ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߧߋ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߣߊ߯ߺߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ :

  • ߖߎ߬ߟߊ.
  • ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߘߐ߫
    ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߛߓߍߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫.