ߣߏߙߊߞߘߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߣߏߙߊߞߘߐ/ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߣߏߙߊߞߘߐ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬

،ߛߌ߯ߙߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߓߊ߫ ߝߍ߬

ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߘߎ߱ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬،ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߮ ߏ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߞߏߟߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߘߎ߱ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬߫߸ߏ߬ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ߗߍ߰ߡߐ߮ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߰ߞߊ߬ߖߊ߲߬ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߮ ߸ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬،ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߝߍ

߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸

ߣߏߙߊߞߘߐ߫߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߞߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬.

ߖߊߡߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ،ߞߋߕߊ߬ ،ߕߙߊߥߟߋ߬،ߓߙߋߕߋ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߞߐ߲߬ߘߍ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߏߟߌ ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫߸ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫:(ߡߊ߲߰ߞߊ߬ߖߊ߲߫)ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߫ ߟߊ߫߸ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߘߊߞߊ߲߫ ߕߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߎ߯ߣߌ߲߫