ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Seydou Koné ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߛߋߌߘߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌKoné ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮Alpha Blondy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1953 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Moulaye Tabouré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Baoulé, Dioula, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1981 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߓߟߏߦߊߣߍ߲ߡߍ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DiscographyAlpha Blondy discography ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊߖߏ߬ߛߏߖߊ߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Record labelWagram Music ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.alphablondy.net/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߟߌߝߊ߫ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߘߐ߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߐߜߍ߫ ߢߌ߲߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰

ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߜߍ߫

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍߕߐ߮ ߛߋ߭ߘߎ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ :ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߭ ߁߉߅߃( ߆߆ ) ߘߌ߲߬ߓߏߞߙߐ߬، ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ

ߊߟߑߝߊ߫ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߛߋ߭ߘߎ߬ ߞߏߣߋ߫
ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁/߁/߁߉߅߃


߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫. ߛߏ߯ߙߏߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߛߎ߮ ߙߜ߭ߋ ߡߎ߬ߙߊ߲ : ߞߎߡߊߞߊ߲ ،ߞߣߌ߲ ،ߔߍߙߑߞߌߛߐ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌߟߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߈߁ ߟߊߓߍߟ ߥߊ߲߬ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߍߦߙߐ : alphablondy.com. ߟߌߝߊ߫ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߕߐ߯ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ߛߋ߭ߘߎ߬ ߞߏߣߋߙߜ߭ߋߘߐ߲߬ߞߟߌߟߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߅߃ ߘߌ߲߬ߓߏߞߙߐ߬

ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߎߟߋ߲(ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߫ ،ߞߎ߬ߛߊ߲ ߠߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߓߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߝߏ߬

ߊߟߌߝߊ߫ ߓߑߟߐ߲ߘߌ

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊߣߵߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍ߬ߕߐ߰ߡߊ߲ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߐ߬ߣߍ߲ ߡߛߏ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߢߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߰ ߘߐ߫. ߞߎߡߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߝߐ߫ ߌ ߞߣߊ߬ ߝߊ߬ߣߌ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߓߊ ߞߴߊ߬ ߛߎ߮ ߎ ߛߎ߮ ߘߌ߫. ߁߉߆߂ ،ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߙߐߜ߭ߐ߫ ߊ߬ ߓߊ ߝߍ߬ ،ߏ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߘߍ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( CFCI) ߝߜߘ.ߛߋ߬ߘߎ߬ ߞߏߣߋ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߁߉߇߂ ،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫( MEECI ) ߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ( MEECI ) ߊ߬ ߞߟߌߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߋߟߑߝ߭ߌߛ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߙߐߜ߭ߐ߫. ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߬ߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌߓߏ߲ ߠߊ߫( ߍ߲ߕߍߙߑߣߊ )ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߘߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߟߎ߬ ،ߔߙߌߛ ߞߏ߬ߣߌ߲ ( ߜ߭ߌߕߊߙ )ߔߐߔ ߕߎ߬ߙߋ ߕߌ߲ߓߊ߲( ߓߊߕߋߙߌ) ߣߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߛߊߟߌߦߊ߲( ߓߊߛ): ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߕߌ ߥߙߍߡߍ( ߊߕߏߡߌߞ ߝ߭ߌߓߙߊߛߌߦߐ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߛߍ߲ߕ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߛߙߎߓߊ߲ ߦߙߐߕߐߕߐ߫ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫. ߛߋ߬ߘߎ߬ ߞߏߣߋ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ߫ ،ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ߘߊ ߟߊ߫( ߏ߬ߕߏ߫ ߛߑߕߐߔ ) ߁߉߇߃ ߞߊ߬ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ،ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߙߐ߬ߓߌߦߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߃ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߗߊߞߌߛߑߔߌߙ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ،ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߍߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏߝߍ߬ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߕߊ߯ ߞߏ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߫ ߟߊߢߊ߭ ߓߘߍߞߍ߭ ߺ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߘߍ߫ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߦߏ߫ ،ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߌߛߊ߫ ،ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ،ߛߌߘߊ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߅( ߊߔߊߕߍߘ ߌߖ߭ ߣߊߖ߭ߌߛߑߡ ) ߘߐ߫ ߸ ߛߋ߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌ߫ ߛߌߓߏ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߊ߫ ߁߉߇߆ : ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߣߋߥߌߦߐߙߑߞ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߛߏ߫ ߸ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߏ߬ߖߌ߬ߣߍ߫. ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߝߟߐ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ،[[ߖ߭ߋ߬ߣߍߝ]✓ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߤߎ߲ߕߊ ߞߏߟߍߖ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߟߞߊߟߌߦߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ،ߏ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߓߌ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ،ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߊ߫. ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ،ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߞߊ ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߊߓߊ߲ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߏߟߊ߲ ߡߊ߬ ߸ߕߎ߬ߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ،ߛߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅ le pli porté ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߊ߫. ߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߎߟߊߦߌ ߗ߭ߏ߬ߥߊߛ߳ߌߣ ،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߕߘߴߊ߬ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߢߐ߲ ߊ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߝ߭ߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߥߊߞߏ ،ߕߍߞߑߖ߭ߊߛ ߛߋ߬ߘߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߟߐ߭ ،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߋߥߌߦߐߙߑߞ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߜߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߤߣߊߡߊ߫ ߝߐߛߋ߲߫ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊߞߏ :ߕߙߏ߬ߕߙߏ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߓߊߟߏߝߍ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ،ߓߊߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ߞߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋߗߏ߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߙߌߓߍ߲ߣ ߣߌ߫ ߗ߭ߊ߬ߡߋߦߌߞ ߟߎ߬ ߘߐ߫ :ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ ߛߌ߮ ߡߎ߬ߡߍ߫ ߞߍߣߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߙߊߛߑߕߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߊߜߍ߲߫ ،ߊ߬ ߟߊߒߞߣߍߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌ߬ߣߌߛ ߛߑߔߍߙ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫ ߔߊߙߑߞ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ،ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߊ߲߬ߛߊ߯ߙߊ ߘߐ߲ߞߟߌ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߞߌ߲ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊߓߊ߲߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊ߬ߡߋߦߌߞߌ߬ߞߊ߫ߞߟߌߝ߭ ߤߎ߲ߕ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߴߊ߬ ߦߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߑߝ߭ߍߛߑߞߊ ߟߎ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ،ߘߏߡߣߌߞ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߣߋߥߌߦߐߙߑߞ ߝߏ߯ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߌ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߋߝߋ߫ ،ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߍߞߑߖ߭ߊߛ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߑߝ߭ߍߛߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐߦߊ ،ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߘߐ߲ߞߟߌ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬( ߓߐߙߑߣ ߘߐ߲ ߘߋ߬ ߊߔߊߕߍߘ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߴߌ ߓߏ߬ߙߌ߬( ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߄ ߞߏߞߏߘߌ ߙߐߞ ߘߐ߫ ) ߊ߬ ߞߊ߬ߓߐߓ ߡߊߙߑߟߋ߫ ߟߊ߫ ߥߐߙ( ߞߟߍ߬ ) ߘߟߊߡߌߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ߘߐ߫( ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߡߊߕߌ߮ ߛߌ߬ߘߊ߫ ߘߐ߫ ) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ ߞߐߘߊ߲ ߕߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߛߋߦߌ߲߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߌߝ߭ ߤߎߕ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߝߍ߬ ،ߓߙߎߞߟߌߣ ߛߞߍ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߠߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌߝ߭ ߤߎ߲ߕ ߓߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߊߓߌߛߣߌߞߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߞߛ ߙߏߡߋߥߏ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߌߖ߭ߙ ߕߐ߯ ߛߌ߲ߞߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߘߋ߬ߣߌߛ ߓߐߙߐ߲߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߌߟߞ ߣߌ߫ ߤߏߣߋ( ߣߐߣߐ ߣߌ߫ ߟߌ )ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ :ߊ߬ ߓߟߏߦߊߓߊ߮ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲߬ߦߟߊ߫ ،ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߣߋߥߌߦߐߙߑߞ ߞߊ߬ ߕߊ߯ [[ߟߐ߲ߘߙ]✓. ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߞߐ ߒ ߓߏߙߌ߲ ߛߊߡ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߣߐ߭ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߤߣߍ߫ :߁߉߈߀،ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߣߊ߭ߕߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߍ߲߬. ߘߌߞߍߘߌߞߍ ،ߞߐߛߊߦߌߠߌ߲ ߘߡߌߣߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߌߛߌߓߏ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌߜߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߓߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߊߓߌߖߊ߲߬ ،ߞߊ߬ ߖߌ߰ߦߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߟߎ߬ ߝߍ߬ . ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߘߐ߲߬ߞߟߌߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߊߦߌ߬ߟߌ ߘߊߓߊ߲߫ ߊߖߍߡߍ߬ ߞߍߙߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ،ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߙߊߞߏߘߌ ߡߌ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߑߝߊ ߞߴߊ߬ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߝߙߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ،ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ،ߟߊ߬ߝߟߐ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߁߉߈߁ ، ߙߏߖ߭ߋ߫ ߝߎߟߑߖߋ߲ߛߌ߫ ߞߊߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫( ߜ ߖ ߥ ߝ ) ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߊߓߌߖ߭ߊ߲ ߓߟߏߞߓߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ،ߋߓߙߌߦߋ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏߙߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫( ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߟߐ ߕߍ߱ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫( BEPC ) ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߢߍ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ،߁߉߇߃ ،ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߞߘߐߓߐߟߌ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߭ ߟߏߟߏ ߘߌ߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߟߊ߫. ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߭ ߟߏߟߏ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߃߀߂ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ،ߡߍ߲߫ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߖ߭ߐ߬ߙߑߖ ߓߍ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫( ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߥߟߏߒߘߐߦߟߊ߫ ߣߌ߫ ߢߣߊߜߍߟߊ. ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ) ߁߉߈߁ ߏ߬ ߘߐ߫ ،ߛߌ߭ ߟߏߟߏ ߦߏ߫ ߊߟߑߝߊ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ،ߞߴߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߝߟߐ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫. ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ،ߝߊߦߌߘߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߟߊߡߌߘߊ :ߓߙߌ߬ߣߌߛ ߛߑߔߌߙ ߟߊ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߏߟߐ߲ߓ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ،ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ،ߣߌ߫ ߓߌ߲ߕߎ߬ ߥߙߍ߬ߥߙߍ߬ߕߐ ،ߣߌ ߘߣߎߢߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲﴿ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫ ﴾

ߛߌ߭ ߟߏߟߏ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߏ߬ ߢߍߓߍ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߕߋ߫ : ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߞߟߋߞߟߋ ߞߴߊ߬ ߢߊߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ،ߗ߭ߐ߬ߙߖ߭ ߓߍ߲ߛߐ߲ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߝߟߐ ߟߊߥߟߏ ߊ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߥߟߏ ߘߊ߫( ߡߊߕߌ߮ ߕߊ߲߬ߘߏ) ߟߊ߫ ߖߊ ߜ߭ߟߏߙߌ ،߁߉߈߂ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ،ߞߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߁߉߈߃ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫( ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߊ )ߛߌ߬ߟߊ ߙߋߞߐߙ ߸ ߌߓߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ߛߋ߬ߘߎ߬ ߞߏߣߋߣߡߌߛߊ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ ߡߛߏ߬ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߘߐߕߟߊ߫. ߓߍ߲ߛߐ߲ ߛߌߞߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ : ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬.( ߡߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ) ߞߟߍ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߹ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߌ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߦߌߘߊ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫. ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߝߏ߯ ߋߙߐߔߎ߬. ߤߊ߬ߟߌ ߓߌ߬ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍߕߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߕߊ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߍ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߊ߲߬ߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߍ߬ߞߙߎ ،ߞߎ߬ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߓߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߛߟߋߞߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߍ߲߬ ،ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߘߐߕߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ. ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫( ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߯ߘߌ ߆߀ )

ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߕߏ߲ߕߏߘߟߌ ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸UNICEF ߟߊ߫ ߞߍߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫( ߂߀߁߁) ߂߀߁߄ ، ߐ߲߬ ߣߎߓߟߌ ߕߎ ߟߊ߫( ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ )ߛߍߙߑߖ ߓߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߛߓߍߦߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߯ߘߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ،ߖ߭ߏ߬ߛ߬ߟߌߣ ߓߋ߬ߙߏ߬ߊߘ ،ߕߊ߲ߦߊ ߛߍ߲ - ߝ߭ߊߟ ،ߤߊߙߌ߫ ߙߏߖ߭ߋߟߡߊߞ ،ߊߘߑߡߌߙߊߟ ߕߋ ،ߖ߭ߊ߲ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߙߊߜ߭ߊߙ ߣߌ߫ ߞߙߌߛ ߞߐ߲ߓߍߕ. ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ߡߊߙߑߕߌߣߌߞ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߓߋ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߆ /߂߀߀߅ ߕߏߒߘߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬( ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߝߢߐߘߐߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ،ߞߴߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫. ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߄ /߂߀߁߅ ،ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ ߊߓߌߖ߭ߊ߲ :ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߥ ߝ ߦ ߉߇.߉ ( Radio FM Alpha Blondy FM 97.9

ߛߋ߬ߘߎ߬ ߞߏߣߋ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫

ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߌ߰ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋߣߍ߲ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߡ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߓߍߦߟߊ ߘߌ߫. ߖߍ߲ߛߍ߲ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ،ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߞߊߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߕߐ߯ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߣߊߞߐ߬ߘߎ߮ߝߊ߲߭ ߠߊߟߐ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.( ߞߊߞߊߒߞߋߦߊ߫ ߘߐ߫ )ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߙߊ ߡߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.

ߣߊߡߎ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊߓߊ߮ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ،ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߊ ߦߋ߫ ߌߛߊ߫ ߣߊߡߎ߲]] ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߡߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߡߛߏ߬ ߡߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߣߐ߫ ،ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߐ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߏ߫(ߡߊߕߌ߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬)God is one) ߊ߬ ߗ߭ߎ߳ߙߌߖ߭ߊ߬ߟߍߡ ،ߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌߦߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߈ ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊߓߊ߮ ߣߊߡߎ߲߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲

ߡߙߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߣߐߕߌߢߍ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߋߎ߫ ،ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߕߌߢߍ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߐ߫( abortion is a crime). ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߲ߞߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬( Brigadier Sabari) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߓߊ( mister grand gueule) ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߔߌ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߗߋ߬ߦߊ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߑߟߍߛ ߞߐ߲ߔߊߥߏߙߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲( ONU ߞ ߟ ߟ)ߘߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߆ /߂߀߁߀ ،ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߏߙߊ߲ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߦߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ ߸ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊߝߊ߬ߟߋ߲ ،ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߢߊ ߡߊ߬ ،ߞߐߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߣߌߖ߭ߌ߫ ߞߎߡߊߛߏ ߢߣߊߜߍߦߟߊ߫ߋ߬ߟߌߖ߭ߊ߬ ߘߙߊߖ߭ߌ ߝߘߎ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߀ /߂߀߁߉ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߊ߬ߘߊ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߀/ ߂߀߁߉ ߸ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߦߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߝߍ߬.

ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߛߓߍߦߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߁߉߈߂ - ߖߊߜ߭ߟߏߙߌ ߁߉߈߄ - ߞߏߞߏߘߌ ߙߐߞ ߁߉߈߅ - ߊߔߊߙߑߕߍߘ ߁߉߈߆ - ߗߎ߳ߙߌߖ߭ߊ߬ߟߍߡ ߁߉߈߇ - ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߁߉߈߉ - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߁߉߉߂ - ߡߊ߬ߛߘߊ߫ ߁߉߉߄ - ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߞߟߍ ߁߉߉߄ - ߡߊߕߌ߮ ߁߉߉߈ - ߜ߭ߊߙߊ߲ ߓߛߊߡ ߁߉߉ - ߦߌߙߑߖߤߊߞ ߙߊߓߍ߲ ߂߀߀߀ - ߋߟߏߦߌ ߂߀߀߂ - ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߂߀߀߇ - ߡߊ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߂߀߁߁ - ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߂߀߁߃ - ߡߊߕߌ߮ ߝߊ߲ߞߊ ߂߀߁߅ ߔߏߖ߭ߌ߬ߕߌߝ ߋߣߍߙߑߖ߭ߌ ߂߀߁߅ - ߦߎߡߊߣ ߙߊߛ

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߀ - ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ ߓߊߟߌ ߁߉߉߁ - ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߊ ߙߋߝߏ߬ߟߛߌߦߐ߲ ߁߉߉߃ - ߢߣߊߡߦߊ߫ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߁߉߉߅ - ߊߟߑߝߊ ߓߘߍߓߘߍ ߂߀߀߁ - ߙߊߛߑߕߊ ߔߎ( ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ ߜߟߏߙߌ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ߡߊߞߑߛߌ ߙߊߛߑߕߊ ߔߎ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߂ ) ߂߀߀߁ - ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ߔߊ߬ߙߌ߫ ߓߍߙߑߛߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߍߙߑߖ ߞߊߖ߭ߌ ߘߌߘߌߦߋ ߓߋ߬ߟߌ߬ ،ߛߊߓߍߙߑߛߌ ߥߊߦߌߔߊ ،ߡߋ߬ߥߋ ،ߞߎ߲ߘߊ ߕߎ߬ߙߋ) ߂߀߀߄ - ߋߛߊ߲ߛߌߦߍߟ ߂߀߀߅ - ߊ߬ߞߑߥߊ߬ߓߊ ߂߀߁߉ - ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߃ - ߕߙߌߦߏ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߓߍߙߑߛߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌߦߏ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߙߌ߬ߜ߭ߊ߬ߘߌߦߋ߫ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߘߟߊߡߌߘߊ) ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ :ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ،ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߂߀߁߀ ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ : ߖߍ߬ߘߞߍߓߊ߮ ߘߊ߲ߘߟߊ ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߓߊߞߓߊ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߁߉߈߈ ߞߘߌߞߘߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐߦߊ : ߊߟߑߝߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫