ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

'

  1. 'ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߞߘߍߜߍ߫߹ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫: ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߓߟߐ ߟߎ߬. ߡߍ߲ ߛߊߓߎ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߘߌ߫ ߕߍߡߊߓߟߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ)߸ߊ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ (ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߅ ߟߊ߫) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߝߣߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߁߉߃߆ ߟߊ߫߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߣߊ߫߸ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߁߁ ߡߊ߬ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߍߕߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߁ ߡߊ߬߸ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ.ߘ.ߘ.ߞ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.
ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ, historical period
ߢߍߓߌߟߊߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ, interwar period ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬aftermath of World War II, Trente Glorieuses, ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲, World War 3 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1939 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎnewest history, late modern period ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬Axis Powers, Allies of the Second World War, ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ, Australia, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߎ߲߭Secret Additional Protocol to the Molotov–Ribbentrop Pact ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐtimeline of World War II, diplomatic history of World War II ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://history.stackexchange.com/tags/world-war-two ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߌߟߡߊ:ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߕߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߡߊ߬ (߁߁ߙߋ߲ ߠߊ߫) ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ (߁߇ߙߋ߲) ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬. ߞߏ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝ.ߘ.ߘ.ߞ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߐߝߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫߹ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߁߉߄߁ ߠߊ߫.

ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߓߋ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߔߍߙ ߤߊߙߑߓߐߙ߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ ߇ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߌ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߊ߫ ߓߟߏߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߙߊߓߐ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߈ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ (ߙߍߌߛ߭) ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߙߊߓߐ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߕߍߡߊߓߟߐ ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߆߁ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߂ ߞߊ߲߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߆߂ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߝߊ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬߫ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ߠߊ߫ ߘߋ߬߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߡ߲ߊ߬ߕߏ߲ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬, ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߞߟߍ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߙߎߞߙߍ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߍߝߘߊ ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߏ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߘߐߓߣߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊߟߐ߲߫ ߓߟߏߡߊ߬. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߣߌ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߊߘߐ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߊߘߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߙߊ߬ߒ߬ߘߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߌ߲߬ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߯ ߛߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߢߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ, ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߟߍ߬ ߝߊߘߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߎ߯ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߕߍ߭ ߡߊ߬߸ ߘߊ߲߭ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߟߊ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌߟߛߊߟߌ ߝߊ߰ ߢߊ߬ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߭ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫, ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߏ߲߫ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߙߎߞߙߍ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ߸ ߛߑߟߊߝ߭߸ ߕߑߖ߭ߌߜ߭ߊߣߍ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߝߊߙߊ߲ߝߊߙߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ (ߖߊ߲߬ߢߐ߲߰ߝߘߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ߕߐ ߟߎ߬)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߢߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫: ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߛߊߟߌ. ߛ߭ߏߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߐ߭ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲ߛ߭ߎߞߎߘߎߥߏ߫ ߞߏߊ - ߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀ ߠߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߗߍ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߂߀߀ ߀߀߀ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߐߘߐ߲ߜߍ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬. ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲ ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊߛߙߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߬ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߕߌߢߍߟߌߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߯ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߙߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊߖ߭ߌ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߦߏ߫ ߍߛ ߍߛ ߗ߭ߏߛߍߝ ߡߍ߲ߗ߭ߟߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߇߃߁ ߠߎ߬: ߕߍߡߊߓߟߐ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫ (ߞߏߝ߭ߍ߲ߕߑߙߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߙߏߕߍߙߑߘߊ߲ߡ ߤߏߟߊߟߊ߲ߘ). ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߝߣߊ߫ (ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌ߸ ߞߊ߲ߕߐ߲߫߸ ߗߏ߲ߜ߭ߌ߲߫߸ ߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߣߍ߲ ߘߌ߫)߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߌ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߑߙߍߛߑߘߌ߫ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߓߎ߯ߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߞߌߦߏ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߔߊߟߡ ߗ߭ߊߔߐ߲߫. ߡߍ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫: ߝߏߘߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫߸ ߤߌߦߐߛ߭ߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߣߜ߭ߊߛߊߞߌ߸ ߣߌߔߐ߲߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛ.ߘ.ߝ.ߞ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞ߲ߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߟߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߢߐ߲߮ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߟߏߡߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫߸ ߝ߭ߌߋߕߑߣߊ߲ߡ߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ (ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ) ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߤߊ߲߯ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߓߘߍ߬ߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߊߓߎ߫ ߟߎ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ (ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߘߐߛߌ߮߸ ߘߎߢߊ߫ ߜߍߓߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ߮ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߥߟߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߍ߲ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ). ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߊ߸ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߡߝߊߣߍ߲߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߙߐ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߏߢߐ߲߯ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫: ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬.

ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߢߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊߥߏ߫߸ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ߸ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬. ߖߐ߯ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߊ߫ ߞߟߍ߬ ߘߊ߬ߡߌߣߊ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߇ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߉ ߁߉߃߁ ߠߊ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ.ߗ߭ߋ.ߔߋ ߕߋߟߐ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߘߏ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߦߌߟߡߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߴߊߓߛߌߣߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊߥߏ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߃ ߁߉߃߅ ߟߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߊ߲ߕߏߣߌ ߓߌߝ߭ߐ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߑߞߌ߲ ߜ߭ߏߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߊ߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߁߉߃߅ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߛߘߊ߫. ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߄ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߁߉߄߅ ߟߊ߫ (VJ Day), ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊߣߐ߭ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߞߍ߬ߟߍ ߟߴߊߖ߭ߌ߫ ߞߣߐ߫ ߞߐߘߍ߫. ߖߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߝߍ߬ ߁߉߅߁ ߠߊ߫. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߭ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߘߐ߬ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߎߟߋ߲߫. ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬߹ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߎ߰ߡߍ.

ߞߍ߬ߟߍ ߛߊߓߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߟߑߛ߭ߋߝ߭ߌߞ ߞߍ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߁߉߁߇ ߟߊ߫, ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߊߛߌ߲߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߓߍߟߑߖ߭ߌߞ߸ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߙߎߡߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߥߎ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬ ߗ߭ߋߣߍߝ߭߸ ߛߑߥߌߛ.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߗ߭ߋߣߍߝ߭߸ ߛߑߥߌߛ߸ ߁߉߃߀ ߟߊ߫, ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߏ߲߬ߕߊ (ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ) ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߮ ߜߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߁߉߁߉ ߟߊ߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߢߍߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊߓߐ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߕߍߕߋߟߋ߲ߧߊ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߞߐ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߠߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߊߛߙߊߟߌ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߏ ߥߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߫ ߓߐ߬ߣߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߍ߲ ߛߙߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫. ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߏ߬ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߎ߰ߞߟߏ %߁߃ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߛߎ߫-ߎ߯-ߛߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐߞߊ߲߬, ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߘߟߊߛߌ߭ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߣߐ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰.

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߘߍ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߍߦߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߣߎߙߍ߲ߓߍߙߜ߭߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫.

ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߁߉߁߈-߁߉߁߉ ߞߊ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߓߋ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߥߋߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߞߐߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ߫ ߥߛߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߜߐߛߐ߲ߞߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫: ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߎ߫ ߝߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߖߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߁߉߂߂ ߣߌ߫ ߁߉߂߅ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߙߍߦߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߸ ߣߎߡߊ߲ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߛߙߋ ߟߎ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊߣߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߴߌߕߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߴߌߕߊߟߌ߫ (ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߎߘߊ) ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߟߊ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߥߟߏ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߁߉߂߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ (ߛ߭ߊ߲ߛߋߟߌߋ) ߘߌ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߓߋ߬߸ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߍ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߫. ߛߊߙ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬ ߓߐ߲ߒߖߘߍߘߐ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߟߌ߬ߤߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߝߘߎߛߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߘߌ߫ ߗߍ߬ߕߊ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߑߕߙߋߛߊ߫ ߢߘߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߖߊ߯ߓߦߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߖߌߞߊ߲߫ ߓߍ߲ߘߐ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߝߐ߲ߒߞߐߢߐ߲߮ߦߊ. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߣߐߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߞߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߒߕߊ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߘߐߜߊ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߣߌ߫ ߟߏߞߊߙߑߣߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߡߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߙߋߣߊߣߌ߫ ߘߟߊߛߌ߰ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߌ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߕߍߡߊߓߟߐ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߁߉߃߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏߡߌ߲ߕߍߙߣ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ.

ߊߖ߭ߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߞߎߏߡߌ߲ߕߊ߲ߜ߭ (KMT) ߞߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߯ߦߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. [[ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ]✓ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߙߌߣߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߱ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎߞߑߘߍ߲߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߁߉߃߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߞߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫ ߘߟߊߛߌ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߏߛ߭ߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊߗߍ߲߭ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛ߭ߎߞߎߏ. ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߢߍ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫ ߘߟߊߛߌ߭ ߟߊ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫ ߘߟߊߛߌ߭ ߘߐ߫. ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛ߭ߊߜ߭ߊߌ߸ ߙߋߤߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߋߓߍߌ߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߊ߲ߜ߭ߎ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߓߐ߲ߒߖߘߍߘߐ߫ ߞߟߍߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߞߘߐ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߤߊ߯ߙ ߣߌ߫ ߛߎߌߦߎߊ߲߫. ߞߑߛߊ߲߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߁߉߃߆ ߟߊ߫߸ ߞߎߏߡߌ߲ߕߊ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߟߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ (ߘߍ߬ߣߍ߲) ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߘߟߊߛߌ߭ (߁߉߃߅)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋ߬ߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߟߍ ߛߋ߲߲߭ߝߍ߬߬߸ ߁߉߃߅ ߟߊ߫.

ߓߋ߬ߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ ߞߊ߲߬ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߅ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߴߋߗߏߔߌ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߁߉߃߆ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߘߟߊߛߌ߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ (ߙߋߢߏ߫ ߘߴߌߕߊߟߌߦߊ߫) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߊߓߛߌߣߌ߫, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߏߡߊߟߌߟߊ߲ߘ (ߛߏߡߊߟߌߘߎ߯) ߊ߬ ߣߴߋߙߌߕߌߙߋ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ (ߊߝߙߌߞߊ ߏ߬ߙߌߊ߲ߕߊ߯ߟߌ߫ ߌ߬ߕߊߟߌ߬ߦߊ߫) ߟߎ߬ ߘߐ߫, ߥߟߊ߫ (ߊ.ߏ.ߌ)߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߣߴߋߗߏߔߌ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲߬ ߁߀߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߢߐ߲߱ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߏ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߍ߬ߡߍ߬.

ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ (߁߉߃߆-߁߉߃߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߍߙߑߡߌߞߊ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߤߊߡߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߊ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.

ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ ߝߑߙߊ߲ߞߏ߫ ߓߟߏ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߡߐ߰ ߇߀ ߀߀߀ ߟߥߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍߟߊ ߡߐ߰ ߆߀߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߇߂߀. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߯ ߃߀ ߀߀߀ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߕߊ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߝߊߙߊ߲ߞߏ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߦߟߊ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߍߡߊߓߟߐ ߞߙߍߞߙߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߥߊ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߘߟߊߛߌ߭ (߁߉߃߇)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫.

ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߔߋߞߍ߲߫ (ߓߋߌߖߍ߲߫)߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߊߙߑߞߏ߫ ߔߟߏ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߝߏߙߏ߲ߕߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߡߎ߰ߡߍ ߡߌ߬ߣߊ ߘߌ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߛߊ߫ ߘߊ߲߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫. ߣߌߔߐ߲߫ ߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊߌߦߎߥߊ߲߫ ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߏߡߌ߲ߕߊ߲ߜ߭ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߌ߲ߞߎ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߔߌ߲ߜ߭ߑߛߌ߲ߜ߭ߎ߬ߥߊ߲߬. ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߌߟߌߛߌߡߏ ߗߊ߲ߜ߭ ߞߊߌ-ߛ߭ߍߞ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌ߸ ߞߊ߬ ߛߴߏ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߐ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߣߊ߲ߞߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫. ߣߊ߲ߞߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ߫߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߥߊ߯ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ ߕߏ߲ߓߌߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰. ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߝߟߐ ߛߎߘߊ߲߫ ߁߉߃߈ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߕߍߊߖ߭ߎ߬ߥߊ߲߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߑߖ߭ߎߖ߭ߎ߬ ߛߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ . ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߝߍߕߊ߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߛߊߦߌ ߝߐ߬ߝߐ߬ߦߊ߬: ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߥߎߤߊ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߴߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߗߏ߲ߞߌ߲ߜ߭߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߓߊ߲߫ ߛߊ߫.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐߕߏ߲ߞߏ߫ ߜߐߛߐ߲ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߛߊ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߁߉߃߈ ߠߊ߫.

ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߞߎߘߎߥߏ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߢߊ߬ߝߍ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߟߌ߫ ߟߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߫ ߟߊߝߛߊߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߏߞߎߛ߭ߌ߲-ߙߏ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߘߐߥߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߯ߙߍߦߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߣߐ߰ߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊߟߑߞߌ߲ ߜ߭ߏߟ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߢߌ߲߬ߧߊ߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߍ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߛ߭ߌ߲߫-ߙߏ߲߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬.

ߋߙߐߔߎ߬ ߘߟߊߛߌ߭ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߟߍ߲߫߸ ߘߟߊߘߌ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ߸ ߡߎߛߏߟߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߣߏ߫߸ ߦߊ߬߬ߌ߲߬ߣ ߡߎߣߌߗ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߉ ߡߊ߬ ߁߉߃߈ ߠߊ߫.

ߊߟߏߡߊߘߎ߯ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߎ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊߘߎ߯ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎߘߍߕߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߐߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߣߋߝ߭ߟߌ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߏߡߊߘߎ߯ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߎߣߌߗ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊߘߎ߯ ߞߊߣߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߊߣߌ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߌߞߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊߘߎ߯ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߜߘߍ߫ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߟߊ߫߸ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߊ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߖ߭ߊߏߟߑߖ߭ߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫. ߓߍ߲߬ߒߡߊ߬ߞߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߡߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߟߍ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߌߘߐ߫ ߞߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߖߌߘߐ߫ ߞߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߝߌ߲ ߡߟߊ߫ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߕߐ߭ ߘߟߊߛߌ߰ ߁߉߃߉ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߝߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߓߏߤߍߡ ߣߌ߫ ߡߏߙߊߝ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߘߏ߫߸ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߲߫ ߢߍ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߀ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߑߟߍߔߋߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߊ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ ߖߏ߬ߊߛ߭ߌ߲ߣ ߝ߭ߐ߲߫ ߙߌߓߍ߲ߕߑߙߏߔ (ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ߸ ߡߟߏߕߏߝ߭ - ߙߌߓߍ߲ߕߑߙߏߔ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߁߉߃߉ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߣߐߜߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߛߏ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߡߞߊߣߌ߲߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߡߊ߬: ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߌߓߊߣߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߞߊ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߏ߬ ߕߊ߭ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߢߌ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߜߊߞߌ ߓߍ߲߬ߞߊ߲. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߠߎ߫ ߡߊߝߌ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊߝߏ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߠߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߥߦߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߝߣߊ߫ ߥߦߊ߬. ߘߓߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏߖߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߡߊߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫. ߞߙߎ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߗߌߙߏ߲߫ ߣߍ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߌ߲ߧߊ߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߢߍ߫. ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ (ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭߸ ߞߊ߬ (ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬: ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߋߛߑߕߏߣߌ߫߸ ߟߋߕߏߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߛߊߙߊߕߌ߫ ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬. ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߐߘߏ߲ߞߏ ߘߐߛߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫߸ ߦߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߕߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ߞߏ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߟߍ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲ߞߊ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߖߎ߯ߦߊ ߞߐ߫. ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߉ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߜߍߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ (ߝߘߊߟߌ) ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߊߝߋߜߟߍߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃߀ ߣߴߊ߬ ߃߁ ߠߎ߬ ߛߎ ߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߘߍ߰ ߓߊߛߌ߰ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߣߋߝ߭ߌߟ ߤߍ߲ߘߍߙߑߛߐ߲ ߘߌ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߑߙߏߔ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬.


ߞߍ߬ߟߍ ߡߊߜߍ߲ ߜߊ߬ߛߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߍߙߑߡߊߗ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߕߌߢߍ ߞߊ߲߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫.


ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲߬ (ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲) ߥߎߦߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߓߌߟߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߥߍߛߑߕߍߙߔߑߟߋߕ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߢߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߓߛߏߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߎ߬ߧߊ ߡߍ߲ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߸ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߋߟߊ߲ߘ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߡߊ߬. ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߡߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߢߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߛߊߙ. ߕߟߋ߬ߖߌ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߖߌߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߌߢߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏ ߕߌߢߍ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߡߎߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫.

ߔߏߟߐ߲ߢ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߁߉߃߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫.


ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝ߭ߊߙߑߛߏߝ߭ߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬. ߔߏߟߐ߲ߢ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߟߊߟߐ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߞߏ߰ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߥߍߙߑߡߊߗ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߔߏߟߐ߲ߢ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝ߭ߊߙߑߛߏߝ߭ߌ߫ ߘߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬. ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߣߍ߲ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߡߊ߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫. ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߝ߭ߊߙߑߛߏߝ߭ߌ߫ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬. ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬. ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊߟߕ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߍߡߊߓߟߐ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߙߊߓߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߕߍߡߊߝߊ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߵߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬: ߊ߬ ߞߍ߲߬ߞߍ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߜߍߘߐ߫ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߢߊߓߐ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߌߞߘߐߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߋߕߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߖߎ߮ ߘߌ߫.

ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߞߌ߬ߛߍ߬ߝߙߎ߬ߟߊ߲ ߢߊ߲߮ ߘߏ߫ ߘߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߓߐ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߓߊߟߕ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫: ߟߋߕߏߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌߕߎߊߣߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭-ߙߌߓߍ߲ߕߑߙߏߔ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߜߋߟߎ߲ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ߟߌ ߟߊߘߤߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߌߞߘߐ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬. ߏ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߁߉߃߉ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߯ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߘߎ߰ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߘߊ߫ ߋߛߑߕߏߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߋߕߏߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌߕߏߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߛߙߊߓߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲߸ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߎߞߏߝ߭ߌ߲ߣ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߤߍߙߕߑߖ߭ߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊߢߌߡߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߁߉߄߀-߁߉߄߁ ߠߎ߬ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߢߍ߫ ߛߐߘߐ߲ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߠߊ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߡߊߝߌߘߊ߲߫.

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߘߊߣߋߡߊߙߞ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߁߉߄߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭, ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎߥߍߘ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߘߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߞߏ ߘߐ߫. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߘߊߣߋߡߊߙߞ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ ߞߟߍ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߘߐ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߄߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߗߍ߲ߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߡߊߗ߭ߌߣߏ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ ߝߍ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߞߑߛߊ߲ߓߎߙߜ߭ ߟߎ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߞߊߘߌ߫ ߊߙߑߘߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߓߏߙߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ ߟߛߊߣߌߧߊߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߥߍߤߑߡߊߗߕ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߢߐ߲߱ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߟߌߟ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߘߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߀߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎߙߎ߲ߘߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߄ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߟߋ߬ ߈߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝ߭ߞߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߛߋ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬ ߘߏߦߌ߲߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߋ߬ ߞߍߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߦߋߟߌ ߛߍ߲ߕ ߔߏߟ ߞߊߕߋߘߙߊߟ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߑߟߌߕߖ߭ ߟߎ߫ ߞߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߉/߁߉߄߀ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߟߎߝߕߑߥߊߝߋ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫: ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߓߊ߲߫, ߏ߬ ߞߍ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߍߙ.ߊ.ߍߝ ߝߊߌߕߊ߫ ߞߐߡߍ߲ߘ (RAF Fighter Command) ߟߎ߫ ߟߊߗߌߙߏ߲߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߎ߯ߖߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߲ߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߘߐ߫ ߗߍ߲ߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߑߟߌߕߛ ߛߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏ߫ ߦߌߘߊ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߟߐ߲߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߎߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲߬. ߓߑߙߋߕߌߛ߭ ߤߎߡ ߝߑߟߊߌߕ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߇/߂߀߄߅ ߟߊ߫߸ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ (ߞߎ߳ߙߊߛߋ߫) ߞߟߊߓߍ߲ߞߎߟߎ߲ ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߖߌ ߞߘߐ߫. ߁߉߃߉ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߣߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߥߏߘߌߜߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߐ߲߬. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߛߕߑߙߏߦߊ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߁߉߄߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߞߏ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߞߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߘߊ߮ (ߊߙߑߛߋߣߊߟ) ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߲ߘߐߟߌ-ߛߎߝߙߎ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߞߍ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߲߭ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߁߉߄߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߊ߫ ߜߍߘߐ߫ ߓߟߏߡߊ߬: ߗ߭ߊߔߐ߲߫߸ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫߸ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߋ߲߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߍ߫. ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߣߌ߫ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫. ߙߎߡߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߕߊ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫.

ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ (߁߉߄߀-߁߉߄߁)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߉߲ ߠߊ߫߸ ߕߏߓߑߙߎߞ ߡߌ߬ߘߊ ߝߍ߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߁߉߄߁ ߘߓߊ߬ߕ

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߓߙߊߘߐߦߊ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߉߲ ߠߊ߫߸ ߕߏߓߑߙߎߞ ߡߌ߬ߘߊ ߝߍ߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߁߉߄߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫.

߁߉߄߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ ߙߋߗ߭ߌߊ߫ ߊߋߙߣߏߕߌߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߬ߦߊߣߏ߬ ߊߕߊߞߎߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߟߑߕߌ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߟߌߟߊ߲ߘ ߞߟߍ߬ (ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫) ߛߋߕߐ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߝߏߓߐ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߌ߫ ߋߗ߭ߌߔߕ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߟߏ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߐ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߐ߬ߘߐ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊߖߌ߫ (ߔߍߕߙߐߟ) ߓߐ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫. ߁߉߄߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߌ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߐ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߁߉߄߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߙߏ߬ߦߊߟ ߣߋߝ߭ߌ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߞߎߟߎ߲ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߡߊߘߏߣߌ߲߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߕߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐߥߦߊ߬ ߡߕߊߔߊ߲߫ ߜߙߋߞߎ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߊ߫ ߞߐߙߔ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߊ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫.

ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߵߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߄߁ ߕߙߊߓߊ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ «ߊߝߙߞߊ ߞߐߙߔ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߍߟߕ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫». ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߏߓߙߎߞ ߘߊ߲ ߡߌ߫ߘߊ߬.

ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊߟߊ߲ߘߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߲ߝߏ߬ߦߌ߲߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߁߉߄߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬: ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫. ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߙߍߕ ߕߌ߲ ߘߐߓߍߘߍ߲ߛߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߣߐ߫. ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߟߞߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߞߙߎߞߊߘߋ߲߫ ߞߟߍ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫.

ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߐߡߐ߲ߥߍߟߕ ߝߊ߲ߞߊ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߌߙߊߞߌ߬߸ ߡߍ߲ ߞߐߞߘߐߘߍ߬ߡߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߸ߣߴߊߟߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߞߌ߫ (vichy) ߓߟߏ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.

ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߡߊ߬ (߁߉߄߁)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߙߊߘߐߦߊ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߡߟߊ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߁߉߃߉-߁߉߄߅ – ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲: ߕߟߋ߬ߓߋ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߁߉߄߁ ߞߐ߫: ߝߙߌߛߌ (ߝߌߘߊߞߍ߲ߘߍ): ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߁߉߄߁ ߢߍ߫: ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ : ߓߊ߯ߡߊ.

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߟߊߘߊ (ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲)


ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߫ ߦߋ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߥߎߦߋ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ-ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߢߐ߲߯ߞߟߍߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߁߉߄߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫. ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߊ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫.

ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߋߞߏ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߱ ߛߌ߱ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߦߏ߫ ߖߐ߯ߡߌ߲ߢߐ߲߯. ߁߉߄߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߕߍ߯ߝߐ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߴߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߲߫ ߕߐ߬ߣߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߛߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߄߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬߸ߞߊ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߌ߬ߘߊ ߞߊ߲߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫.

߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߌߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߁߉߄߁ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊߙߑߞߊ߲ߜ߭ߍߟߛߞ-ߊߛߑߕߙߊߞߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߊߛߑߔߌߦߍ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߜߍ߲ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߓߐ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߏ ߓߟߏߞߊ߬߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߟߋߓߍ߲ߛߑߙߏߡ (ߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߣߍ) ߘߐߓߍ߲߬ ߘߎ߰ߘߋ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲-ߛߌ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ ߘߐ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߙߑߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߟߊߘߎ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߞߙߎ߫ ߂߲ ߞߎ߲߬ߡߙߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߙߎ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߍߡߟߊ ߣߌ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߌߦߍߝ߭ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ (ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲) ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߭ ߣߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫ ߝߏ߯ ߞߙߌߡߋ߫ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ (ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐߡߊ).

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ ߞߊ߲߬ ߓߏ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߞߟߊߓߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߀ ߡߊ߬ ߁߉߄߂ ߟߊ߫

ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߡߙߎ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߞߌߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߐߒߘߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲߭ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߣߊ߬ߝߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߌߙߊ߲߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ (ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫) ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߙߊ߲߫ ߕߊߖߌ߫ ߓߐ߫ ߞߣߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߌߙߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߞߎ ߕߊߖߌ߫ ߓߐ߫ ߞߣߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫.

ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊߟߑߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߟߋߣߌ߲ߜ߭ߙߊߘ ߘߟߊߛߌ߱ ߣߌ߫ ߛߋߓߊߛߑߕߏߔߐߟ ߘߎ߲ߡߊߟߌ ߟߎ߫. ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߡߛߎߞߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߘߊ߫; ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߕߊ ߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߛߏ߫ ߞߐߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߘߎ߲߫. ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߓߊߞߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫: ߘߎ߰ߓߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߋߞߏߦߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߓߑߟߌߕߖ߭ߞߑߙߌߖ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߊ߯ߘߊ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫.

ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߘߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߕߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߜߍߛߍ߲ߞߙߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߑߥߊ߲ߕߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߎߟߞߏߕߍ߫ ߣߴߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬ ߞߟߊߘߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀—߂߅߀ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߌ߬ߟߌ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬ (߁߉߄߁)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ

ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߫ ߖߏ߲ߖߏ߲߫ ߝߏߝߏ (ߥߎߦߡߊ) ߡߞߎߘߍ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߃߁ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߎ߭.ߍߛ.ߍߛ ߔߊߣߋߦ ߖߌߓߘߎ ߘߊߦߟߍߟߊ߲ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߃߇-߁߉߃߈ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ (ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߓߊ) ߟߎ߫ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߃߉ ߕߊ߸ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߞߵߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߊ߬ߥߙߊ ߏ߬ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߟߌ ߡߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߞߴߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߲ߛߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߟߊߕߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߟߥߊ߫ ߗߊ߲ߜ߭ߑߛ߭ߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߥߙߍߓߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߟߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߘߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߙߋ ߛߌߟߊ ߕߍ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏߢߊ߬ ߞߎߟߊߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߲߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫.

ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߭ ߞߊ߲߬ ߤߐ߲ߞߐ߲߬߸ ߁߉߄߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߈ ߠߊ߫
ߦߎ߭.ߍߛ.ߍߛ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ (USS Arizona) ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߔߌߍߙߟ ߤߊߙߑߓߎߙ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߇ ߡߊ߬.  

ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫; ߏ߬ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߘߐ߫߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߞߏ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߖߐ߰ߙߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߫. ߞߏߣߌ߲ߧߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߟߊߛߋ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߁߭ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߉߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬. [ߣߌ߲߬ ߓߐߖߎ ߘߐߓߎ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫؟] ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߗߊ߲ߜ߭ߑߛ߭ߊ߫ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊߛߐߞߏ ߡߊ߬ ߘߊߢߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏߙߌߍߛ-ߞߘߐ (Anciennes-Ories) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߖߌߞߏ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒߞߊ߬ ߕߙߍߡߍߟߌ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߍ߲ߘߏߛߌ߲ߣ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߲߫ ߟߥߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߲߬ ߕߊߖߌߞߏ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߐ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߄߁ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߍ߯ߝߐ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߞߟߍ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߍ߯ߝߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫ ߘߴߊߡߌߙߌߞߌ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ (ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߄߆ ߟߊ߫) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߲߫ (ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫). ߦߎ߭.ߍߛ.ߍߛ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ (USS Arizona) ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߔߌߍߙߟ ߤߊߙߑߓߎߙ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߇ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬-ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫-ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߣߍߣߍߓߊ ߂߀ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߤߌߘߋߞߌ ߕߖߏ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߍߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߲߬ ߕߊߖߌߞߏ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߴߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂߆ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߡߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߥߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ (ߥߟߏߒߘߐ) ߕߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫; ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߕߟߎߞߏ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߛߌ߯ ߦߙߐ ߘߍ߬ߜߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌߓߊ߲߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߍ߰ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߟߍ ߘߌ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߊ߫ ߕߊߕߘߍߒߘߐߟߌ ߢߍߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߛߌ߯ ߦߙߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߴߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߇, ߁߉߄߁ ߠߊ߫ (ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈ ߊߖ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߡߊ߬)߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ (߁߉߄߂-߄߃)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘ. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߛߊߓߑߟߊ߲ߞߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫. ߁߉߄߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߄ ߠߎ߬—ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲—ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߌߛߍ߲ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߣߍ߲ ߂߂ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ (ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߖߐ߮ ߡߊ߬ ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬.

߁߉߄߂ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߡߊ߬. ߓߍ߯ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏ ߘߐ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߏ߯ ߓߘߍߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߦߌߞߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߡߍߙߞߌߞߊ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߰ ߞߍ߫ ߞߏ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߜߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.