ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߛߌ߰ߝߊ߬ߘߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߬  ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߖߟߎ ߟߋ ߝߍ߬ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߏ߬  ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫. ߞߎߘߍ߫ ߁߂ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫  ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߃߇ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،  ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫، ߞߎߘߍ߫ ߄߂ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬  ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߄ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎߟߘߊ ߘߍ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߌ߫. ߞߎߘߍ߫ ߂߁߇ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߘߎ߰ߥߟߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߣߊ߲ߓߘߊߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߝߎߥߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߌ ߓߊߞߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߌ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎߥߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߗߐ߫. ߌ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߴ ߌ  ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߰ ߕߘߋ߫. ߒ߬ߓߊ߬،ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߊ߬ ߛߏ ߦߟߌߡߍ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊ، ߌ ߓߊߞߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߓߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬،ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ߫߸ ߌ ߓߊߞߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ߬ߝߌ߲߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫  ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߌ߫ ߝߊ߲߭،ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߯ߣߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߖߊ߬ߕߋ߬. ߣߴߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߬ ߥߟߊ߫ ߣߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߢߎߡߦߊ߫ ߝߊ߲߭ ߸ߌ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߟߋ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫. ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬  ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߟߎ߬ :


ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߬. (ߓߊ߬ߘߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬) ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߓߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߘߌ߫ ،ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߖߎ߬ߓߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬    ߕߘߍ߬﴿ ߓߊ ﴾ߏ߬ ߝߍ߬ ߛߏ ߕߐ߯ ߟߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫. ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ (ߓߊ) ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߲- ߞߘߐ߫. ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߝߎߕߊ߫ ߟߋ߬،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߟߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߊ߬ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫، ߦߋ߲߬ ߛߏߕߌ߮ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߖߌ߰ߦߊ߬߸ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߝߏߘߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߓߊߛߌߟߊ߫) ߓߊߓߏ߲ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߲߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ߖߋߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߛߏߕߌ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߞߍ ߘߏ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ ߓߘߊ، ߞߏ߫ ߤߋ߫߹ߡߐ߱ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߛߴ ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫.ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߥߟߊ߬ߞߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫߹ߒ߬ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒߞߏ߫ ߒ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߓߘߊ߬ߞߐ߬ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߎߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߍ߬߸ߞߎߣߊ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ߖߋߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎߣߊ߲ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ ߜߏ߫ ߘߎ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߘߋ߬، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߲߬ ߞߌߞߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߘߐ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲، ߓߊߏ߬، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫،ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߘߋ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߐ߫ ߣߴߌߟߋ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߡߊߕߍ߰ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ߛߐ߰ߡߊ߬ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߝߍ߬ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߥߟߌ߫. ߥߎ߬ߙߊ߬ ߝߍ߬ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ߞߏ߬ߙߏ߲߬ ߝߙߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߛߊߡߊߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߕߍ߯ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫،ߒ߬ߓߊ߬߸ߞߏ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߥߟߊ߬ߞߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߕߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߍ߬ ߓߊ ߌߟߋ ߓߐߣߍ߲߫ ߌ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߐ߲߹ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߌߟߴߌ ߛߌ߰ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߝߍ߬ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߌ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߌ ߢߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߓߊ߰ ߘߌ߬؟ߒ߬ߓߊ߬߸ߝߏߘߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ߗߍ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߡߊ߬،ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߥߊ߬߸ ߒ߬ ߓߘߴߏ߬ ߡߍ߲߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߛߏ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߥߎߟߊ߫، ߛߋߕߐ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߌ ߡߊߟߐ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߋ߲߬ ߦߌ߬ߘߴߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫߸ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ ߕߏ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߲߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߎߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬߸ߛߏ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߝߏߘߋ߫ ߥߟߊ߬ߞߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߟߏ߫. ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߓߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ (ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߡߌ߲߬) ߞߟߍ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫߸(ߢߍߓߊ߮ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫=ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߓߏ߬ߙߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߯ߝߟߊ߫ ߟߋ߬. ߕߏ߲ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߛߌ߱ ߞߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߓߊ߫ ߕߎߙߊ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߏ߬ ߟߋ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߙߊߡߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߥߊߘߌߜߍߞߏ ߟߴߌߘߐ߫߸ߝߏߘߋ߫ ߥߟߊ߬ߞߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߙߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ ߡߊߜߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߕߍ߰ ߁߈߈߉ ߸ߌ.ߡߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߆߅߃ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬(ߞ.ߜ)ߞߐ߫. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߱ ߛߊ߲߭ ߁߃߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߂߀߁߉ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߝߏߘߋ߫ ߣߊߦߌߣߌ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߊߘߋߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߊߘߋߓߊ߫ ߘߏ߲ߘߏ߫ ߘߌ߫. (ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߝߟߐ ߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߕߍ߰؟)ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߒߝߊ߲߬ߓߊ) ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬،ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ߓߊ߫ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߎ߱ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߛߋ߬ߘߊ߬ߖߎ߬ߓߊ ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߟߓߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߡߙߍ߬ߛߍ ߟߋ߬ ߣߘߍ߬ߖߎ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߓߐ߬ߙߍ߬،ߛߎ ߓߊ߫ ߞߏ߬߸ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߫ ߓߎ߱ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߜߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߱ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߞߍ߫، ߘߊߓߎ߲ߘߍ ߛߋ ߛߊ߲ߘߊ߲߫ ߕߎߙߋ߫ ߘߏ߲ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߰ߣߌ߲߫ ߟߊߕߊ߯ ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߝߍ߬߸ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߰ߣߌ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߥߟߊ߬ߞߟߊ߬

ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲߬، ߟߎ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߕߍ߰ߞߊ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߟߐߦߊ ߦߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߰ߣߌ߲߫ ߓߘߊ߫ ߣߌ߫ ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߰ߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߎ ߟߋ߬ ߝߏߘߋ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߘߌ߫،ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߓߘߊ ߛߊ߫߸ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߦߴߏ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫.

ߡߐ߱ ߖߐ߲߫ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫؟ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫،ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߍ߸ߝߏߘߋ߫ ߒߝߊ߲߬ߓߊ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ ߖߐ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߎߟߘߊ ߘߐ߫ߛߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.ߝߏߘߋ߫ ߒߝߊ߲߬ߓߊ ߛߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫،ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߟߊ߫߸ߛߌߟߓߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐߛߊ߲߬߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߗߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߥߟߊ߬ߞߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߟߋ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ ߝߊ߲.ߓߌߟߐ߫ ߞߊ߬ߟߐ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫،ߝߏߘߋ߫ ߒߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ߛߊߘߊ߲߫ ߕߎߙߋ߫ ߘߏ߲ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.


ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ߓߊ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߖߥߊߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߝߏߘߋ߫ ߡߏߙߌߜߡߍ ߖߥߊߙߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߒߓߊߟߎ߬ ߖߥߊߙߊ߫ ߝߍ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߡߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ ߘߐ߫.

ߡߛߊ߬ߙߋ߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߢߊ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫. ߢߍߓߊ߮ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫، ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߛߌߝߟߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߓߊ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߊ߫،ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߊߦߏ߲߫ ߡߊ߯ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߊ߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߤߟߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫߸ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߍ ߊ߬ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߐߝߙߐߓߌߟߊ ߡߊߕߍ߰ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߙߊߟߊߕߎ߲߫ ߞߙߊߟߊߕߎ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߌߟߊߡߐߣߌ߲ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫. ߞߐ߲ߘߍߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߐ߲ߘߍߟߞߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߢߊ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫: ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߡߛߏ߬ ߒߓߊߟߎ߬ ߖߥߊߙߊ߫،ߝߏߘߋ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߡߏߙߌߜߍ߫ ߖߥߊߙߊ߸ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߃ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߒߓߊߟߎ߬ ߖߥߊߙߊ߫،ߖߊ߬ߞߊ߫ ߖߥߊߙߊ߫، ߛߊߘߊ߲ߜߍ߫ ߖߥߊߙߊ،ߒ߬ߓߊ߬߸ߌߞߏߡߌ߲߬ ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫،ߝߏߘߋ߫ ߡߏߙߌߜߍ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߕߐ߬ߙߐߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߡߏߙߌߜߍ߫ ߥߟߌ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬،ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߡߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ߟߋ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߫ ߟߎ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߡߊߕߍ߰.

ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߫  ߓߍ߫ ߦߋ߲߬. ߦߏ߫: ߞߐ߲ߘߍ،ߞߊ߬ߟߐ،ߞߍߕߊ߭،ߘߋ߲ߓߊߦߌ،ߞߡߊ߬ߙߊ، ߓߙߋߕߋ،ߞߙߏ߬ߡߊ،ߞߏߦߌ߬ߕߊߵߗ߭ߊߡߎ߲߬،ߓߊ߬ߛߌ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߕߐ߮  ߟߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߬. ߦߏ߫:ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߫،ߞߐ߲ߘߍߟߊ߫ ،ߡߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߫ ،ߞߊ߬ߟߐ߬ߟߊ߫،

ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • [[ߞߊ߬ߟߐ߬ߟߊ߫
  • ߓߊߛߌߟߊ߫

ߟߊ߲߬ߔߊߛߌ ߟߎ߬

ߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߝߎߕߊ߫ ߟߋ߬،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߟߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߊ߬ߞߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫، ߦߋ߲߬ ߛߏߕߌ߮ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߖߌ߰ߦߊ߬߸ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߝߏߘߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߓߊߛߌߟߊ߫) ߓߊߓߏ߲ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ . ߛߏߕߌ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߞߍ ߘߏ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ ߓߘߊ، ߞߏ߫ ߤߋ߫߹ߡߐ߱ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߫߸ߞߏ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߛߴ ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫.ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫߹ߞߴߊ߬ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߍ߬.ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߥߊ߬،ߒ߬ ߓߘߴߏ߬ ߡߍ߲߫߸ ߞߏ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬، ߛߏ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߫ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߥߎߟߊ߫، ߛߋߕߐ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߌ ߡߊߟߐ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߌ ߡߊߟߐ߬ ߤߊ߲߯ ߦߋ߲߬.ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬،ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫߸ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬.ߊ߬ ߕߏ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߲߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߞߴ ߊ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬߸ߛߏ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߓߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߟߍ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߖߍ߲ߛߍ߲߫߸(ߢߍߓߊ߮ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫=ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬).  

ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊߟߌߞߦߊ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߎ߮: ߓߙߍ߬ߘߎ߮،ߓߌ߬ߟߌ߲߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬. ߝߙߊ߬ߖߟߎ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬. ߝߙߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬:ߞߐ߬ߞߘߎ߬ߣߌ߲߫،ߓߊߝߙߊ،ߖߟߊ-ߞߘߐ߫،ߞߎ߲߬ߜߍ߬ߟߋ߲߬ߝߙߊ،

ߕߙߌߘߟߊ، ߝߐߝߙߐ߫ ߝߙߊ߬ߖߟߎ،ߞߊߞߊߥߎߟߋ߲߫ ߝߙߊ߬ߖߟߎ،

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߎ߰ ߞߏ ߞߵߊ߬ ߘߓߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬: ߢߐ߭ ߕߌ߬ߦߊ ߝߏߣߌ߲ ߞߋ߲߬ߘߋ ߡߊ߬ߟߏ ߥߎߛߋ߲ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ

ߡߐ߲ߠߌ߲ :ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏߟߏ߲.

ߓߊ:ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߓߊߖߟߎ.

ߞߐ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬:ߘߟߊ߬ߓߊ،ߕߙߌ߬ߘߟߊ،

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬:

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ߕߟߋ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ߡߐ߲߫ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊ߬ ߡߐ߲ ߕߎߡߊ ߘߌ߫. ߛߡߐ߬ߣߐ ߓߴߦߋ߲߬ ߓߊ߬ߙߌ߬،ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߜߘߍ ߡߐ߱ ߟߎ߬. ߦߏ߫:ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲.


ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲ߓߊ
ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ

ߓߊ߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߐߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫ . ߣߊߡߎ߲ ߞߊߙߊ߲߫ ߓߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߓߊ߬ ،ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߏߦߌ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߫ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߟߐ߫. ߝߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ =ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߂߀߁߉ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ߊ߬  ߛߏ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ.