ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߋߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߈߸ ߁߉߀߅ ߟߊ߫ ߒߜ߭ߏߞߙߐ߬ (ߦߊߡߎߛߏ߬ߞߙߐ߫)߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ - ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬), ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ «ߡߐ߰ߓߊ» ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ «ߣߊ߬ߣߊ߲ ߓߎߥߊߢߋ» ߥߟߊ߫ «ߗߐ߬ߡߐ߰ߓߊ»߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߬ ߘߌ߫.

ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߝߋߟߌߞߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1905, ߁߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1905 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߒߜ߭ߏߞߙߐ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1993 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߦߊߡߎߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߊ߬ߙߌ߫-ߕߋߙߍߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ, ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߮, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Côte d'Ivoire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߥߟߌߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߊߖߎߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߔߊ߬ߙߌ߬, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Catholic Church ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Académie des sciences d'outre-mer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Knight Grand Cross with Collar of the Order of Merit of the Italian Republic, ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߙߋߦߊ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߊ߲ߘߟߊ߸ ߦߙߌߕߘߎߟߊ߸ ߸ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߏߕߌ߮߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߛߏߕߌ߮߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߁߉߆߀ ߣߌ߫ ߁߉߉߃ ߕߍ߫߸ ߝߋߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߢߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߝߏ߬ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߑߊߝߙߌߞ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲ ߘߌ߫ (ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߏ߬ ߝߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ߱ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ». ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߝߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ ߟߎ߫ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߣߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ (ߟߊߥߟߌ߬) ߁߉߈߀ ߠߊ߫ (ߤߎߝߎߋߕ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߝߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߕߐ߫)߸ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߊ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߘߐ߬ߓߐ߲ߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߎ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߙߐߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߞߏ ߞߐߝߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߖߊ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߘߌ߯ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߞ ߝߏߞߊߙߕ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߊߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߙߏ߬ߝߏ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߡߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߋߜ߭ߏߟ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߘߍߡߍ߲ ߛߙߊߕߌߒߕߊ߲ ߢߐ߲߯ߣߝߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ߙߊ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ « pré carré » ߡߙߊ߬ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߠߊߥߙߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌߘߏ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߇ ߣߌ߫ ߁߁ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߑߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߋߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊߕߌߏ ߞߙߋߞߎ߫ ߡߊߝߘߏ߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߕߐߡߊߛ ߛߊ߲ߞߙߊ߫ ߓߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߉߈߇ ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߎ߳ߣߌߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߯ ߕߏ߯ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬, ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߞߘߐ߫. ߤߎߝߎߋߕ ߞߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߌ߬ߣߊ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߘߌ߫ ߁߉߆߉ ߟߊ߫ (ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߞߐ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߁߉߈߆ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߥߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߗߡߐ߬ߓߊ. ߤߎߝߎߋߕ ߞߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߊߡߎߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߞߴߊߓߌߖߊ߲߬ ߕߊ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ (ߋߜ߭ߑߟߌߛ) ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߐ߬ ߦߋ߲߬߸ ߦߊߡߎߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߖߐ߮ ߓߊߛߟߌߞ ߣߐߕߙߑߘߊ߲ߡ߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃߀߀ ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߢߍߡߐ߯ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߣߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߛߓߊߣߊ߲߸ ߞߵߊ߬ߟߋ ߕߎ߲߰ ߞߎߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏߙߋ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߌ߲ߡ ߌߟߑߛߎ߲ߜ߭ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߁߉߈߉ ߟߊ߫߸ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ (ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ) ߞߊ߬ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߖߐ߮ ߡߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߡߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߢߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ .߁߉߉߄ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߖߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߕߊ߲߫: ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߝߊ߲߭ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫ (ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ).

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

===ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߊ߬ߣߊ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫===ߟߋ

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]