ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߄߀′߀″N ߉°߁߆′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫

ߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߺߺߌ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߺߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ . ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߡߌߟߏ ߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅. ߃߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߝߍ߬. ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߞߺߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ . ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߐ߫ ߟߺߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߛߏ ߡߌߛߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߊ߬ ߣߌ߫.. ...ߞߣߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߢߌߣߌ߲߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߣߺߴߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ: ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߘߍߟߊ߫ .ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߟߊߓߎߡߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߙߋߕߋߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊߛߌߺߡ ߞߓߊ߬.

ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ߬ ߄ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ߟߺߊ߫ ߸ߊ߬ ߕߐ߬ ߃ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ߟߊ߫.

ߦߋ߲߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߕߊߟߓߌ߫ ߞߓߊ߬ ߸ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ ߢߍߓߊ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫.

߁߭-ߡߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ߟߺߺߊ߫ :ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߡߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ߟߺߺߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ).ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫.

߂߲- ߛߊߘߊ߲ߠߺߊ߫ : ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫.

߃߲-ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߟߺߊ߫ :ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߥߏ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߢߍߓߊ߯ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ (ߒߠߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬) ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫.ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ-ߊߙߊߓߎ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߌߣߌ߲߫ ߝߍ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫. ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߡߊ߲ߛߊߡߊ߯ߘߌߞߓߊ߬.

ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߬ ߄ ߠߋ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫

ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫

ߓߙߋߕߋߟߊ߫ ،ߛߙߋ߬ߝߎ߬ߟߊ߫ ،ߓߊ߰ߦߐ߬ߟߊ߫ ،ߘߙߊ߬ߡߍ߬ߟߊ߫ ،ߖߥߊߙߟߊ߫ ،ߖߊ߰ߓߌ߬ߟߊ߫ ،ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ߟߊ߫ ،ߝߏߝߣߊߟߊ߫. ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߴߦߺߋ߲߬ ߦߏ߫ :ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߐ ،ߓߊ߯ߙߏ ،ߛߘߌ߬ߓߋ ،ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ،ߖߊ߲ߜ߭ߏ ،ߞߋߕߊ ،ߖߊߟߏ ،ߛߝ߭ߊ߬ߣߺߋ ،ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ ،ߘߊߓߏ ،ߕߙߊߥߟߋ ،ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߺߺߋ ،ߞߊ߬ߡߙߊ ،ߞߙߏ߬ߡߊ ،ߕߎ߬ߙߋ ،ߘߊߎ ،ߊ߬ ߣߌ߫...

ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߺߺߊ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫

ߓߙߋߕߋ :ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߞߟߏߕߎ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߘߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߕߍ߫. ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߝߊ߫ ߞߐ߲߫ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߓߐ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ

ߞߙߏ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߦߐ :ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߦߊ ߘߌ߫ ،ߞߊ߬ ߘߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߍ߰ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߣߌ߫ ߥߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊߝߙߍ߫ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߟߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߐ߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߏ :ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߓߌ߲ߞߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߎߥߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߘߊ߰ߟߐ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߞߊ߬ߡߙߺߊ :ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫(ߖߍ߯ ߡߌߘߊ) ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߟߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫.