ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ (ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߄ ߁߉߁߅ - ߁߆߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆ ߁߉߇߇)߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߱ ߝߟߐ ߘߌ߫ (߁߉߆߀ - ߁߉߆߈)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߝߘߎ߫.

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Modibo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1915 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߆ ߘߓߊ߬ߕߊ 1977 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߌ߬ߘߊߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߊߙߌߦߊߡ ߕߙߊߥߟߋ߫, Keïta Fatoumata Haïdara, Keïta Fatoumata Diallo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲, ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮, Minister of Foreign Affairs ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߥߟߌߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߊߖߎߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊSudanese Union – African Democratic Rally ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George, ߟߋߣߌ߲ߣ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, Grand Cross of the National Order of Mali, ߏ. ߍߙ. ߕߊ߲ߓߏ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰߯ߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߉߲ - ߁߃ - ߁߉߆߁ ߠߊ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ
ߗߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬߬߬߬ߦߌ߯

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀ - ߁߉߆߀ ߟߊ߫ - ߣߍߣߍߓߊ ߁߉ ߁߉߆߈

ߊ߬ ߢߍߓߌߟߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫
ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ
ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߁ ߁߉߁߅ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߞߎߙߊ߫

ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫

ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆ ߁߉߇߇ (ߛߊ߲߬ ߆߁)

ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ (ߞߴߊ߬

ߕߊ߬ ߁߉߆߀ ߡߊ߬)

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߘߍ߭ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭
ߝߘߎߡߊ ߡߊߙߌߦߊߡ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߬ ߞߋߞߊ߬ ߡߊ߬ߕߋ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߥߌߟߑߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߃0 ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߘߏ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߐ߬ ߘߏ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫.  ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߙߊߘߐߦߊ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߓߟߏ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߋ߲ߖ߭ߋ߲ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭  ߜߘߌ ߛߌ߭ ߘߐ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߙߎ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߎ߯ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߡߍ߲ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߥߛߎ߫ ߟߊߘߏ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߄߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ GEC ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߓߍߦߊ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߟߐ߬ߟߊ (bloc soudanais) ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߘߍ߭ ߘߌ߫ ߞߐߟߊ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߙߋ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ (ߊ.ߓ.ߟ) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߋߟߌߞߛ ߤߎߝߏߦߌ߫ ߓߎߥߊ߬ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ.ߓ.ߟ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߕߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߝߣߊ߫ US-RDA. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߙߌߛ ߓߏߙߑߗ߭ߍ ߡߏߣߎߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߟߌߞߛ ߜ߭ߊߦߑߟߊ߯ߙ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߙߎߝߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ ߂߀ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߐߟߊ߫.

ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߎߝߊ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ US-RDA ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߟߊ߬ ߞߏ߫ US-RDA ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߌ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߢߍߕߊ߮ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸  ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߆߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡ.ߟ.ߟ.ߞ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ (ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߛߣߍ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏߦߌ ߞߏߟߊߘߍ) (ߛߏߡߌߍߞߛ). ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߏߦߌ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ (ߟߌߞߐ߮߸ ߕߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐߣߐ ߡߎ߮ ߟߎ߬ ...)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊߟߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߕߊߡߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊߛߐߟߌ ߜߟߍ߬ߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߖߏ߰ߙߏ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߏ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߂߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߏ߬ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߛߍ߲ߕ ߡߌߛ߭ߍߟ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫. ߊ߬ߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߜߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߹ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋߙߌ߫ ߓߘߍߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߥߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߎߞߊߡߏ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߐ߲߭ߣ ߍߝ ߞߣߍߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߞߣߍߘߌ߫ ߕߋߙߌ ߘߌ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߣߍߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫ ߓߏ߲ߜߍ ߟߊ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߞߐ߫. ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߞߐ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߟߐ ߥߟߌ߬ ߣߍ߲ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ US-RDA ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߈0 ߘߌ߫߸  ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߎ߲߫, ߞߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߍߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߘߊ߲߫ (ߥ.ߡ.ߘ.ߝ). ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ (US-RDA ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬) ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߕߊߡߊ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߓߋ߭ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߛߏߝߛߊ ߟߊߥߟߌ߬.

ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߉ ߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߛߏ ߘߏ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎߘߋ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߆ ߁߉߇߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊߥߟߏ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߣߌ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߝߙߎߕߎ ߘߏ߫ ߟߊߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߁߉߉߉ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߬ߧߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߋߏߔߏߟ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߥߦߊ߬ ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߟߋߏߔߏߟ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߊ.ߞ.ߛ) ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߕߎߣߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬߸ ߁߉߆߃ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߘߊ߲߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߕߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߬ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߫ ߂ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߋߗߏߔߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߤߊߌߟߌ߫ ߛߋߟߊߛߌ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߣߌ߲ߣ ߖߐ߮ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߁߉߆߃ ߣߌ߫ ߁߉߆߆ ߟߎ߬ ߕߍ߫, ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲߫ ߞߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮߸ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߢߍߟߐ (ߝ.ߞ.ߢ) (FLN).