ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

[߁]ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍߢߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߘߡߊߘߋ߲ߧߊ ߖߊ߯ߙߋ ߡߊߞߊߘߊ߲߲ߠߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߌ߬ ،ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߍߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫﴿ ߁߆ ߣߌ߫ ߁߉﴾ ߕߍߟߊ߫ ߥߛߎ ߞߘߐ߫ ߸ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫ ،߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߹ ߋߙߐߔߎߞߊ ߞߟߊߓߊ߯ߒߕߋ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߝߐ߬ ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߗߙߎ߫ ،߲ ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ ߥߛߎ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߸ߊߘߡߊߘߋ߲ߧߊ ߖߊ߯ߙߋ ߡߊߞߊߘߊ߲߲ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߟߏߟߊߛߋߞߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߒ ߢߍ߫ ،ߒ߬ߓߊ߬:ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߢߊ ߛߌߟߊߢߍ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߖߌ߮ ߖߐ߬ߙߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߸ߘߝߐߦߟߊ߫ ߘߊߘߐߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ،ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ ߞߍߕߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߞߍߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߯ߙߊߖߎ߮ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߊ߲߬ :߁߭ ߝߟߐ߫ :ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫( ߃߲) ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߍߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߏ߫ ߣߐ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߥߛߊߞߙߊ߫ ،߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߖߏ߯ߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߙߍ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߐ߲߬ߛߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߣߐ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ ߛߌߦߊߟߝߊߛߊ߫ ߘߊߘߐߜߟߍߦߊ ߥߎߦߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬. ߂ ߝߌߟߊߣߊ߲ :ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߝߐߕߊ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߝߐ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߢߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ߬ ߜߘߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߍ߫ ߕߊ߲߬ :ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߍߥߟߊ ߘߌ߫ ،߲ ߞߏ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߜߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ : ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ ߝߏߦߌ߫ ߘߐ߫߸

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲slave trade ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫black market ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߝߐߢߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߓߋ߲߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߰ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߊߙߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߲߲߬. ߃ ߛߓߊߣߊ߲ : ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߝߙߍ߬ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎ߲߮ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߕߎ߲߮ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߎߟߊ ߜߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ߍ߲ߍߍ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߜߍߞߟߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߞߏ߫ ߜߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ،߲ ߓߊߏ߬ ߞߍߕߊ ߖߎ߮ ߝߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐߟߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߛߌߞߛߊߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߤߊߟߌߓߌ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߜߟߍߦߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߓߌ߬ ߸ߕߎ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߓߐ ߞߊ߲߬ ߜߍ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߧߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔ ߛߏߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߛߊߓߎ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߣߊ߲ߕ ߣߌ߫ ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߍ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߍ߲߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ،߲ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ،߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ ߖߍ߬ߘߍ ߝߐߢߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߢߍߥߟߊ ߟߊ߫ ߔߋߎ߫. ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߐ߮ ߘߐ߫ ،߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߛߊ߰ߙߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫:﴿ߞߐߡߍߙߑߛ ߕߙߌߦߊ߲ߜ߭ߌߟߍߙ﴾ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߛߓߊߡߊ ߥߟߊ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߘߍ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬.

== ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ ߖߊ߬ߥߏ ==[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫﴿߁߅﴾ ߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ،ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߘߐ߫ ،߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߓߊߙߌߓߊߙߌ߫ ߛߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߜߋ߲߬ ߞߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߜߟߏ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߞߏ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ،߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ﴿߁߅﴾ ߸ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߘߏ߫ ߞߏ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߸ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߐ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߋ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߲߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ ߟߊߖߐ߲߬ߧߊ߫ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߎߟߋ߲߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ،߲ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ߟߌ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬. ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߓߊ߬ ﴿߃﴾ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ :

ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬؟[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߓߌ߭ ߡߐ߰ߞߏ߬ߝߐ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߎ߬ߞߊߙߌ߬ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߯ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐߦߊ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ ߢߌߣߌ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߌߛߊ߲߬ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ،߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߍ߲ߘߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߝߌߦߋߝߌߦߋߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ ߜߙߋ ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲߬﴿ ߏߛߋߦߊ߲﴾. ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ ߕߍߟߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ ߸ ߛߌߞߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲﴿ ߏߛߋߦߊ߲ ߊߕߑߟߊ߲ߕߌߞ﴾ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߘߊ߰ߟߎ߬ߕߌ߮ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߯ߘߌ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߢߊ ߡߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߛߐߞߛߐ߫ ߝߏ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߸ ߏ߬ ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߞߏߢߊ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬﴿ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߫ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫﴾ ߘߌ߫ ߸ ߊߡߙߌߞߌߞߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌߞߊ ߓߐ߫ ߞߌߢߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߦߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߋ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊߡߋߙߌߞ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ߫ߟߊ߫ ߓߌ߬﴿ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߖߘߍ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬

ߓߏߙߌ ߘߌ߫ ﴾߸

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߖߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߓߊߟߌߟߊ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ﴿߁߄﴾ߘߐ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫﴿ ߁߃߁߂﴾ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߭ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߹ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ ߸ ߓߊߏ߬ ߘߊ߲߭ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߘߐ߫ ،߲ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߓߟߏߞߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ ߧߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲﴿ ߂߀߀﴾ ߟߝߊ߫ ߖߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߓߏߙߌߟߊ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߟߴߏ߬ ߞߎߟߎ߲ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߊ߲߭ ߢߌߣߌ߲߫ ߖߌ ߡߍߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ : ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߕߟߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߋ߲߬ ،߲ ߓߊߟߏ ߞߣߊ߬ ߕߊ߯ ߘߛߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߫ ߸ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߎߟߎ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߥߦߏ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߖߋߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ،߲ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߍ߫ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߘߌ߫ ߦߋ߫߸ߞߎߡߊ ߏ߬ ߝߐ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߯ ߹ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߊ߫߸ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐߝߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߓߊ﴿ ߂߀߀߀﴾ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߁߀߀߀ ߠߝߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߁߀߀߀ ߠߝߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߌ߰ ߢߊ ߘߌ߫ ߟߌ߲߬ߓߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߊ߬ ߥߊߕߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߞߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ ߘߌ߫﴿ ߁߃߁߁﴾ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߥߊߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߝߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ،߲ ߊ߬ ߞߎ߬ߞߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߏ߬ ߟߊߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߜߊߡߊ߲. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߡߙߌߞ ߓߊ߬؟ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߯ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߏ߫ ߟߊߝߛߊ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ،߲ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߌ߲ߕߎ߬ ߓߞߊߙߌ߬ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߥߞߊߙߊ߲ߠߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߏ߫ ߞߌߢߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߐ߲ ߠߴߊ߬ ߛߘߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߡߙߌߞ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߏ߫ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߍߚߍ߫ ،߲ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߞߊ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߞߎ߲ߛߊ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜߍߘߐ߫ ߘߊߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߛߋߟߌ ߞߊ߲߬ ߊߡߋߙߌߞ ،߲ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߞߊ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ،߲ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌߞߊߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߋߟߌ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߐ ߕߊ߲߬ :

ߝߟߐ﴿ ߁߭﴾ ߘߝߐ߬ߦߟߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߖߟߎߝߍ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߌ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߓߊߟߌ ߢߊߟߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߐ߰ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐߡߊߕߊ߯ߟߌ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ ߡߙߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߎ߲߭ ߠߊߓߊ߲ߠߌ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߝߢߐߞߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ،߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߊ ߛߏ߯ߓߊߟߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ :﴿ ߟߌߝߌߖ߭ ߘߊ߫ ߞߘߊߡߏߛߑߕߏ߫﴾ ،߲ ߞߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߓߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ ߜߍ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬﴿ ߁߄߅߅﴾ ߘߐ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫ ߝߏ߫ ߟߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߜߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߋߎ߫ ،߲ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߊ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߝߊߣߍ߲߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߄߈ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߟߎ߲ߓߊ ߏ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ،߲ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߛߋ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߕߋߟߌ ߞߏߛߓߍ߫﴿ ߝ߭ߌߕߍߛߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ﴾ ،߲ ߞߏ߫ ߡߐ߯ ߂߄ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߡߐ߱ ߂߄ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߐ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ،߲ ߞߏ߫ ߕߊߝߟߊ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߜߊ߬ߛߌߣߍ߲߫ ߕߘߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߌ߲߯߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߗߍ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߊߝߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߛߊߡߊߛߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ،߲ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߛߏ߯ߓߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߢߊߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߍ߬ ،߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߏ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ،߲ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߣߌ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߓߏ߲߬ߧߊ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߬ ߛߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߋ߬ ߹ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߗߏ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߍ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲﴿ ߡߊߕߌߦߍߙ﴾ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߝߌߟߊߣߊ߲﴿ ߂߲﴾ : ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߛߌߞߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐߛߊ߲߬ߠߌ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߞߎߟߎ߲ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߓߏߙߟߌ ߓߏ߬ߙߌ߬ߛߋ߲ ߠߊ߫ ،߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߦߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߥߦߏ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߛߊߡߊߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߬ߖߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߏ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߖߌߞߙߎ ߏ߬ ߘߐ߫ ،߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߓߟߏߡߟߊ ߦߙߐ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߓߏߙߌߓߊ߯ߞߏ ߝߍ.

ߛߓߊߣߊ߲﴿ ߃߲﴾ : ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߛߓߊߡߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߬ ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߏ߬ ߢߍ߫ ߸ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߔߙߋߔߙߋߟߊߕߍ߰ ،߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲߬ : ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߡߊߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߊߛߌߕߍߞߌ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߖߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،߲ ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߖߐ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߒߕߊ߲ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯ ؟

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲﴿ ߄߲﴾ : ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߡߍߜ߭ߑߖߌߞ ߸ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߐߟߎߡߍߞߌ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߞߘߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߛߋߟߌ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߏ߫ ߘߌߣߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍ߫ ߞߊߣߊ߬ ߤߙߍ ߣߌ߫ ߓߎ߲ߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߲߬ߝߏ ߞߣߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫﴿ ߁߃߁߂﴾ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߗߐ߫ ،߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߘߊ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߟߌ߬ ߞߍߗߏ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߖߐ߫ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬﴿ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߗߏ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ﴾ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߞߊ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߛߌߕߍߞ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߯﴿ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ﴾ ߸ ߓߊߏ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ،߲ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߟߋ ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫﴿ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߕߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ﴾.

ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲﴿߅߲﴾ : ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲﴿ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߢߍ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫ ،߲ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߥߎ߯ߙߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߍߜ߭ߑߛߌߞ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߐ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆ ߢߐ߲߯﴿ߛߊ߲߭ ߆߀߀ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾.

ߏ߬ ߘߐ߬ ߸ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߖߍ߬ߘߍ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߊ߫﴿ ߆߀߀ ﴾ ،߲ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߛߋߟߌ ߣߴߊ߬ ߛߋߓߊߟߌߦߊ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߞߏߟߐ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߢߍ߫.

ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲﴿ ߆﴾ : ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ߞߘߐߞߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߡߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߌ߫.

ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲߫﴿ ߇﴾ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߦߙߌߛߍ߲ ߣߴߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ﴿߁߆﴾ ߢߍ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߦߊ ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߴߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫.

ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲߫﴿ ߈﴾ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߐߞߊߕߘߍ߬﴿ ߟߊ߰ߘߊ﴾ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߐߟߎߡߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ : ߞߏ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߞߏ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ : ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫:ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߛߓߊߡߊ ߛߋ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߊ߯ߡߎ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߸ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߘߐߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߕߐ߯ ߞߏ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߊ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫﴿ ߁߆﴾ߢߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߥߛߎ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲﴿ ߉﴾ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ،߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߞߊ߲ߧߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ ߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ : ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߕߊ߲߬ :﴿﴿ ߒ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬ ߍ߲ߘߎ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߌߛߑߡߊߢߏߟߊ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߍ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ،߲ ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߍ߰ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߜ߭ߊߣߌ ﴾﴾ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߔߕߏߞߌߟߊ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߝߛߍ߬ߝߛߍߣߍ߲ ߸ߋߙߐߔߎ߬ ߣߍ߰ߟߐ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߬ ߃߂ ߘߐ߫߫ ߸ ߁߄ ߕߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߆ ߕߘߍ߬ ߥߊߘߌߜߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߈ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ߢߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߘߌ߫ ،߲ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߙߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߝߕߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߜ߭ߊߣߌ߲ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߊߣߎ ߘߌ߫ ،߲ ߓߊߏ߬ ߝߐߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߌߛߑߡߊߢߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ،߲ ߦߏ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߌ߫ ߛߊߣߎ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߕߊ߲ߣߊ߲﴿ ߁߀߲﴾ : ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߞߘߐߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߌ߫ ߕߊ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߌ߫ ߝߐߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߍ߫ ߘߌ߫. ߕߊ߲ߣߌ ߞߋߟߋ߲ߣߊ߲﴿ ߁߁߲﴾ : ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߡߊߞߟߌ ߕߘߍ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߟߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߐ߲߭ ߏ߬ ߘߐ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊ߫ ߛߊߙߌ߫ ߖߌ ߓߘߎ ߝߍ߬ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߫ ߖߌ ߏ߬ ߖߌ߰ߕߐ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߛߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߎ߲ߝߎ߲߫ ߸ ߖߌ ߏ߬ ߕߐ߭ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߲߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߊ߬ߙߋ ߛߐ߲߫ ߖߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ،߲ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߊ߲ߖߌ ߡߊߞߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌߦߊ߲߫ ߝߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ،߲ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߓߐߞߊߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߲ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ : ߛߊ߲ߖߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ ߢߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ،߲ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߧߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߹ ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߌߛߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ،߲ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߰ߟߎ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ،߲ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߎߋ߯ ،߲ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߝߐ߬ ߦߊ߬ߟߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ،߲ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߏߝߐ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߛߋߟߌ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߟߊߛߋ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߘߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ،߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߙߎ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߫ ߕߍ߲߫ ،߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߖߊ߲ ߝߍ߬ ߦߏ߫ ߝߌߙߌ߲߬ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫﴿ ߁߃߁߁ ߣߌ߫ ߁߃߁߂ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ،߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߕߍߡߊ߬ ߝߊ߬ߣߌ߲ߜߍ ߔߋߔߋ߫ ߟߎ߬ ߝߙߏ߬ߞߌ߬ߦߟߊ߬ߡߊ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲ߓߋ߲ ߓߛߌߞߌ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߣߐ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߊ߲ߝߊߘߌ ߦߴߏ߬ ߞߎ߲߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߛߊߣߌ߲ ߏ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߓߌ ߘߊ߲ߝߊߘߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߰ ߕߊ߬ ߓߌߓߌ ߘߌ߫ ،߲ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ،߲ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߛߌ ߢߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌߚߌߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߲ߣߌߡߐ߲ߣߌ߲߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߬ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ،߲ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߣߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߭ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߰ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫ ߸ ߞߐ߬ߣߐ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߝߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߸ ߓߌߓߌ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߌ߫.

ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߖߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ،ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ﴿ ߡߍ߲ ߛߓߍߦߟߊ ߦߋ߫ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߘߋ߫ ߸ ߟߏ߲ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߟߏ߫ ﴾