰ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߅߲- ߞߏ߲߬ߓߏߞߙߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߆߲- ߞߊ߲ߛߊ-ߕߐ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߇߲- ߛߙߍߖߌ߬ߞߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߈߲- ߓߎ߰ߓߋ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߂߉߲- ߞߊ߲ߛߓߊ-ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߃߀߲- ߜߟߊ߬ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߃߁- ߖߊߥߙߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߃߂߲- ߞߏߢߌߡߦߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫.
߷ ߃߃߲- ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ-ߕߐ߫=(ߞߏ߬ߙߏߡߊ߲߬ߕߐ߫) ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫. 

ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߕߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߣߊߡߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ، ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߎߣߊߘߏ߲ߞߏ ߘߌ߫ (عندنا نحن فى اورئدو ليس ائ الدين الا الإسلام). ومذهب اهل لسنة ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߗߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߕߐ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߓߟߏߦߓߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߜߏߦߊ ߘߌ߫. ߊߟߊߡߊ߬ ߥߐ߬ߙߍ߬-ߘߐߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ߫ ߞߊ߲߬، ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ ߝߎߙߋ ߟߎ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߡߊ߬߹.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߐ߬ߙߍ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]