ߛߌ߯ߙߌ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߛߌ߯ߙߌ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߯ߙߌ߲߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲߫ ߠߋ߫ ߝߍ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ ߞߐ߰ߘߎ߬ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ߛߌ߰ߓߊ߯ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬ %߇߀ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߖߋ߲ߓߋ߫ ߝߐߟߌߟߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬
ߛߌ߯ߙߌ߲߫
ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߰ ߂߄߄߀߀߀ ߖߊ߰ߕߋ ߘߌ߫
ߓߍ߲߬ߕߍ
ߟߊ߲߬ߔߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫،
ߛߌ߯ߙߌ߲߫

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߄߄߀߀߀ ߖߊ߰ߕߋ ߘߌ߬߸ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߀ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ ߦߏ߫ ߸ߝߎߟߊ،ߞߌ߬ߛߌ ،ߜߙߍ߬ߛߍ،ߕߐ߯ߡߊ ،ߛߏ߬ߛߏ߸ߊ߬ ߣߌ߫… ߝߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߞߏ߫ ߘߌ߬

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߣߊ߬߁،ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߣߊ߬߂،ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߎߘߊ߫،

ߞߙߎ߬ߘߊߞߘߐ߫߁،ߞߙߎ߬ߘߊߞߘߐ߫߂،ߛߊ߲߬ߡߊߘߊ߬ ߔߌ߬ߟߊ߬ߕߏ߫،ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߣߍ߲ߞߘߐ߫،ߏߙߍߛ،ߕߓߊߞߘߐ߫،

ߝߏߘߋߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬،ߌߣߍߙߵߛߌ߫،ߥߙߏߥߊߛߊ߲߬ߘߋ߲،

ߛ

ߊ߲߬ߕߍߟߊߞߛߌ߫،ߞߙߎ߬ߣߌ߲߬، ߛߎ߲߬ߛߎ߲߬ߞߘߐ߫،

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫،ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫،ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫،ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫،ߞߌ߲߬ߕߌ߲ߢߊ߲߫،ߝߊߙߊ߲ߥߊߟߌߦߊ߫،ߘߞߏ߫،ߣߊ߭ߓߎ߲߫، ߓߊ߲߭ߞߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲ߣߌ߲߫،ߡߊ߬ߟߋ߬ߦߊ߫،ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߞߐߝߍ߫߸ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߘߌ߬،ߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߡߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߞߌ߲߬ߕߌߢߊ߲߫ ߣߵߊ߬ ߛߏߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫߫،ߦߏ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߟߊߕߏ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐߦߊ߫ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌߦߊ߫، ߣߌ߫ ߛߍ߬ߞߍ߫ ߘߞߏ߫ ߟߎ߬ ،ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫،ߞߎ߬ߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߫،ߕߊ߬ߕߊ߬ߞߎߘߎ߲߫،ߊ߬ ߞߣߍ߫ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ،ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫،ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯،ߝߙߊ߬ߓߏߟߏ߲ߣߌ߲߬،

ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߛߐߞߐ߬ߓߊ߫،ߥߏߟߋߥߏߟߋߦߊ߫،ߝߙߊ߬ߖߊ߬ߣߌ߲߫،ߜߙߍ߬ߜߙߍߞߐ߬ߟߋ߲߫، ߓߍ߲߬ߘߎ߯،ߛߓߋ߬ߝߙߊߣߌ߲߫،ߘߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߫ ߛߏ߫߫ ߝߌߟߊ ،ߞߘߊߘߊ߫،ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫ ،ߟߋߟߋߘߊ߫،ߛߣߍ߬ߞߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫߸ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߫ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߘߌ߬ ߸ߓߊߏ߬،ߛߊߣߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫،ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘ߸ߛߊߣߌ߲߫ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߓߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߞߍ ߛߊߣߌ߲߫ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐ.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߣߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߏ߫߸ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߝߟߐ߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫. ߖߏ߬ߡߊ߬ߣߎ߲߬ߞߎ. ߣߎߞߊ߬. ߓߏߙߋ߫. ߛߍ߬ߞߍ߫.ߜߐ߯ߙߐ߫.ߡߍ߬ߢߍ߫.ߓߙߊߞߊ߲.ߞߣߍ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߲߫.ߓߘߌ߬ߞߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߎ߱ ߕߐ߮ ߏ߱ ߝߟߍ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫. ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ . ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ،ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫،ߣߏߙߊߞߘߐ߫،

ߛߙߊߞߘߐߣߌ߲߫،ߛߏߞߎߘߊߣߌ߲߫،

ߟߊ߲ߘߌ߬،ߡߊߞߐߣߐ߲߫، ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯،

ߝߊߘߎ߯،ߞߛߐ߬ߞߐ߫،ߞߛߐߞߐ߬ߓߊ߫،

ߟߋߡߙߎ߫ ߘߟߊ߬ߣߍ߲߬ߞߊ߲߫ ،ߞߊ߬ߘߊ߫،ߓߊ߲ߝߟߍߞߘߐ߫ ،ߓߊ߲ߝߟߍߞߎߘߊ߫،ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫،

ߟߋߟߋߘߊ߫،

ߥߟߋߥߟߋߦߊ߫،ߡߊ߬ߘߌߣߊ߫ ߺߓߙߍ߬ߞߐ߫،ߓߍ߲߬ߘߎ߯ ،ߜߙߍ߬ߞߐ߰ߟߋ߲߫،ߢߊ߬ߡߊ߲߬ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫…. ߃.ߖߏ߬ߡߊ߬ߣߎ߲߬ߞߎ ߢߊ߲߬ߘߊ߬ߞߘߐ߫ ،ߢߊ߲߬ߘߊ߬ߞߎߘߊ߫،ߓߟߊߘߎ߯،ߞߣߐ߬ߡߊ߬ߞߎߘߊ߫ ، ߞߣߐ߬ߡߊ߬ߞߘߐ߫ ،ߖߋ߬ߦߊ߫،ߝߏ߬ߙߋ߬ߞߊ߬ߙߌߦߊ߫ ،ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫، ߄.ߛߍ߬ߞߍ،ߘߞߏ߫،ߛߎ߲ߓߙߊߞߐ߬ߓߊ߫،ߕߐ߲߬ߓߐ߯،

ߝߙߊߘߡߊߣߌ߲߫ ،ߞߎߙߋߡߊ߬ߟߋ߫،ߛߌߟߓߊߘߊ߫،ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫،ߕߐ߲ߛߏ߫ ،ߕߊ߬ߕߊ߬ߞߎߘߎ߲߫

߅.ߓߎ߬ߙߋ߫،ߞߌ߲߬ߕߌ߲ߢߊ߫، ߓߟߊߕߏ߫،ߓߎ߬ߙߋ߬ ߝߊߕߐߦߊ߫،ߛߡߊ߬ߣߍ߲߫،ߓߏ߬ߙߋ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫،ߘߎߓߦߊ߫،ߛߋߕߌ߯ߦߊ߫ ، ߆.ߓߘߌ߬ߞߊ߬،ߝߊߙߊ߲ߥߊߟߌߦߊ߫،ߞߙߊߕߊ߫،

߇.ߓߙߊߞߊ߫،ߛߌ߯ߙߌߣߌ߲߫