ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߎߞߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ (ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߬ ߞߙߎߞߊ-ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭) ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߙߎߞߊ ߣߌ߲߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߄߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ (ߊ.ߓ.ߟ). .ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ.ߓ.ߟ ߕߍ߫߸ ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߯ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖ.ߓ.ߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ.ߓ.ߟ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫. ߊ߬ ߛߎ߲ߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߕߍ߫. ߖ.ߓ.ߟ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߖ.ߓ.ߟ ߟߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫.

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]