ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ

ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߍ߭ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߙߌߦߊߘߐߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫  ߦߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊߘߡߊߦߊ ߘߍ߭ ߘߐ߫. ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߸ ߦߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߸ ߦߏ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ، ߘߐ߲߬ߞߙߌ، ߘߐ߲߭، ߣߊߡߎ߲ߞߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߸ ߦߏ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ، ߕߓߌߟߌ، ߟߐ߬ߟߌ، ߝߊ߰ߣߌ߲، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߐ߲ߘߊ ߟߐ߬ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߍ߭ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫. ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߡߊߟߐ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߡߊ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ ߓߎ߲ߓߎ߲ߡߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߦߋ߫، ߦߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ، ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߒߕߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ ߘߍ߬ߞߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߓߊߖߎ ( ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߙߌ߲، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ، ߡߟߋߞߎߦߊ ( ߊ߬ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߕߊ ߣߴߊ߬ ߝߐߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߗߍߞߘߐ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߦߋ߫.

ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߏ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߢߊ ߕߘߍ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߦߋ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊߓߋ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߥߊߟߊ߲ߕߍ߫ ߖߏ߮. ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߛߊߞߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߡߙߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߦߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߦߊ ߓߟߏߦߊߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߡߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߞߛߊߞߊ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬. ߞߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ (ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߡߊ)، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߓߐ߫ ߓߟߏߡߊ߬، ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬. ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߸ ߞߍߗߏ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ (߂߀߲) ߠߊ߫. ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬، ߦߏ߫ ߡߊߙߌߞߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߦߟߌߦߊ، ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߖߏ߮ ߣߌ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߦߋߝߊߘߌ ߣߌ߲߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߤߊߞߟߌߦߊ ߦߋߝߊߘߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߕߏ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬، ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߓߊߖߎ ߦߋ߫ ߣߌߡߊߟߐ߲ߘߐߞߏ ߘߐߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߣߌ߫ ߖߏ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫، ߛߌߢߐ߯ߦߊ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߘߍ߭. ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߞߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، "ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ" ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߖߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬. ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ "ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ" ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ. ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߌ߲ ߟߐ߬ߦߙߐ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߦߴߊ߬ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌߟߡߊߦߊ߫ ߢߊ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߊߟߌ ߛߎ߯ - ߎ- ߛߎ߮ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ߫ ߛߎ߯ - ߎ - ߛߎ߮ ߓߊ߯ ߞߍ߫، ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߊߒߞߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.