ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ.

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߆ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬߸ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߕߏߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬ ߁߉߈߄ ߠߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߟߊߥߊߟߌ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊߟߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߸ ߝߊ߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫.


ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߭[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰.


ߣ ߟ ߝ ߘ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߝ ߘ ߟ ߟ ߟߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߆ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߊ߫߸ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߖߊ߲߫ ߒ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߖߊ߲߫ ߒ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫.