ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߕߊߟߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌߕߊߟߌ߫ (ߌߕߊߟߌ߫߸ ߌߕߊߟߌߦߊ߫߸ ߌ߬ߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߣߏ߬)߸ ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߖߊ߲ ߘߐ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ (ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫: ߙߌߔߎߓߟߌߞߊ߬ ߌ߬ߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߣߊ߬߸ ߙߌ߬ߔߎߓߟߌߞߊ߬ ߌ߬ߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߣߊ߬/ ߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫)߸ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߕߌ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫, ߕߌ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߛߌߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ (ߞߐߙߛ ߛߋ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߇߆߉ ߟߊ߫).

ߌߕߊߟߌ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߋߙߐߔߎ߬, ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲, ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߣߍ, ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1946 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Repubblica Italiana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Repubblica Italiana, Italia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepubblica Italiana, Italia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇮🇹 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ɪˈtalʲɪjə ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Roman Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌߌ߫ߟ ߞߊ߲ߕߏ߬ ߘߋߜ߭ߑߟߌ߫ ߌߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߣߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߌߕߊߟߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߋߙߐߔߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌߕߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲Europe/Rome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߊߘߙߌߦߊߕߌߞ ߟߌ߲ߓߊ߲, Tyrrhenian Sea, Ionian Sea, Ligurian Sea, ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮, Mediterranean Basin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߂°߃߀′߀″N ߁߂°߃߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߀°߆′߂߆″N ߁߈°߃߁′߁߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߄߇°߆′߀″N ߁߂°߁߀′߄߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߃߆°߃߈′߄߈″N ߁߅°߄′߄߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߄߅°߆′߁߂″N ߆°߃߇′߃߆″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Italia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ߞߙߎ߬ ߜߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߞߐ߲ߕߊ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߎߡߊߓߏ߲ߠߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ߛߍߙߑߗ߭ߌߏ ߡߕߊߙߋߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊߌߕߊߟߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Giorgia Meloni ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has cabinetCouncil of Ministers of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮ߌߕߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ߌߕߊߟߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊSupreme Court of Cassation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyEuro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Schuko, Type L ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.italia.it/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagItaly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.it ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textConstitution of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ߌߕߊߟߌ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsemblem of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߌߕߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐߌߕߊߟߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patron saintFrancis of Assisi, Catherine of Siena ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Shapeboot ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalOpen Data Portal Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Gregorian calendar start date߁߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1582 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
OpenStreetMap zoom level5 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Free/libre open source software development policy URLhttps://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/index.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂222 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+39 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefixߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 113, 115, 118 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code800-839 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeI ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits247 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇮🇹 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for honorary citizens of entityCategory:Honorary citizens from Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Italy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߊߟߔ ߞߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߘߐ߫: ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߕߑߙߎߙߌ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊߟߌ ߖߍ߰ߖߍ߮ (ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲) ߘߌ߫߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߓߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߙߐߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߞߍ߬ߘߊ߰ ߓߛߍ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ (ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ ߞߎߘߊ). ߌߕߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯  ߁߈߆߁ ߠߊ߫߸ ߙߌߛߏߙߑߗ߭ߌߡߊ߲ߕߏ߬ ߞߐߝߍ߬ (ߕߟߋ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߞߘߐߕߊߟߌ) ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߐ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߋߙߏ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߓߌߥߐ߯ߙߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߠߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭߸ ߟ.ߡ.ߞ.ߓ.ߢ (ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߢߌ߲߬ߧߊ) ߞ߇ (G7)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ: ߞߙߊߞߏ:ߌߕߊߟߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߞߘߐߟߊ ߦߋ߫ ߕߎߙߊ ߘߏ߫ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߞߑߙߎߛߝߌߛߎ߫ ߡߊ߬ߣߎ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߐ߫ ߔߐߙߑߕߏ߫ ߕߏߙߍߛ ߕߙߐߝߍ߬ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߛߋ߰ߞߐ߬ߞߍ߬ ߣߊ߰ߣߌ߲߬ߣߊ߲ (ߛߊ߲߬ ߄߀߀߀) ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫. ߕߎߙߊ ߟߊ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋߟߌ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߋ߬ ߓߘߍߞߍ߭.

ߏߛߣߏ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ߸ ߕߎߙߊ ߞߎ߲߭ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁߁߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫.

ߏߛߣߏ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ߸ ߕߎߙߊ ߞߎ߲߭ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁߁߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫.


ߏߛߣߏ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ߸ ߕߎߙߊ ߞߎ߲߭ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁߁߲ (ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߁߁) ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫.

ߏߛߣߏ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ߸ ߕߎߙߊ ߞߎ߲߭ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁߁߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫.

ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌߦߊ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎߜߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫ (Dioclétien).

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߅߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߌߕߊߟߌߦߊ߫ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߓߌ߬ߡߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߲ߕߌߦߏߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߙߊߞߎߛ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߦߙߐߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ (ߓߑߙߎߕߌߦߎߡ)߸ ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫

ߌߕߊߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߟߊߓߙߌ߫߸  ߌߕߊߟߏߛ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ (ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߊߕߊ߲ߖ߭ߊߙߏ߫ ߕߟߍ ߥߟߊ߫ ߖߌߘߏ߮). ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߲ ߘߝߐ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߔߏߟߌߓ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߋߛߌߣ ߕߟߍ ߣߌ߫ ߊߔߋߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߙߏߡߍ߲ ߞߊ߬ߞߘߐ ߞߊߕߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߑߔߍ߲߫ ߡߊ߬. ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߏߜ߭ߎߛߕ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫)߸ ߣߌ߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߘߐߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊߟߑߍߛ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߝߟߐ ߞߍ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫. ߛߌߛߌߟߌ߫߸ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ []ߞߐߙߑߛ]✓ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߃߲ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌߦߏߞߑߟߋߕߌߦߍ߲߫ ߢߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߞߏߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫.  ߌߕߊߟߌ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߏߛ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߕߟߋߜ߭ߣߏ߫ ߣߌ߫ ߔߣߋߟߏߔ ߟߎ߫ ߘߋ߲߸ ߋߣߏߕߙߌ ߥߟߊ߫ ߋߣߏߕߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߌߓߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊߛߟߌߞߊߕ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߊߙߍ߲ߕߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬. «ߌߕߊߟߏߛ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍߗߏ߮ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ»߸ ߋߣߋߌߘ ߘߋ߬ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߌߟ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߌߕߊߟߌ߫ ߕߐ߮ ߛߓߍߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߢߊ ߌߕߊߟߌߦߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ (ߥߏߘߌ) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߙߑߝߌߣߌߣߌߦߎ߲ߣ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߊߓߑߙߎߖ߭ߍ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎߓߋߘߊ. ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ (ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ) ߝߍ߬. ߕߎߙߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊߥߎߙߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߙߋ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߐ߰ߛߌ߬ ߞߙߋ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ (ߙߐ߭ߡߎ߲߬) ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߭ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߕߐ߮ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫. ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߌߕߊߟߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߏ߫ ߛߎ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߤߋߙߊߞߑߟߍߛ ߛߌߙߌ߲ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߗ߭ߋߙߌߦߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߛߌ ߁߁߅ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫߸ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬߸ ߕߎߙߊ ߘߏ߫ ߕߟߊߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߤߊ߲߯ ߛߌߛߌߟߌ߫. ߤߋߙߊߞߑߟߍߛ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߛߌߦߊ߫. ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߜߘߍ ߦߋ߫ ߎߌߕߊߟߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߎߌߕߊߟߌߦߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߋߕߊߟߐ߲߫ (ߝߐߢߊ߫ ߞߘߐ߸ ߥߋߕߊߟߐ߲߫)߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ «ߕߎߙߊ» ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߕߎߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߛߋߕߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߊ߯ ߛߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ. ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߤߊߟߌߞߊߡߊ߯ߛ ߘߌߦߐ߲ߣߌߛߌߎߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ߢߐ߲߮ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߏߛ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߣߌ߫ ߕߎߛߘߌߘ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫. ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߏߝߐ߫ ߣߍ߲߫߸ ߌߕ ߣߌ߫ ߊߌߕߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߘߐ߫: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߊߞߙߎ ߋߕߑߣߊ߫ ߕߐ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ߕߐ߬ߟߊ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫. ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߛߌߦߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ ߟߋߡߑߣߐߛ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ (ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߦߊ߬ߟߌ (ߡߋߕߊߟߎߙߑߗ߭ߌߞ) ߡߊ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߟߑߓߌ߸ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ «ߌߕߊߟߌ߫» ߞߏߝߐߟߌ ߋߕߑߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߍߕߑߣߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߣߍ߲߫. ߍߕߊߟߌߦߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߏߕ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߕߍ߮ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߞߏ ߢߍ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߛߊߛߌ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊߕߋߙߊ߫߸ ߓߊߛߟߌߞߊߕ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߟߛߍ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊ߬ (ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁߀߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫)

ߔߊߟߑߡߊߝ߭ߋߙߊ߫ ߛߎ߬ߓߏ߲߬ߟߏ߸ ߛߊߛߊߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߛߊߙߑߘߍ߲ߢ, ߊ߬ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߛߋ߰ߞߐ߬ߞߍ߬ ߁߁߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫

ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߊߘߏ߫ ߋߕߙߎߛߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߓߊ߲ߘߌߕߊߛߌߦߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߐ߫ ߟߊߕߌߦߎ߲ߡ.