ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߜߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߡߊ߲߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߸ ߡߊ߲߰ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߵߊ߲߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߘߋ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߝߋ߲ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߡߊߛߐߘߐ߲ߝߍ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬.


ߞߊ߬ߓߌ߯ ߒ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߎߡߊ ߞߋߕߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߲߰ ߘߋ߲߬ ߞߏ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߐ߮ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߐ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߣߍ ߥߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߍ ߡߊߥߦߍߥߦߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬.

ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߍ ߘߐ߫ ߖߌߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߍ߫߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߊߝߊ߬ߟߊ߲߬ߞߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߤߡߊߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߎߟߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߥߟߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫.ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߥߊߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߯ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߘߎ߯߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߢߐ߲߮ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߞߊ߲߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߞߘߏߥߙߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯.

ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߥߊߣߍ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߔߏ߲߯ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߟߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߦߊ ߟߊߣߐ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߏ߬ߡߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߞߏ߫:

ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߸ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߞߊ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏߙߌ߸ ߥߎߟߊߘߟߊߞߊ߸ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ߊ߬ߞߊ߸ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ߞߊ߸ ߕߐߡߊߡߊߣߌ߲ߢߊ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߌ߫.

ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߋ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߥߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߞߘߐߛߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߲ ߕߐ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߝߎ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߓߍ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬߸ ߤߊߟߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬.