ߞߊ߲ߞߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߞߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߘߎ, administrative territorial entity
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߓߊߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߃′߀″N ߉°߁߈′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
<mapframe>: JSON ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߛߍ߯ߛߍ߯ ߟߊ߫: Syntax error

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ //ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߌߟߏ ߓߊ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߋ ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߗ߭ߎ߳ߟߌߦߎ߳ߛ ߢߙߋߙߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߓߏ߲

߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ߖߎ ߟߎ߬. ߓߊߝߍ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫: ߛߊ߬ߢߐ، ߞߊ߬ߓߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߛߣߍ߬ ߘߐߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߣߌ߫ ߞߙߐߣߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ (ߞߐ߮ߙߌ߭) ߢߣߊߓߐ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߏߟߌ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߝߊ߲ߓߏ߲. ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߬ ߘߎ߰ ߞߘߐ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߐ߮ ߞߘߐߞߏ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫߸ ߒ߬ ߛߐ߰ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߐߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߲ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߕߊ߬ߕߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߛߏ ߕߐ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬.

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߛߐ߰ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߝߊߘߎ߯߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߴߌ ߓߟߏ ߟߴߌ ߝߊ߫ ߞߣߐ ߞߊ߲߬ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߛߏ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ ߝߊߘߎ߫ ߕߐ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ «ߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫» ߘߌ߫. ߞߘߐ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߣߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߕߐ߮ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߞߊ߲ߞߊ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߌߛߍ ߦߋ߫ ߘߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߛߌ߱ ߦߋ߲߬[߁]. ߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߘߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ (ߒߠߋ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ߫ ߘߐ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߊ߬ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫)[߂].

ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߎߡߊ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߃].

ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

 • ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߘߋߡߎ߬ߘߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߟߎ߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ ߞߘߊߎ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߥߊ߬ߥߎ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߏ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߌ߫.

ߝߐߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ ߘߐߜߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߓߘߍ ߞߍ߫: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߘߏ߲ߠߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߙߋߡߊ߫ ߞߟߍ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߣߊ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߡߊ߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ «ߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫» ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬߸ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߌߢߍߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬[߄].

ߞߐ߯ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫, ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߝߘߋߡߎ߬ߘߎ߫ ߞߓߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߰ ߊ߬ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߓߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߛߏ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߌߛߍ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߡߊ߬ߣߋ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߙߋ߳ߣߋ߫ ߞߊߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߁߈߂߇ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߖߎ߰ߓߊ

߸ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߡߐ߰ ߆߀߀߀ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߉߇ ߁߀߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߡߐ߰ ߁߀߀ ߁߉߂ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߘߌ߫ ߘߊ߫ %߅،߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߲߬ ߁߂ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ، ߘߎ߰ߞߣߐ߬ߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄߇߂ ߁߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߐߝߍ߬.


ߞߏߟߊߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߟߊߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫،

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߓߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߮ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߝߘߋߡߘߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߦߌ߬ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߫. ߝߘߋߡߎ߬ߘߎ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߓߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍߘߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߞߘߐ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߛߌ߰ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫.

ߝߘߋߡߎ߬ߘߎ߫ ߞߓߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߯ߞߐߣߐ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ߦߌ߬ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߓߏߙߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߋߡߎ߬ߘߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߞߊ߬ߓߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߯ߡߛߏ߫ ߘߛߎ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ «ߓߎ߬ߙߡߊ߬ߕߎ ߥߟߊ߫ ߓߎ߬ߙߡߊ߬ߕߎߗߍ» ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ ߢߍ߫:

 • ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߘߌ߫߸ ߛߊ߫ ߒߠߋ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߛߣߍ߬߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߫ ߟߊ߫».

ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜߎߕߎߙߎ߲߫ ߘߌ߫[߅].

ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߰ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊߘߎ߯߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߏ߬ ߢߍ߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߕߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬.

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߆߈߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ[߆] ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߛߏ߬ ߓߊ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߣߌ߫ ߁߉߲ ߣߌ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫. ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߈߇߈ ߟߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߈߉߁ ߠߊ߫.

ߣߍ߰ߛߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߘߍ߫ ߆߆߂ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߀߂ ߣߌ߫ ߁߉߁߄ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߓߊ߬ ߕߐ߯ߟߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫:

ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߯ߓߌߣߍ߬ ߞߊ߬ߓߊ߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߬ ߘߌ߫߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߕߐ߮ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

 • ߊߟߑߝߊ߫ ߡߊߡߘߎ ߞߊ߬ߓߊ: ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫ ߠߋ߬ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߡߛߏ߬ߕߌ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߋ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏߕߌ߮, ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߋߘߌ߫ ߞߟߍ ߢߍߞߐߣߐ߲߫ ߤߊ߲߯ ߓߊߕߍ߫ ߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߛߋߞߎߓߊ: ߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߖߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߙߊߖߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߎߓߊ ߢߌߣߌ߲ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߡߊ߬; ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎߓߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߠߊ߫.

 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߕߊߟߓߌ ߞߊ߬ߓߊ: «ߖߊ߰ߞߊ߬ߜߍ߫ ߕߊߟߓߌ»߸ ߊ߬ߟߋ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊߕߌ߫߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߲߫...
 • ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߋߞߎߓߊ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊߟߌ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰, ߦߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߸ ߕߓߌߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫...

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߛߏ ߕߐ߯ߦߊ ߛߐ߰ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬
 2. ߞߊ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬߸ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߣߊ߫
 3. [߁] ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫
 4. ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߛߊߣߌߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫
 5. ߞߐ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫
 6. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߯ߞߣߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫