ߕߎ߬ߙߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߎ߬ߙߋ߫
ߛߌ
ߕߐ߮ ߓߊߖߎTouré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫: ߒߞߏߝߐߟߊ߸ ߡߙߊ߬ߞߊ߸ ߛߏ߬ߛߏ߸ ߛߊ߰ߡߐ߸ ߞߊߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫[߁].

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߥߜ߭ߊߘߎ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߜߛߏߜߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ ߘߌ߫ ߞߐߟߊ߫[߂].

ߛߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫:

ߊߓߘߎߙߊߤߡߊߣ ߎߡߊߙ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߆߂)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߊߓߘߎߙߊߤߡߊߣ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߂߈-߂߀߀߃), ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߊߓߌߓ ߞߏߟߏ߬ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߈߁), ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߊߤߑߡߊߘ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߅߄)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߊߤߊߡߊߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߂߂-߁߉߈߄), ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ.

ߊߟߊߛߊߣ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߈߉), ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߊ߬ߟߌ ߝߊߙߑߞߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߃߉-߂߀߀߆), ߡߊ߬ߟߌ ߝߐߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ.

ߊߟߌߦߎ߲ߣ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߇߈) ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߉߆), ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߄߈), ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߈ ߡߊ߬ ߂߀߀߂ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߙߊߓߊ ߂߂ ߂߀߁߂ ߟߊ߫.

ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߆߂), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߊߙߎߣߊ߫ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߕߎ߬ߙߋ (؟)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߊߛߌߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߉߂), ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߣߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ.

ߓߊߓߊߞߊߙ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߅߁), ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ.

ߓߊߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߃߉-߂߀߀߁), ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߓߎߣߊߡߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߅߃-߂߀߁߆), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ.

ߘߊ߬ߓߌ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߇߁-) ߡߋߙߌߕߊߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ.

ߘߊ߲ߘߙߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߅߁), ߡߊ߬ߟߌ ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߈߄-), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߖߊߟߏ ߝߊߘߌߡߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߅߂-), ߡߊ߬ߟߌ ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߝߊ߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߃߄-), ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߝߊ߲ߕߊߣߌ߲ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߆߄-߂߀߁߄)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ.

ߢߋߢߋߙߌ߫ ߦߊߦߊ ߕߎ߬ߙߋ (߁߈߈߃-), ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߦߊߦߊ߬ ߕߎߙߋ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߢߌ߬ߡߊ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߇߅-), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߜߛߊ߬ߞߍ߬ߟߊ (ߊߕߑߟߋߕ).

ߊߡߊߘߎ߲ߣ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߇-), ߡߊ߬ߟߌ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߈߅-߂߀߁߄), ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߈߅-), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߗ߭ߏߛߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߆߁), ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߞߊ߬ߘߍߦߊߕߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߈߃-), ߡߊ߬ߟߌ ߛߋ߬ߦߌ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ (ߓߊߛߑߞߍߕ ߓߐߟ).

ߞߊ߲ߖߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߘߏ߫.

ߞߌߕߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߁߉߅߈-߂߀߁߂), ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߟߏߦߊߟߊ (ߙߋߦߊߟߌߖ߭ߊߕߍߙ) ߘߏ߫.

ߟߊߙߑߛߍ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߈߄)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߅߈), ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߍߓߊ߯ߦߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߡߊ߬ߡߘߎ ߕߎ߬ߙߋ (߁߈߂߈-߂߉߁߇), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉؟), ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߡߎߛߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߈߄߅-), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߣߊ߬ߝߌ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߇߁-)

ߡߎߛߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߅߈), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߊ.


ߣߊ߬ߝߌ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߇߁), ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߛߐߜߍߟߊߕߏߟߏ߲ߠߊ.

ߎߡߊߙߎ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߅߇), ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ )߁߈߃߀-߁߉߀߀), ߖߌ߬ߣߍ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ߓߊ߮߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߛߊ߬ߣߎ߬ߛߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ (߁߉؟-), ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߛߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߝ߭ߊ߬ߞߊߓߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲), ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮.

ߦߊߙߌߦߊߕߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ (߁߉߉߀-)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߛߊ߬ߞߍ߬ߟߊ (ߊߕߑߟߋߕ).

ߦߣߎߛߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߉߄߁-), ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߦߛߎߝߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߁߉߈߆-), ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

ߦߎߛߎߝߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮.

ߡߊߟߌߞߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ-ߙߍ߲ߤߊߙߘ (߁߉߉߉), ߛߎߥߌߛߌ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ.

ߕߐ߯ߛߌ߲ߞߊߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫:

ߕߎ߬ߙߋ (߁߉߇߁-)߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ߟߊ.

ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߘߌ߫߸ ߛߙߍߘߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߐߜߍ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋߓߟߏߡߊ߬.

ߜߘߍ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߎ߲߬ߘߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ «ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬»߸ ߞߐߜߍ߫ (؟)