ߞߊ߲ߞߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߞߊ߲ߞߊ߲߫
Kankan (14604699012).jpg
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߃′߀″N ߉°߁߈′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߌߟߏ ߓߊ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ (ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߗ߭ߎ߳ߟߌߎ߳ߛ ߢߙߋߙߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߓߏ߲

߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ߖߎ ߟߎ߬. ߓߊߝߍ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫: ߛߊ߬ߢߐ، ߞߊ߬ߓߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߛߣߍ߬ ߘߐߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߣߌ߫ ߞߙߐߣߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ (ߞߐ߮ߙߌ߭) ߢߣߊߓߐ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߏߟߌ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߝߊ߲ߓߏ߲. ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߬ ߘߎ߰ ߞߘߐ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫.


ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߡߊ߬ߣߋ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߙߋ߳ߣߋ߫ ߞߊߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߁߈߂߇ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߖߎ߰ߓߊ

߸ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߡߐ߰ ߆߀߀߀ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߉߇ ߁߀߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߡߐ߰ ߁߀߀ ߁߉߂ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߘߌ߫ ߘߊ߫ %߅،߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߲߬ ߁߂ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ، ߘߎ߰ߞߣߐ߬ߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄߇߂ ߁߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߐߝߍ߬.


ߞߏߟߊߘߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߟߊߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫،

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߆߈߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߛߏ߬ ߓߊ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߣߌ߫ ߁߉߲ ߣߌ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫. ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߈߇߈ ߟߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߈߉߁ ߠߊ߫.

ߣߍ߰ߛߌߟߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߘߍ߫ ߆߆߂ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߀߂ ߣߌ߫ ߁߉߁߄ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߓߊ߬ ߕߐ߯ߟߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫: ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬. ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߯ߓߌߣߍ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߡߊߡߘߎ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߛߋߞߎߓߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߕߊߟߓߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߖߌ߫ ߘߎ߯ ߛߘߊߡߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫.