ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ
Wereldkampioenschap dammen te Amsterdam, Baby Sy - Nationaal Archief - 911-6724.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߓߊ߬ߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1935 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1978 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭traffic collision ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊdraughts player ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏdraughts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ﴿ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ﴾ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߛߏ߬ߞߊߡߊ߲ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ ، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ﴿ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߣߌ߫ ߁߉߃߅ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ ߛߊ߬ ߗߏ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߀ / ߁߉߇߈ ߣߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ﴿ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾.

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߏ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߢߐ߲߰ ߞߟߏߞߕߏ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߡߛߏ߬ߞߊߡߊ߲ ﴿ Damier﴾ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߐ߱ ߝߌ߬ߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ : ߊ߬ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߞߕߏ ﴿߁߅߀﴾ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߒߠߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߛߏ߬ߞߊߡߊ߲ ߕߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߏߞߕߏ ߗߍ߭ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߟߊߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߏߞߕߏ ߡߐ߰ ߁߅߀ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߠߊ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߲߫ ،߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߁߅߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߛߏ߬ߞߊߡߊ߲ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߛߌ߫ ߡߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߝߟߐ ، ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߡߐ߱ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߛߏ߬ߞߊߡߊ߲ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐߞߊ߲߫ ߡߛߏ߬ߞߊߡߊ߲ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬߬ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߋ߬ ߕߍߡߊ ߦߋ߲߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫ ߁߉߆߃ ߣߌ߫ ߁߉߆߄ ߣߊ߬.

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߌ߯ ߘߐߕߍ߰ ߗߏ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

@ߟߏ߲ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߟߏ߫ @