ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫/ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲ ߘߎ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߐ߫ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߞߐ߰ߘߎ߰ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅߉߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߂߀ߢߌ߲߬ ߠߊ߫

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߄′߀″N ߉°߄߁′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊߛߙߋ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫
ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߎߓߋ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߱ ߄߉.߀߀߀ ߂߀߁߅ ߖߊ߰ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ
ߣߏߙߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߣߐ߰ߘߎ߮ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߄߄
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߉߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߉߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߆߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߲߬ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅߀
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߯ߙߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߟߊߕߏ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߇
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߰ߘߎ߮ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߖߊ߯ߕߋ ߟߎ߬
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂
ߣߏߙߊߛߏߓߊ ߣߌ߫ ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ߣߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ ߄߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߎߘߍ߫ ߇
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߛߐ߬ߞߐ߬ߓߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߟߋߟߋߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߅
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߁
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߛߐ߬ߞߎ߲߬ߜߍ߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߡߊ߲߬ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߟߋ߬ߡߙߎߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߟߋ߬ߡߙߎߘߟߊ߬ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߙߊ߬ߜߍߓߊ߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߥߟߋߥߟߋߦߊ߫ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߟߊߣߌ߲߬ ߞߎߘߍ߫
ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߞߎߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ߝߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߭ ߝߍ߫߸ ߞߊߣߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߏ߬ߡߊߞߎ߬ߡߊ߲߫ ߣߌ߲߫ ߖߏ߬ߡߊ߬ߖߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ߘߎ߮ ߓߙߊߣߊߡߊ߲߫ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߡߊ߲߬ߞߊߖߊ߲߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߞߊߓߋߙߋ߲߂ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߘߊ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏߟߌ ߘߐ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߘߊ߫،ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫،ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߞߍ ߝߌ߬ߟߊ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߸ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߛߌ߰ ߘߐ߫ ߊ߲ ߝߍ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߏߙߊ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߢߊ ߘߌ߫ ߌߞߘߐ߫߸ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߮ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߲߬߸ߘߐ߰ߡߊ߬ߢߐ߮ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߛߓߊ߬ߘߎ߯ ߓߙߊߣߊߡߊ߲߫ ߸ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߓߍ߯ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߊ ߘߌ߫ ߖߏ߬ߡߊߖߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߦߏ߫ (ߝߊ߬ߞߐ߰ߟߌߞߎ߲) ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߝߎߟߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߒߠߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߊߘߌߡߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ ߟߐ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߝߏ߫، ߝߊ߰ߞߐ߬ߟߌ߫ ߝߎߟߊ ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߣߍ߲ ߣߊ߲߬ߞߙߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߸ߏ߬ ߓߐ߲߬ߕߍ߫،ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬߸ߣߐ߰ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߡߊ߲߬ߞߊߖߊ߲߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߝߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߡߊ߲߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰߸ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߐ߫߸ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫߸ߝߊ߲߭ ߝߍ߫߸ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߘߐ߫.

ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߌ߬ߛߍ߲߫ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄߉߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .ߟߊ߬ߡߌߣ ߛߌ߬ߛߋ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߦߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ،ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫،ߖߓߊ߬ߕߍ߫،ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫،ߞߎߦߊߕߍ߫،ߓߙߋߕߋ߫،ߖߊ߯ߟߏ߲،ߞߡߊ߬ߙߊ߫،ߓߊ߰ߦߐ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬،ߖߊ߬ߞߌߕߋ߫،ߞߋߕߊ߬،ߛߌߟߊ߫،ߣߊ߰ߓߋ߸ߕߎ߬ߙߋ، ߞߐ߲߬ߘߍ،ߛߊ߰ߞߐ߫،ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ،ߘߊ߲߬ߡߊߛߌ߮،ߞߊ߲ߕߍ߫،ߖߊ߰ߓߌ߫.

ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߁߀ ߝߟߐ߫ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߕߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߣߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߬ ߸ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫

ߛߟߏ߬ߡߘߎߦߊ߫ ،ߘߎ߬ߓߊ߬ߡߘߎߦߊ߫،ߡߊ߲߬ߖߎߦߊ، ߥߘߊߦߊ߫ ، ߞߐ߬ߓߊ߬ߦߊ߫،ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ، ߛߎߡߊߢߎߡߦߊ߫ ، ߕߙߊߥߟߋߟߊ߫ ،ߢߊ߬ߡߌߛߦߊ߫ ، ߖߏ߬ߡߊ߬ߡߘߎߦߊ߫ ،ߛߌ߬ߛߋ߫،ߛߎ߬ߙߊ߬ߡߊ߲߬ߛߌ.. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߡߐ߲߱߸ߛߌߦߊ߫ ߕߐ߭ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ߫ ߓߐ߫߸ߒߠߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߛߌߦߞߊ߫ ߞߙߊߟߌߟߊ ߘߎ߲ߓߎߦߊ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߦߊ߬ߟߊ

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫  ߘߎ߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߡߌߛߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߬ߙߋ߲߬ߕߌ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߓߊ߯ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ ߕߏ߯ߘߊ߫  ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬߸ߖߘߍ߬ߞߟߏߓߊ߮  ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߕߎ߲߰ ߏ߰ ߟߊ߫߸ߌߛߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߖߎ߲ߓߊ

ߐ߱ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ߌ ߓߊ߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߟߊ߫ ߝߟߍ߫  ߡߌ߲߬ߛߙߌ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߖߏ߭ ߓߊߕߏ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߬ ߸ߖߎ߲ ߦߙߌߖߎ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬ߞߊ߲ߠߊ߫߸ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߊ߲߫ ߕߊ߬  ߞߍ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߘߐߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߖߎ߮ ߛߐߕߊ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߦߏ߫ ߕߙߏߖߎ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߘߊߝߍ߫ ߘߎ߱ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎߡߊߡߘߎ߫ ߕߎ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊߟߋ߲(ߊߛߑߗ߭ߎߘߊ߲߫)ߝߊ߬ߖߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫߸ߖߊ߫߯ߓߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲߲߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫
 • ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊߟߋ߲(ߊߛߑߗ߭ߎߘߊ߲߫)ߖߎߡߍ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫߸ߖߊ߯ߓߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫
 • ߕߊ߯ߘߌ߫ ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߛߣߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߕߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫
 • ߡߛߏ߬ߞߎߘߊߣߍ߲߫ ߣߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬߸ߣߎ߬ߡߎ߲߬ ߝߡߊ ߘߏ߫
 • ߟߊ߰ߖߌ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫߸ߛߌ߬ߛߋ߬ߦߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߘߏ߫
 • ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߡߘߎ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߟߐ ߞߏߕߌ߯߯ ߞߘߐ߫ ߘߏ߫
 • ߘߊߎߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߸ߊ߬ߟߋ߫ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߓߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߊߘߋߣߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰߸ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߊߝ߭ߌߘ ߘߌ߫
 • ߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߫߯ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߗߋߕߌ߮ ߘߏ߫
 • ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫(ߓߋߍߡߑߛߋ)ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߞߘߐ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߘߏ߫
 • ߡߏߙߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫߸ߟߝߊ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߝߊ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߕߏߟߏ߲߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߐ߲ߣߌ߲ߢߊ ߕߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߟߊ߫ ߣߏߙߊ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫

ߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߊߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߕߍ߫߸ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߏߟߏ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߓߟߏߦߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߣߐ߫

ߣߏ߯ߙߊ߫ ߘߟߊ

ߊ ߺ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬ߡߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߟߊ ߛߊ߲߭ ߺ ߊ ߺ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲ߞߙߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫߸ߘߎ߲߬ߘߎߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߋ߲ ߟߊߓߐ߫ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߦߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߖߋ߬ߟߌ ߝߐߟߌ ߝߍ߫ ߝߐߟߌ߫ ߣߌ߫ ߥߘߊߓߊ ߟߊߓߐ߫ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬

ߋ ߺ ߞߊ߬ߙߋߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊߣߍ߲  ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߎ߱ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫߸ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߙߋ ߞߙߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߓߙߊ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߓߙߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߙߊ ߘߐ߰ߡߊ߬ߢߐ߮ ߣߌ߫ ߓߙߊߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߬ ߸ߓߙߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߋߟߦߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߏ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߓߙߊ ߘߐ߰ߡߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߓߙߊ ߘߐ߫߸ߓߙߊߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߙߊߘߐߛߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߟߊ ߛߋ߲߬ߢߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬߸ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߝߐ ߕߏߟߏ߲ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ߓߙߊ ߛߌ߱ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߣߌ߬ߛߌ ߞߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߘߌߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߟߐ߫ ߕߘߍ߬ ߓߙߊߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߛߣߍ߬ߛߏ߲߬ߢߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫  ߣߌ߬ߛߌ ߝߌ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߓߙߊ߫ ߘߐߛߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬߸ ߓߟߏߟߊߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߛߊ߲߬߸ߓߊߏ߬ ߛߣߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߕߎ߲߬߸ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߐ߲ߞߋߟߦߊ ߣߌ߲߫ ߞߣߐ߫ ߘߎ߱ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫߸ߞߊ߬ߙߋ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ ߓߙߊ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߸ߞߏ߲߬ߘߏߥߎߟߋ߲ ߡߐ߰ߟߊߖߌ߮ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߓߊߖߌ߮ ߒߠߋ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߏ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߕߘߍ߬ ߣߏߙߊ߫ ߓߙߊߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߓߙߊߕߌ߯ߟߊ ߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏߣߍ߲ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߂߀߁߇  ߣߌ߲߬ ߞߐ߫߸

ߕߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߊ ߓߙߊߘߐߛߊ߫ ߝߍ߬߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߊ߲߬߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫  ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߝߟߐ߫ ߘߌ߬ ߸ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߕߊ ߡߍߣߍ߲ ߠߊ߸ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊߟߌ߫ ߛߎߙߊ߫ ߣߌ߫[[ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ]] ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍߢߊ߫  ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߎߕߍ߮ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬[[ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ] ]ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌߣߌ߲ߟߏ߲߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߂߀/߁߉߂߇/ߥߙߎߣߍߦߟߊ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߢߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߫ [[ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫]]ߓߟߏ߫߸ߞߏ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ߫﴾ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߕߐ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ|[[Wp/nqoߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ |ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫]] ߣߏ߯ߙߊ߫ ߘߟߊߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫ ߣߏߙߊ߫ ߦߊ߲߬߸ߛߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߒߞߏ ߘߍ߰ߞߙߎ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߊ߲߬߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߞߏ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߸ߏ߬ ߗߋߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߞߏ߫ :ߛߊ߬ߡߎ߲ߖߊ߲߫  ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߊ.ߘ߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߓߟߏ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬߸ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߬ߕߊ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߂߀߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ߫ ߟߎ߬

ߘߊ߲߬ߡߊߥߙߌ߫

ile:ߘߊ߲߬ߡߊߥߙߌ߫.jpg|thumb|ߘߊ߲߬ߡߊߥߙߌ߫]]ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߬ ߸ߝߏߦߌߘߊ ߞߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߝߊߘߐߞߍ߫ ߂߁ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߝߊ߲߰ߓߊ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߛߊߣߌ߲ߡߊ ߦߙߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߜߘߋߞߐ߸ߞߛߐߞߐ߬ߓߊ߫ ߸ ߛߋ߬ߡߎ߲߸ߛߓߋ߬ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫߸ߝߙߊ߬ߖߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߡߊߥߙߌ߫߸ ߟߋߡߙߎ߫߸ߥߟߋߥߟߋߦߊ߫߸ ߝߊߘߎ߯߸ߓߙߋ߬ߞߐ߫߸ߜߙߍ߬ߜߙߍߞߐ߰ߟߋ߲߫߸ ߕߏ߲ߓߏߣߍ߲߫ ߓߍ߲߰ߘߎ߯߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߬߸ߞߊߣߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߟߐ߭ߘߎ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߐ߯ߟߐ߮ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߺ ߏ ߺ ߓߌߟߏ߲߫߸ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߠߵߊ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߌߟߏ߲߫ - ߓߌߟߏ߲߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߟߏ،ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ،ߢߐ߭،ߥߎ߲ߛߋ߲،ߖߊ߬ߓߊ،ߞߎ،ߝߏߣߌ߲߫،ߕߌ߬ߦߊ، ߓߌߦߊ߲߫ ߠߎ߬،ߣߌ߬ߛߌ،ߓߊ߱،ߛߊ߱،ߛߌ߬ߛߍ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫،ߦߏ߫߸ߛߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߥߊߘߌߜߍߡߎ߮ ߟߎ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍ߯ ߛߎߦߊ ߟߎ߬߸ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߍ߮ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߟߴߊ߬ ߛߞߎ߫ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߫߸ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߘߋ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ߮ ߞߎߘߍ ߤߊߞߍ߫ ߺ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߏߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߄߄ ߺ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ ߉߅ ߺ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ ߉߆ ߺ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߅ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅߀ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ߣߍ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߄߅ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߃ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߞߛߐ߬ߞߐ߬ߓߊ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߂߅ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߌ߬ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ ߦߋ߫ ߆ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߟߋߟߋߘߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߆߅ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߂ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߇߀ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߘߎ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߫ ߞߎߘߍ ߅߃ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߏߙߊ߫ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߛߏ ߞߣߐߟߊ߫ ߣߐ߬ߘߎ߯ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߌ߱ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊߣߊ߲߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊߣߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߖߌ߫ ߡߊ߫ ߛߌ߯ ߦߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ ߛߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߖߌ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߣߏߙߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߌߣߊ߲߫ ߟߋߟߋ ߞߐ߰ߟߋ߲ߛߊ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߞߐ߮ ߛߋ߬ߡߎ߲ ߜߘߋ߬ߞߐ߮ ߞߛߐ߬ߞߐ߭ ߘߡߊ߬ߥߙߌ ߣߝߊ߬ߕߌ߲߬ߘߌ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߞߋ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊ ߤߙߍߡߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߠߋ߬ ߣߏߙߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߓߊߝߌ߲ ߝߍ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߏ߯ߙߊߘߊ߬ߟߊ ߣߏ߯ߙߌ߬ߘߟߊߣߍ߫ ߞߋ߲߬ߘߋߘߟߊߣߍ߲߫ ߝߙߊߓߊ߲ߘߟߊߣߍ߲

ߗߍ߬ߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߴߏ߬ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߏߣߍ߲߫ ߝߕߐ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߗߍ߰ߡߐ߮ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߙߋߞߋ ߡߍ߲ ߦߵߊ߬ ߘߐ߫

ߣߊ߲ߞߏߙߌߦߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫

߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߙߍߘߍߦߊ ߞߏ߫ ߘߌ߬،ߓߊߏ߬߸ߏ߬ ߢߊߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߵߊ߲ ߓߟߏ߫߸ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ߫ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߊ߲ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬߬

ߘߎ߱ ߡߏߙߌ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߱ ߡߏߙߌ߫ ߟߎ߬

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߊߡߎ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ߡߏߙߌ߫ ߖߊߡߎ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬ ،ߓߙߋߕߋ߫،ߖߊ߰ߣߍ߫،ߛߌߟߊ߫،ߛߌ߬ߛߋ߫،ߕߎ߬ߙߋ߫ ،ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߕߐ߭ ߡߏߙߌ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߓߐ߫،ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߏߙߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫،

 • ߝߏߘߋ߫ ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ
 • ߝߏߘߋ߫ ߛߊ߬ߞߐ߬ߟߊ
 • ߝߏߘߋ߫ ߥߛߎߟߊ

ߛߌ߬ߛߋ߬ߡߏߙߌ ߓߐߛߏ ߦߋ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߕߍ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.