ߒߞߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Merge

ߒߞߏ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߂߇ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫: ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߇، ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ߬ ߁߉ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲. ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍ߲ߘߎ߯ ߞߘߏߥߊߙߌ߫.ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߖߍ߬ߘߍ ߡߏߦߌߛߏ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߘߡߊ ߥߊ ߙߦߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߐ߫ ߋߙߎ ߦߙߍߕߍߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߙߎߔߌߒߍߤߍߤߍߕ ߏ߬ ߧߍ߫ ߓߍ߫ߠߧߢߢߡߗߗ.

ߒߞߏ
ߛߓߍߛߎ߲, ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲, unicase alphabet
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1949 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌߒߞߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NameN’Ko, n’ko, NKo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎߒߞߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ߞߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߎߡߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode rangeU+07C0-07FF ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ
ߕߐ߮ ߒߞߏ
ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߝߍ߬
ߛߎ߯ߦߊ ߛߓߍߛߎ߲
ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߌߪߩ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߟߐ ߎ߬ ߦߋ߫ ߓ߫ߊ߲ߡߔߴ
ߊ߬ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫، ߡߊ߬ߟߌ، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ߫، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬،ߟߊߓߙߌߦߊ߫، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬، ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬، ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮،ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ، ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ
ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬
ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬
ߘߐ߬ߝߐ
ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߄ - ߁߉߄߉
ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
ߘߏߝߙߍߕߍߦߊߟߌ
ߘߏߝߙߍߕߍ https://www.unicode.org/charts/PDF/U07C0.pdf
ߌߖ߭ߏ Nkoo, 165

ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߞߏߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ، ߖߍ߲ߛߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߞߍߣߝߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߞߍ ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߘߏ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ، ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߍ߲ :

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߘߍ ߞߐߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߓߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍߡߊ߫ ߝߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߣߴߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߓߟߏ ߆߃߂߁  ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߣߐ߬ߡߊ߬ߕߌߢߍ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬  ، ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬  ߦߋ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ : ߞߎ߬ߙߊ߲ߞߐ߫ ، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߫ ، ߖߏ߬ߡߊ߫ ، ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ، ߕߐߙߐ߲߫ ، ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ، ߤߡߊߣߊ߫ ، ߞߐ߬ߣߐ߫ ، ߥߏ߬ߖߣߍ߫ ، ߡߊ߬ߥߏ߫ ، ߞߐ߰ߦߊ߰ߘߎ߯ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߝߊߦߌ߲߫

ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ، ߡߊߟߌ߫ ، ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫  .

ߝߏߦߌ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߓߐ-ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫  ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߬ߣߌ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߟߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߕߐ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌߣߟߊ ߟߊ߫ ،  ߓߊߏ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ .

ߣߝߌ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߢߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ ߥߍ߲ߓߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߞߘߐ߫.

ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߬ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :  ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ، ߓߎ߰ߣߌ߲߫ ، ߛߌߞߊߛߏ߬ ، ߛߊ߲߬ ، ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ، ߛߋߜ߭ߎ߫

ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫:  ߡߊߟߌ߬ߓߊ ، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ، ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ، ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ ، ߊ߬ ߞߍ ߞߎߘߎ߲ ߥߙߍ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ ߢߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߐ߫ ߕߎ߲ ߕߊ߯ߕߐ

ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲  ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬  ߞߊ߲  ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ  ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߬ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :  ߖߎ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߖߎ߬ߟߊߣߌ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߕߜߊ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߖߡߌߣߌ߲ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߞߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ، ߜߐߕߐ߯ߟߊ߫ ، ߖߎ߬ߟߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ( ߖߎ߬ߟߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߫ ߦߙߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߓߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ) ، ߥߊ߲ߞߙߊ߬ߘߎ߯ .

ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ : ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ، ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ . ߏ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ .

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߬ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :  ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ، ߞߌ߬ߕߊ߫ ، ߓߊߝߌߟߊߓߍ߫ ، ߞߛߊߡߊߛߌ߬ .

ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ : ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ، ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ، ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ . ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߟߏߖ߭ߌߝߏߣ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߏߝߏߣ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߏߝߏ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߓߌ߬ :  ߔߐߙߑߕߎߞߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߡߊߘߊ߲ߕߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ .

ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߟߊ-ߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߕߌߝߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߔߊ߬ߔߘߊ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߜߍ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߥߊߘߏ ߝߙߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ ߟߐ߬ ߌ ߢߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߝߎߍ߲߫ :

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߓߌ߬ߛߊߥߏ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ..

ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲ߞߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߍߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߫ ߖߊ߲ߧߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊߟߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߐߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߞߏ߫ : ( ߒ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ )  ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߏ߬ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : (  ߒ ߞߏ߫ )  ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߗߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍߢߊ ߛߎ߮ ߖߐ߲ ..

ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߒߞߏ ) ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߡߙߌߘߐ ߟߊߓߕߐ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ߕߊ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫   ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫  ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߊߓߐ ߝߕߐߟߊ ߞߐ߫

ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߒߞߏ ) ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫  ،  ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߬ ߢߊߦߋߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (  ߞߎߡߊߘߋ߲ ߒߞߏ )  ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߞߘߚߎ߫ ߞߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ، ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ ߝߏߦߌ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ .

ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߒߞߏ )  ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߢߊߦߋߕߊ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߛߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬  .

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߒߞߏ )  ߞߘߐ  ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߢߊ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߊ߲߫ ߜߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ߫  ߞߊ߲ ߘߌ߫  ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ .

ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ( ߒߞߏ ) ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߆߃߂߁   ߟߊ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ :  ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߝߋ-ߋ-ߝߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒߞߏ߫  ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ .

ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߢߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߴ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ “ ߒߞߏ” ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ، ( ߒߞߏ ) ߞߘߐ߫ ߝߟߐ ߢߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲ ،.

ߞߏߔߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ( ߒߞߏ ) ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߘߐߦߙߌߥߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߬ߛߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸  ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸  ߓߊ  ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߘߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ، ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߒߞߏ )  ߞߘߐ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߙߎߝߓߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߥߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߡߊ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߸ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ߕߐ ߘߊߕߐߘߐ߲ ߡߊ߬ ߁߈߈߉ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߞߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲ߠߌ߲ ߗߋߘߊߟߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ :  ߛߊ߬ߡߐ ߏ߱ ߸ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߏ߱ ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ ߏ߱ ߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߜߏߦߊߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߘߊ߫ ߞߘߐ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߟߏ߫ ߞߎߘߊ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߲ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߁߀߅߀  ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ( ߓߏߙߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ) ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߢߍ߫ ߗߏߚߎ߲߫ ..

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߞߏߢߌߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߣߐ߫ : ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߞߘߐߦߌߘߟߊ ߣߌ߫  ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߲ ߓߘߊ ، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߊߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߖߏߣߊ߫ ، ߏ߬ ߛߙߋ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ( ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ) ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߲ߞߎ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋߘߊ ߕߘߍ߬ ( ߘߌ߯ߣߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ) ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߋߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߖߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊߘߐ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ߫ ߕߊ߲ߞߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߝߋ߲ ߕߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߌ߬ߞߋ߬ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߔߚߎ߲߫ ߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ߬ ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߟߐ߬ߞߎ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߰ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߌ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߊ߲߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߘߛߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߙߊߓߎ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߋ߰ߋ߰ߋ߲߯ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߡߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߛߍ߰ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߐ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߐ߫ : ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲߬ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߕߌ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߢߊߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߍ߫ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲ .

ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߈߁߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ“ ߒߝߊߦߌ߲߫”  ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߂߁߀ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐ߫ ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߬ ߡߊߣߊ߬ ߛߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߢߊߝߐ ߡߊ߬ .. ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ )

ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߕߊ߲ߞߊ߬ ߜߏߦߊ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߢߊ߯ߙߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߎ߮ ߟߐ߲ߜߏߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߓߟߏ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ ߓߘߊ߫ ߞߟߏ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߣߍ߲߭ ߞߘߐ߫ .

- ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ( ߙ ) ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲߭-ߋ-ߜߋ߲߬ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߞߎ߲߬ߓߐ ߦߋߣߍ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ ߡߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߖߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫  ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߊ߲߬ .

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߙߌ ߞߐ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߞߊ߬ ߞߢߊ߬ ( ߒߞߏ ) ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߔߙߌ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ( ߒߝߊߦߌ ) ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߋߦߌ߲߫ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߂߄߉߁ - ߉߄߉߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏ߫ ߞߘߐߓߐ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߢߵߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߒߞߏ”  ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ .

ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߲ ߡߊߝߘߏ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߐ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐߘߏ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߝߐߢߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߢߍ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ .

ߊ߬ ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߞߟߏߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߝߊߣߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߐ߲߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ : ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ .

     ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߁߀߀ ߕߋ߬ ߢߍ߲߭ ߘߌ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߗߋ߲߭ ߠߎ߬ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߣߌ߲߬ ߢߊ :