ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߎ߬ ߝߊߛߌߣߌ߲

ߓߏ߲߬ߧߊ ߛߎ
ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߓߊ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߟߏߜߍ ߦߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߏ߲߬ߧߊ ߝߐߘߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߺߛߊ߬ ߞߊߺߙߏ ߥߺߊ߯ ߞߋߺߟߋ߲߫ ߘߺߌ߫، ߞߋ߲߲ߛߐ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߙߊߣߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߍߛߘߌ ߞߍ߫ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߕߊ߲ߠߊߓߊ߲ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊ߫، ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߕߊ߲ߠߊߓߊ߲ ߛߎ߫ ߦߙߋߞߋ ߟߎ߬، ߓߊߏ߬ ߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߺߛߊ߬ ߞߊߺߙߏ ߥߺߊ߯ ߞߋߺߟߋ߲߫ ߘߺߌ߫.

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : ߊ߬ ߓߐߖߎ : ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍߟߌߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߖߋߞߎ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋߞߎߦߊ߫ ߖߋߞߎߖߋߞߎ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߣߴߊ߬߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ : ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߞߎ߲߬ߞߢߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߛߟߌ߫ ߕߍ߫، ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߞߏ ߖߋߞߎߦߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߖߋߞߎ߫: ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬.

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߞߕߌߒߡߊ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߓߴߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߕߐ߯ߟߊߟߌ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߕߐ߮ ߟߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

 • ߊ߬ ߝߟߐ: ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜߟߌߦߊ ߛߎ ،ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߦߏ߫ ߒ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬.
 • ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲:ߞߏ߫ ߛߊ߲߭ ߞߣߐߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߕߍ߮ ߊ߬ ߘߐ߫، ߝߋ߲߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫߫ ߘߐ߬߬ߢߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߟߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߝߊߙߊ߲߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫.
 • ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: ߓߏ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߛߎ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߫ ߛߐ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ :: ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߌ߬ߕߌ، ߊ߬ ߛߕߌ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ : ߏ߬ ߟߵߊ߬( ߟߏ߲ ߞߋߟߋ߲) ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߮ ߘߐߝߌ߲߭ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߟߌߟߎ߬ ߓߎߣ ߊߤߑߡߊߘ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬<"ߞߏ߫ ߛߌ߬ߕߌ">؛ ߓߊ߸ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߛߕߌ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߓߟߏ߫،( ߟߊ߬ߕߍ߮) ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߌ ߘߌ߫، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:(ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߛߌ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ )ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬: ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.
 • ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: ߟߊ߬ߕߍ߮ ߓߊߏ߬ ߛߊ߲߭ ߞߕߌ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫: (ߞߏߢߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫( ߛߎ)ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫)؛ߓߊߏ߬ ߸ߟߊߕߍ߰ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߙߊߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߓߏ߲߬ߧߊ ߝߐߘߊ :﴿ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ߒ߬ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫ ﴾.

ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߊߦߑߛ߭ߊߕߊ߬ ߟߊ߫( ߊ. ߘ) ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍ ߂߀߂߀ :ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ( ߕ. ߖ) ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:( ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊ߫،ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬. ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫﴿ ߕ.ߖ﴾ ߞߏ߫ : «ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߐ߭ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ، ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊ߬ߓߘߎ߬ߟߊߦߌ߬ ߟߊ߫ ߊߣߊߛߊ߫ ߘߋ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ::« ߤߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߒ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲߫ ߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߞߍ߫߸ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : " ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߓߟߏߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߎ ߏ߬ ߟߊ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߞߎ߲ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲߫».

-ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߞߊ߬ߝߊ.

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߋߦߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ،ߓߊ ߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫{ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫.} ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߺߛߊ߬ ߞߊߺߙߏ ߥߺߊ߯ ߞߋߺߟߋ߲߫ ߘߺߌ߫ ߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫  :{ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߺߛߊ߬ ߞߊߺߙߏ ߥߺߊ߯ ߞߋߺߟߋ߲߫ ߘߺߌ߫ } ߏ߬ ߦߋ߫߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߞߴߌ ߕߏ߫ ߌ ߢߣߊ߫.. ߐ߲߬ ߸ߏ߬ ߕߌ߱ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߫، ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߦߏ߫ : ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߏ߲ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߥߎߦߊ߲߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߧߊ، ߥߟߴߊ߬ ߛߎ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߘߌ߫ ߝߎ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߣߍߣߍ߫ ߕߍ߫ ، ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߵߌ ߘߐߖߊ߬ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߡߊ߬ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ ߓߙߊ߬ߖߌ ߣߴߊ߬ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߣߵߊ߬ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:"ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߐ߭ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ، ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫" ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߋ߬.

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߢߣߊߡߦߊߓߊ߮ ߓߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߐ߭ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߜߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊߟߵߏ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ، ߕߌ߲ߞߌ ߟߐ߭ ߟߊߖߊ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߺߛߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߍ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߦߋߟߌ ߕߎߡߊߙߋ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ :{ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߺߟߋ ߘߺߐ߫ ߊ߬ߺߟߎ߫ ߡߊ߰ߺߙߌ ߟߺߊ߫ ߘߌ߬ߺߢߍ ߟߺߊ߫ ߞߏߺߢߊ ߓߺߍ߯ ߘߺߐ߫} ߊ߰ ߟߊߞߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߌ߰߰ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߘߐ߫ ߍ߰ ߞߙߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߐߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߢߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ߰ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߏ߲ " ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߞߏߢߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߲߬߬ߊߺߕ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ،ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߕߟߊߒߕߍ ߛߎ ߝߍ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߡߏߦߟߌ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߥߍߘߍ߲ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߘߐ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߘߋ߬ ߸ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߌߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߓߊ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߝߐߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊߘߐ߫ ߞߏ߫:{ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߛߎ߫ ߓߊ߲ߺߓߊ߲ߺߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫(߃) ߞߏߢߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫( ߛߎ)ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ (߄) }ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߞߏ߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏߢߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߕߍ߯ߕߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߛߦߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߐ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߘߛߍ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬، ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߗߎ߲߫ ߡߐ߱ ߞߊ߲߬ ߞߍߢߊ߫ ߝߏߦߌߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߙߌ߫ ߟߊ߫. ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:{ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߖߌ߲ߺߞߌ߲߫ ߕߎߺߡߊ} ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߦߋ߫ ߖߐ ߣߌ߫ ߤߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߓߊߕߏ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߖߐ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߏ߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߖߌ߲ߺߞߌ߲߫ ߕߎߺߡߊ. ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߦߌߛߕߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:"ߒߠߋ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߛߎ ߟߐ߲߫ ߒ ߘߌ߫ ߡߎ߲߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߕߏ ߝߍ߬ ߸ߒ߬ߓߊ߬߸ߡߊ߬ߞߏ߬ߕߏ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫"ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫:"ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߛߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߡߊ߬".

ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߦߋ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߛߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߓߎߣߊ߬ ߕߊ߯ߟߓߌ߫ ߝߊ߰ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߎ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߛߎ ߘߌ߫ ߥߊߟߊ߲ߕߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊ߬ߣߊ߲ ߛߎ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߲ߘߕߊ ߛߎ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊ߬ߣߊ߲߬ ߛߎ ߟߋ ߞߊ߲߬. ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߛߐ߬ߘߎߞߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: "ߒ߬ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ (ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊ߬ ߛߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫". ߏ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫: ߞߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߤߛߊߣ ߡߊ߬ߤߙߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߋ߲ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߊ߬ߓߌ߫ ߊ߬ߓߘߎ߬ߟߊߤߌ߬ ߡߊ߬ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: «ߊ߬ߟߎ ߊ߬ ߡߐ߬ߡߐ߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊ߬ ߛߎ». ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߖ߭ߎߙߕߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߓߌ߫ ߊ߬ߓߘߎ߬ߟߊߤߌ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : «ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߖߌ߲ߘߕߊߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߲ ߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫». ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߎߝߌߦߊߣߊ߲߫ ߡߊ߬ ߡߎߓߌ߬ߛߎߕߎ߬ ߘߋ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߓߌ߫ ߊ߬ߓߘߎ߬ߟߊߤߌ߬ ߦߋ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߛߎ߫ ߖߎ߬ߡߊ߲߫ ߖߌ߰ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: «ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊߣߊ߲» ، ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߐ߲ ߸ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬، ߌ ߘߴߌ ߓߟߏߞߵߏ߬ ߞߐߕߊ߫ ߖߎ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: «ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊߣߊ߲». ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߔߏ߲߫ ߏ߬ ߟߎ ߝߟߍ߫، ߊ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߞߎߘߊߙߌ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߟߊ߰ߟߊߣ ߘߋ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߫ ߂ ߥߟߊ߫ ߆ ߥߟߊ߫ ߁߅ ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߬ߡߐ߮ ߎ߬ߛߊߦߌ߬ߡߌߣߌ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߡߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߯ߡߊߛߙߋ. ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߕߐ߯ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߕߊ߲߬:

 • ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߎ ߏ߬ ߘߐ߫ .
 • ߖߛߎ߬ߡߝߊ.
 • ߛߌߛߌ߫ ߘߐߝߙߍ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫.
 • ߊ߬ ߟߏ߲ ߝߢߐ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߙߌ߫.
 • ߞߐߕߐ߯ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߥߎߦߊ߲߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫:

ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊ߬ߓߌ߫ ߓߣߎ߬ ߞߊ߯ߓߌ߫ ߟߊ߫ ߡߎߛߟߌߡߎ߲ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߞߋߟߊ ߣߐ߬ ߒ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߬ ߟߊ߫( ߕ. ߖ) ߞߏ߫ : ߖߌ߲ߞߌ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߏ߲ ߥߎߦߊ߲ߥߎߦߊ߲߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫. ،ߛߙߊ߬ߣߎ߲߲߬ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬

ߗߍ߬ߡߐ߮ ߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߦߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߬ߡߐ߮ ߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߦߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߓߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߕߊ߲߬:

ߓߍ߯ ߡߊ߬ߓߊ߯ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߊ߬ ߝߟߐ: ߕߟߋ߬ ߓߋ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߞߏ߬ ߛߴߌ ߞߏ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߯ߝߏ ߕߌ߲ߞߌ߫.
 • ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߟߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ ߟߐ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߐ«ߒ ߓߍ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬».
 • ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲: ߟߍߙߊ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲، ߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߌ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߧߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߝߊ߲ߝߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߐ߯ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߕߐ߯ ߢߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ،ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߴߌ ߖߌ߱ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߌ ߖߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߡߊ߬.ߟߍߙߊ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߍߙߊ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߝߐߣߍ߲ ߞߐ ߛߊ߫.

 • ߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲: ߌ ߓߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߴߌ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: «ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߙߋ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߗߋߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߖߊ߯ߙߋ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߊ߯ߙߋ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ ߣߴߋߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߖߊ߯ߙߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߝߏߦߌ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߋߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߖߊ߯ߙߋ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߋߟߋ ߞߊ߲߬ ،ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߴߌߟߋ ߟߋ ߡߊ߬ ߤߍ߲߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊߕߌߡߊߕߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߛߋߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߛߋߣߌ߲߬ ߘߋ߲ ߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߋ߲߫ ߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߋ߲߫ ߖߊ߯ߝߊߙߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߖߊ߯ߝߊߙߊ߬ ߘߋ߲߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߋ߲߫ ߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߋ߲߫ ߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߘߋ߲߫ ߝߎ߬ߛߋߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߎߖߊߕߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫» ߌ ߘߌߣߊ߬ ߕߏ߫ ߌ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫.
 • ߊ߬ ߟߏ߯ߟߏߣߊ߲: ߝߎ߬ߛߋߣߌ߲߬. ߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲: ߛߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ ߢߣߊߡߦߊߟߌ. ߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲: ߌ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߡߍ߬ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߵߏ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߭ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ ߞߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬.

ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߊ߬ ߝߟߐ:«ߒ ߓߍ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬» ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߞߡߍ߬.
 • ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ«ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏߢߊ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫، ߌ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߛߓߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߦߋ߫ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߐ ߞߎߟߎ߲ߖߋߣߍ߲߫، ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߐ ߟߊߓߋ߬،ߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߒ ߛߌ߭ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߦߙߌߥߊ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫، ߌ ߖߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫» ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߢߌߣߌ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ "ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬

" ߣߐ߭ ߘߐ߫.

 • ߊ߬ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲: ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ«ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߢߍ߫، ߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫، ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫، ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߍ߲ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߕߍ߫، ߤߍ߲߬ ߝߋ߲߫ ߕߴߌߟߋ ߡߍ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫، ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߥߊߟߊ߲ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߕߌ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߌ ߢߍ߫ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ ߟߴߌ ߞߺߐ߫، ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߺߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߞߺߐ߫».

ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߲߬ ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߊ߬ ߝߟߐ: ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ«ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߺߞߏ ߟߎ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߥߏ߭ ߜߋߘߋ߲߫ ߒ ߢߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߓߏ߲ߘߊ ߓߍ߯ ߜߋߘߋ߲߫ ߒ ߢߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߕߐߦߊ ߓߍ߯ ߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߜߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߐ߯ߦߊߡߊ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߕߎ߬ߟߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߓߍ߯ ߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߙߍ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߡߟߊߓߌߘߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߘߐߓߐߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߟߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߟߊߞߊ߬ ߒ ߧߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߞߊ ߓߍ߯ ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߥߊ߱ ߟߊߞߊ߬ ߒ ߢߍ߫ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߞߟߊߒߞߋ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߤߌߣߊ ߓߍ߯ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߒ ߧߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߙߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߝߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫، ߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ߋߟߋ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ».
 • ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ«ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߛߎ ߟߊߛߙߎ߬ߞߎ߬ߓߊ߮ ߕߟߋߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߊߛߙߎ߬ߞߎ߬ߓߊ߮ ߛߎ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߊߓߐߓߊ߮ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߭ ߟߊߓߐߓߊ߮ ߢߣߊߡߊ ߘߐ߫، ߋߟߋ ߡߐ߰ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߕߍ߫، ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ، ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߤߌߣߟߊ، ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߯ ߓߘߍ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߴߋߟߋ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߤߏߞߌ ߜߊ߲߬ߛߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߓߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߘߐߦߊ، ߒ ߧߴߌ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߕߐ߯ ߞߍ߫ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߒ ߛߟߐߡߌ߲ ߞߍ߫ ߞߎ߲ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߝߎߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎ߬ߟߋߞߎ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߛߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߠߊߝߎߟߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߞߊ ߓߐ߫ ߒ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߒ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߛߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߏߝߐ ߣߴߌ ߞߏߢߎߡߊߟߐ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߌߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߌ ߣߐ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߺߞߏ ߟߎ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬».

ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߓߊ߬ߣߊ߲߬ ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߊ߬ ߝߟߐ: ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߙߎߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲.
 • ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߓߏ߲߬ߧߊ ߝߐߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߀߀߀.
 • ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲: ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ «ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍ߫ ߌ ߢߌ߲߭ ߦߋ߫... ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊ߫ ߛߊ߫».
 • ߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲: «ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߛߌ߭ ߖߊ߲߬ߧߊ߬، ߞߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߎߟߋ߲ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫، ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫، ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫، ߣߌ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߜߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒ ߖߏ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߜߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߒ ߛߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߸ߌ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬:{ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߖߏ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬߸ߟߍߙߊ ߓߊ߫ ߞߘߐ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫}».
 • ߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲: «ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏߢߊ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫، ߌ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߛߓߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߦߋ߫ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߐ ߞߎߟߎ߲ߖߋߣߍ߲߫، ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߐ ߟߊߓߋ߬،ߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߒ ߛߌ߭ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߦߙߌߥߊ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫».
 • ߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲: «ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫،ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߍ߲߬ ߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰، ߤߍ߲߬ ߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߕߊ߫ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߭ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߤߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߎߣߎ߲ߓߊߟߌ، ߤߍ߲߬ ߋߟߋ ߢߣߊߓߊ߯ ߞߐߓߊ߮، ߌ ߘߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߫ ߟߊߝߏߦߊ߫ ߋ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߞߊߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫، ߘߋߦߌ߫ ߕߍ߫ ߞߴߌ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߲ߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߌ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫، ߋ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ، ߌ ߞߊ߬ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߟߋ߬ ߞߘߍߜߍ߫، ߡߍ߲ ߟߊߒߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߕߴߕߋ߲߬ ߓߊ߲߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߞߴߌ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫».
 • ߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߥߌߟߊߣߊ߲: ߌ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߟߌ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߛߎ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ ߝߟߐ ߕߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.