ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ: ߦߋ߫ ߕߌ߲ߘߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߖߟߐߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߜߎ߲ߞߎ߲߫ ߕߊߞߙߎߡߊ߲߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ ߡߊ߬، ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߝߊ߲ߝߍߟߊ߫ ߓߍ߲߬ ߠߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߖߌߘߊ ߡߊ߬. ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ ߡߌ߲، ߦߋ߲߬ ߣߌ߲߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ ߖߌߘߊ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ ߡߊ߬.

ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, island country, ߖߡߊ߬ߣߊ, archipelagic state
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Portuguese-speaking African countries, ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1975 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮República de Cabo Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepública de Cabo Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇨🇻 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Arquivo Nacional de Cabo Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Cap-Vert ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲, Cape Verdean Creole ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌCântico da Liberdade ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐPaz, Trabalho, Pátria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊPraia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲Cape Verde Time, UTC−01:00, Atlantic/Cape_Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫Macaronesia, Cape Verde Archipelago ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߅°߁߈′߀″N ߂߃°߄߂′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of geographic center߁߆°߀′߉″N ߂߄°߀′߄߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߆°߅′߆″N ߂߂°߃߉′߅߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߇°߁߂′߁߇″N ߂߅°߅′߃߃″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߄°߄߈′߁߀″N ߂߄°߄߂′߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߇°߃′߁߅″N ߂߅°߂߁′߄߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Cape Verde.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Pico do Fogo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Pedra de Lume salt ponds ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߎߡߊߓߏ߲ߠߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮José Maria Neves ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Cabo Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Ulisses Correia e Silva ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National Assembly of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊSupremo Tribunal de Justiça ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyCape Verdean escudo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍConstitution of the Republic of Cape Verde (1992) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊPortuguese Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊRepublic of the Cape Verde Islands ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲, Cape Verdean Creole ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Cape Verde studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.governo.cv ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagCapeVerde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.cv ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsNational emblem of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Foods traditionally associatedCachupa, Bife de tartaruga, bolinhos de mandioca com mel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂625 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+238 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ130, 131, 132 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeCV ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits617 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇨🇻 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Cape Verde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߕߌ߲ߖߟߐߞߐ ߟߎ߫ ߕߟߊߟߍ߲߫ ߜߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߁- ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߝߊ߲ : ߜߎ߲ ߛߏߕߊߝ߭ߊ߲ߕߏ߫ ( ߓߙߊߝߊ߫ ߸ ߝߏߜ߭ߏ߫ ߸ ߛߊ߲ߗߊߜ߭ߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߦߏ߫ )  ߂- ߞߐ߰ߘߎ߰ ߝߊ߲ :  ߜߎ߲ ߓߊߙߑߟߊߝ߭ߊ߲ߕߏ߫ ( ߓߏߊ߫ ߝ߭ߌߛߑߕߊ߫ ߸ ߛߊߟ ߸ ߛߊߏ߫ ߣߌߞߏߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ߕߊ߫ ߟߖ߭ߌߺߊ߫ ߸ ߛߊߏ߫ ߝ߭ߌߛߊ߲ߕߌ߫ ߸ ߛߊ߲ߕߏ߫ ߊ߲ߕߊߏ߫ ) ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߟߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߗߊߜ߭ߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬. ߊ߬ ߘߎ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߐ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߗߊߜ߭ߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ߫ ߜߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߎ߲ߠߊߞߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߁߄߆߀ ߟߊ߫ ، ߜߎ߲ ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߐ߲߬ߢߊ ߞߐߛߐ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߐ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫. ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߦߊ ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߁߉߇߅ߌߛ ߟߊ߫. ߦߋ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߦߟߌ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߞߊߙߌߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫.

ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: Cabo verde ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߞߍߓߏ߫ ߝ߭ߍߙߑߘߌ߬.

ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߖߏ߲߬ߖߏ߲


ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߘߎ߰ߔߊߔߘߊ.


ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ:[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߋߙߐߞߎߞߊ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߢߍ߫، ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ ߦߌߟߊ߫ ߘߌ߫.  ߦߋ߲߬ ߕߌ߲ߖߟߐߞߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬  ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߊ ߖߌߛߏ߯ߓߊߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߄߅߆ ߝߊ߲߬ߝߍ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߊ߫ ߛߥߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ : ߡߐ߰ ߝߟߐ ߡߌ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߢߍ߫  ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫: ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ߫ ߘߌ߬ ߣߏߟߌ߫ ߘߌ߫. ߡߌ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߖ߭ߍߣ، ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߟߑߝߐ߲ߛߏ߫ ߅߲ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲߬ ߓߍ߲߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߇ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߅߄߆ ߃߈߈ ߠߋ߬ ߘߌ߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬ ( ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߞߍ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌߞߊ) . ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߑߙߋߦߐߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߟߏ ߟߋ߬ ߝߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߬ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ . ߖߡߊ߬ߣߊ ߧߌ߲߬ ߜߎ߲ߞߊ߲߫ߡߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߙߊߞߋߦߊ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߓߙߋ߬ߖ߭ߌߟߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߛߊ߬ߙߊ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، %߈߅ ߦߋ߫ ߞߊߕߏߟߞߌߦߊ ߘߐ߫،  ߊ߬ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߬ ߔߑߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߐ߯ߣߌ߫، ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߫ ߓߤߊ߬ߺߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߜߎ߲ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߝߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ ߖߐ߲߭ ߣߊ߬ߟߍ߲ ߠߎ߬ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. %߁ ߧߐ߰ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߢߊߝߐߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߋ߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߥߞߌߔߘߋߞߎ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߕߐ߯ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ ߖߌߘߊ߫ ߞߙߍ ߝߍ߬ ߸ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߁߄߄߄ ߠߊ߫، ߦߋ߲߬ ߕߌ߲ ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߞߍߓߏ߫ ߝ߭ߍߙߑߘߌ߬، ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ ߖߌߘߊ߫ ߞߙߍ ߝߍ ߕߌ߲ ߢߌ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ( "ߝ߭ߍߙߑߘߌ߬" ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߙߌߛߌ ߥߟߊ߫ ߣߎ߰ߖߌ) . ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߂߄ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߃ ߟߊ߫ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߟߊߘߍ߬ߟߋ߲߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ߦߊ߬ߟߋ߲( ߡ.ߟ.ߛ.) ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬، ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߕߐ߮ ߣߌ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߡߝߊߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߲ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߘߟߊߡߌߣߊ߫ ߞߍߟߌ ߞߐ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߞߊ߲߬ߡߊ ߢߊ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߟߊ ߞߣߐ. ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߁߉߈߆ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߕߊ߯ߛߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߡߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲  ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߣߌ߫ ߁߉߉߅ ߣߌ߫ ߁߉߉߉ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬: ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߛߊ߲߬ ߅ -߅ ߡߙߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬. ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߢߍߡߐ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߞߏߕߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߓߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߥߛߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߐ߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߕߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫.  ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߣߐ߫. ߊ߲ ߓߍ߫ ߓߌ߬ ߡߌ߲ ߘߐ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߞߣߐ߫ :40   PAICV- ߣߌ߫ MPD30 , ߣߌ߫  ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߧߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊߣߍ߲ (UCID).

ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߖ߭ߐߙߑߜߋ߫ ߞߊߙߑߟߐߛ ߝߐ߲ߛߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߉ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߁ ߠߊ߫ ߝߏ߯ ߓߌ߬.

ߊ߬ ߡߊߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬.

ߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬.