ߘߊߓߏߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߊ߲߬ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߡߏ߬ߙߌߦߊ߫ ߣߌ߬ ߛߍ߬ߣߞߍ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫߸

ߘߊߓߏߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

'ߘߊߓߏߟߊ߫/ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߕߍ߫،ߊ߬ ߘߎ߱ ߦߋ߫ߕߌ߲ߞߌߛߏ ߓߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬

߸ߢߎߡߍߓߊߟߊ߲߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߢߎߡߍ ߘߌ߫ ߟߊ߫ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߣߌ߫ߝߙߊߣߊ߫ ߣߌ߫߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߣߴߊ߬

ߘߊߓߏߟߊ߫

ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬߸ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߓߘߍ ߕߴߊ߬ߟߋ߫ ߢߎߡߍߓߊߟߊ߲߫ ߠߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌߟߓߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߝߍ߬

ߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߬،ߛߌߦߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߦߏ߫ ߛߏ߬ߛߏ،ߞߌ߬ߛߌ،ߜߙߍ߬ߛߍ،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߊ ߂ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߵߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫߸ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߫ ߛߌߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ :ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮: ߃߈߆߁߇ ( ߂߀߁߄) ߜߐ߬ߝߐ:߂߁ߛߌߓ.ߞߜ߂ ߓߍ߲߬ߕߍ : ߁߀°߄߄ߴ߅߃ߴߴߞߐ߰ߘߎ߮ ߁߁°߀߆ߴ߂߂ߴߴ ߕߋ߬ߟߋߓߐ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ:߅߅߀ ߈߀߀ ߛߌ=߅ ߅߀߈ ߞߜ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ߘߊߓߏߟߊ߫ߏ߬ ߕߐ߯ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫{ߘߊߓߏ߫}߸ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߞߍ߬ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߮

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫،ߘߌ߲߬ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߦߋ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߡߊ߯ߡߎ߲߫ߦߵߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߘߐ߫߸ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߦߵߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߐ߫ ߘߐ߸ߝߙߊߣߊ߫ߡߍ߲ ߦߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߌ߫،ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


*ߞߊ߲ߞߡߊ߫

* ߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߎ߬ߛߊ߬ߦߊ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߘߐ߫߸ߓߊߏ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߞߏ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߬߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߝߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߌ߬ߦߊ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ،ߞߊ߬ ߕߌ߬ߦߊ߬ ߕߟߎ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ ߝߊ߬ߓߏ߲߬ ߟߐ߮ ߦߋ߲߬

ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬