ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫
Ecoleourembaya2.jpg
ߛߏߣߍ߲߫
ߞߊ߲ߒߞߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߁߆′߁߂″N ߉°߂߀′߃߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.ourembaya.fr/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬߬ߣߍ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߊ߫ ߡߌߟߏ ߝߍ߬. ߘߊߓߏߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߡߌߟߏ ߞߐ߫. ( En français Ourembaya).

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߁߈߉߀ ߥߊߕߌ ߞߏ߫ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .ߞߏ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߞߙߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߂߀߀ ߖߊ߬ߕߋ ߘߐ߫.

ߟߊߡߌߣߌ߲ ߜߍ߫ ߓߊ߬ߦߐ ߣߌ ߙߊ߫ߡߊ߬ߕߊ ߖߊ߫ߞߌߕߋ߫ ߟߎ ߝߊߣߊ߲߫ ߟߊ߫ ߘߐ߲ ߞߌߟߌ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߬ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߕߐߟߊ߫ ߏ߬ ߝߊߣߊ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߟߊ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬:

  • ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߟߊ߫.
  • ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߏߟߏ߲ ߡߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂ ߟߊ߫.
  • ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲ߕߌ߲ߎߟߋ߲ ߞߎߘߍ߫ ߂߉ ߟߊ߫.
  • ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߬ߘߍ߫ ߘߐ ߎߟߋ߲ߞߐ ߞߌߣߍߙߐ ߞߌߟߏ ߡߍߕߙߌ߫ ߇ ߟߊ ߫ߊ ߬ߣߌ߫ ߛߙߌ߫ߡߊ߬ߦߊ ߞߌߟߏ ߡߍߕߙߌ߫ ߈ ߟߊ߫.
  • ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߏߟߏ߲ ߡߊߙߊ ߲ ߘߐ ߓߏ߬ߙߌ߫ߝߌߢߊ ߞߎߘߍ߫ ߁߈ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ ߓߊ߬ߟߊ߲ߘߎ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߟߊ߫.
  • ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߟߊ߫.

ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߦߋ ߡߊ߬ߛߘߐ ߟߊ߫ :

  • ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߍ߫.
  • ߟߊ߫ ߞߊ߬ ,ߊ ߛߌ ߛߌߢߐ߲߯ ߓߍ ߝߍ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߞߏߣߐ.
  • ߞߎߟߎ߲߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ ߡߊ߬ߞߏߣߐ
  • ߘߎߡߊ߲߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߝߍ߫ ߕߙߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߍ. ߞߐߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߓߌ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߟߊ ߡߌߣߊ߫ ߏ ߞߏ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߌߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߏ ߘߌ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߏ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ߟߊ߫ ߁߉߅߉.
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ߫ ߂߀߁߇.

ߓߊ߯ߙߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊ߸ ߥߎߙߋ߲ߓߦߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ ߛߍ߬ߣߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߸ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߸ ߣߌ߫ ߞߎ߸ ߢߐ߭ ߣߌ߫ ߌ ߞߋ߲߬ߘߋ ߟߎ߬.

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߛߌ߰ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߦߋ ߡߊ߬ߣߌߞߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߘߎߓߊ߫ ߘߌ߫. ߘߟߊ߬ߡߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߎߙߋ߲ߓߦߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߸

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߲ ߞߏߟߊ߫ ߟߎ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ߫ (ߊ߫.ߘ)

ߊߟߌߡߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ (ߊ߫.ߘ)

ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌ ߟߎ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߌߟߊ߫ߡߙߐ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ .ߡߍ߲ ߛߌߣߌ߲߫ ߕߙߍ߬ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߓߊ߫ߘߌߦߊ߫ߙߐ. ߘߎߥߊߢߍ ߢߍߡߐ߮ ߢߊ߫ ߟߊ߫.(ߊ߫.ߘ)

ߟߊ߭ߦߌ߬ ߘߊ߲ߞߐ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ (ߊ߫.ߘ)

ߝߊߘߌߡߊ߬ߛߐ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ (ߊ߫.ߘ)

ߖߊ߬ߡߊߣߊߕߌ ߎ߬ߟߊߓߊ߬ ߞߙߎ߬ߡߊ߫(ߊ߫ ߘ)

ߡߎ߲ߘߎ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ (ߊ߫.ߘ)

ߡߊ߬ߡߘߎ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌߣߍ߲߬ ߕߙߍ߬ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫.(ߊ߫.ߘ ߁߉߄߆ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ - ߂߀߀߀ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ )

ߊ߬ߛߊߣߌ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ (ߊ .ߘ)ߓߊ߬ߕߏ

ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߣߍߞߊ߲߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߏߡߦߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫, ߞߏ߬ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߋߕߋ߫.

ߡߌ߬ߛߙߌ ߃ ߟߋ ߎߙߋ߲ߓߊ߬ߦߊ߫ ߛߏ߬ ߞߐ ߣߐ߬.