ߝߙߊߣߊ߫߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߝߙߊߣߊ߫߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Faranah-Centre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂′߀″N ߁߀°߄߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߙߊߣߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ

ߝߙߊߣߊ߫/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ ߝߍ߬،ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ߞߐ߬ߓߌ߬ߞߘߐ߫

ߝߙߊߣߊ߫ ߔߊߔߘߊ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߬،ߓߊߏ߬،ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߘߌ߫،ߒߠߋ߫ ߕߍ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫،ߒ ߢߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ،ߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫،ߝߙߊߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߊ߬ߣߊ ߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߟߏߛߟߎ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫،ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߏߓߌߘߊ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߬

ߞߌ߲߬ߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫ ߁߃،ߓߊߏ߬،ߊ߬ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ ߢߊߖߘߍ߬ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬..

  • ߝߊ߰ߟߌ߬ߜߘߋ{ߊߓߊߕߏߥߊ߯ߙ} ߁ߣߌ߫ ߂߲،ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ߞߐ߫ ߁߭ߣߌ߫ ߂߲،ߟߐ߭ߝߍ{ߡߊߙߵߛ߭ߋ} ߁߭ ߣߌ߫ ߂߲،ߛߙߌ߬ߞߐߣߐ߲ߣߌ߲߬ ߁߭ ߣߌ߫߂߲،ߡߌ߬ߛߙߌ߫{ߡߏߛߵߞߋ߫}،ߘߊ߲ߘߊߦߊ߫،ߝߊߙߊ߲ߞߎߙߊ߫، ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߡߊ߫{ߔߏ߲ߞߐ߬ߡߊ}}،ߤߊ߲ߘߊߟߊ߯ߦߌ߫ ،

ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫،ߝߙߊߣߊ߫ ߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߬ ߛߏ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߬

  • ߝߙߊߣߊ߫
  • ߞߛߌ߬ߘߎ߯
  • ߘߊߓߏߟߊ߫
  • ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫

==ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߊ߬ ߣߌ߫ߕߌߙߏ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،

ߡߐ߲߰ߠߌ߲߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ߕߊ߬ߕߊ߬ ߝ߭ߌߋ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߞߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߂ ߝߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬߸ߘߊ߲߬ߕߟߌ߬ߦߊ߫ߣߌ߫ߕߌ߲ߘߐ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߦߙߐߓߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫،

  • ߛߍ߬ߣߍ : ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬:

ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ،ߝߏߣߌ߲߫،

  • ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߋ߬ߙߋ߲ߕߌ߬ߦߊ،ߕߌ߬ߦߊ، ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߓߙߍ.
  • ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊߖߋ߭..
  • ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،ߣߌ߬ߛߌ،ߛߊ߭ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߊ߬ ߛߌߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߥߙߎߣߍ߲ߓߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫،ߛߌߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬،ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߒߞߏߝߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ 

ߛߊ߲ߞߊߙߊߞߊ،ߞߎ߬ߙߊ߬ߞߐ،ߟߋߟߋ߫،ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊߊ߬ ߣߌ߫ߛߏ߬ߛߏ..

  • ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬

ߝߎߟߊ߫،ߞߌ߬ߛߌ،ߜߙߍ߬ߛߍ،… ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߆߇ ߀߀߀( ߂߀߁߀)

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛߏߡߊ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߐ߬߸ߝߙߊߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬،

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߲߬ߞߊ߲ ߣߴ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫،ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߬،ߏ߬߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫،ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߝߏ߫ ،ߌ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ،ߒߞߏ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߘߊߓߊ߫ ߡߙߊ߬ ߛߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]