ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߏ߲߬ߛߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߏ߲߬ߛߏ
ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲Q2992610 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߔߣߊߎ߲߫. ߓߊߏ߬ ߦߙߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߟߌ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ ߘߊ߲߬ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߕߏ߲߭ ߠߊ߫[߁].

ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ߛߐ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ߡߊ߬ߓߏ߲ ߥߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߡߊ߬ߝߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߍߥߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߓߌ߬ߛߙߏ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߛߙߏ ߣߌ߫ ߛߟߎߞߎߕߙߎ ߣߌ߫ ߜߙߍߝߊ߯ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ߖߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ߓߍ߰ߞߏ߫ ߘߌ߫.

ߓߐߟߌ ߘߊ߲߬ߞߎ߲ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ ߡߴߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ (ߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ؟) ߁߀ ߠߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߥߟߴߊ߬ ߘߋ߲ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߘߐ߮ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫)߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߊߞߎ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߡߍߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏߣߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߛߊߥߎߙߊ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߡߵߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߍ߰ߞߏ߫ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ (ߘߏ߲߬ߖ߭ߏ)߸ ߒ߬ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߏ߫ ߞߡߊ߬ߖߏ߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߓߏ߬ߙߏ (ߓߐ߯ߙߐ)߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߦߌߡߊߦߌ߸ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߖߐ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫...

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߟߍߛߓߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߍ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߵߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߎ߫߸ ߝߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߢߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߫.

ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߡߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫. ߏ߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߐ߲߫ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߜߎ߲߬ߘߎ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊߟߐ߲߫.

ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߣߌ߫ ߕߎ߰ߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌ߬ߞߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߍߥߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߓߏ߲ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߘߏ߲߬ߛߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߕߎ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫

ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߥߟߊ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜߙߍߝߊ߯ߣߌ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߝߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫.

ߘߙߌ߬ߞߌ ߏ߬ (ߕߘߍ߬) ߦߋ߫ ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߢߍߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ߬ (ߘߟߏ߬ߞߌ) ߓߏߟߏ߲ߖߊ߲߸ ߓߟߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߓߊ ߞߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߕߙߊ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߖߎߝߊ߫ ߓߊ ߘߏ߫ ߣߙߊ߫ ߊ߬ ߛߌߛߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊߘߏ߲߫ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߎߝߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߖߌߝߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߣߐߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߙߌ߬ߞߌ ߦߋ߫ ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߕߍ߫-ߢߍߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߢߍ ߦߴߊ߬ ߞߐ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߢߍ ߘߌ߫.

ߞߌ߬ߛߍ (ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߌߛߍ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߛߙߊ߫ ߓߐߝߎߟߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߝߋ߲ (ߓߊߛߌ) ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߛߙߏ ߣߌ߫ ߘߓߌ߬ߛߙߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ .. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߖߌߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫ ߢߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߏ߬ߦߌ߬ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊߟߡߊ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߞߟߎ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߝߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߎߞߎߕߙߎ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߐ߫

ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߛߌ ߦߋ߫ ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߛߌ߬ ߖߊ߲ (ߜߊ߲ߖߊ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߲߬ߕߊ߲ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߭ߡߙߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߲ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ ߡߊߘߌߡߌ߲߫.

ߖߎߝߊߞߏ ߕߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߞߙߎߛߌ ߟߊ߫߸ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߓߟߏ߫.

ߝߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߙߎ߬ߡߊ (ߕߙߎ߬ߛߓߊ߬ߡߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߎ߬ߙߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫, ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߥߊ߫ ߢߍߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߛߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߟߏߥߟߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߝߎ߯ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߭ ߟߊ߫ ߗߌ߲ߠߌ߲ (ߛߏ߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߟߊ߫  ߛߊ ߟߎ߫) ߡߊ߬.

ߛߍ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߝߎߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߐ߲߫.

ߛߍ߲߭ ߏ߬ ߝߐߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߝߟߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߟߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߒ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߟߐ߲ߕߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߠߊ߫.

  • ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߏ߬ߦߌ߫ (ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߛߓߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫)߸ ߏ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߁߭߸ ߣߌ߫ ߛߌߞߊ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߓߊ߯ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߎ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ ߓߏ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫; ߛߏ߬ߓߏ ߛߋ߲߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߕߙߎ߬ߡߛߎ߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߕߙߊ߬ߞߊ߬ ߣߐ ߟߋ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫, ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߟߊߘߎ߯ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߘߐ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ߫ ߕߐ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߋ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߞߊ߬ ߛߌ ߟߋ߬ ߕߍ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߙߊ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߞߍ߫߸ ߕߐ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߏ߬ ߘߌ߫.
  • ߛߓߏ߬ ߟߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߎ߰ߣߍ߲: ߣߌ߫ ߝߟߍߘߋ߲ ߓߟߏߟߊߞߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߘߏ߫ ߟߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߎ߰ߣߍ߲ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߛߏ߬ߓߏ (ߝߟߍߛߓߏ) ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߕߌ߱ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߐ߲ ߞߣߐ߫.
  • ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߞߓߊ߬ߞߏ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߍߣߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߟߋ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊߣߊ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߲߬ߕߋ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߝߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߎߟߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߜߟߍߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߙߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߘߏ߲ߠߊ: ߦߏ߫ ߖߍ߲߬ߠߌ߲߸ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߝߊ߰ߟߌ…

ߛߏ߬ߓߏ߫ ߝߏ߬ߦߌ ߛߙߊߕߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߜߟߊ߬ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߌߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߏ߬ ߜߙߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߛߙߊߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫:

  • ߛߏ߬ߓߏ ߞߣߐߡߊ ߝߊ߭ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߝߊ߰ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߌߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߴߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߦߋ߫ ߖߌߓߐ߲ ߠߋ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߛߟߏ߬ߣߊ߫.
  • ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߖߌߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߌ߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߡߌ߲߬ߟߐ߰ߕߐ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߛߊ߲ߞߎ߲߫ ߛߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߝߊ߰ ߕߊߥߎߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌߓߐ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫.
  • ߛߎ߬ߓߏ߫ ߖߌ߬ߓߊ߬ߓߊ߬ߕߐ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߓߊ߫ ߢߋߙߌ߲߫ ߕߌ߮: ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬

ߝߟߍߛߓߏ ߘߐ߫ ߣߌ߬ ߓߐߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߟߍ߫ ߛߓߏ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߐ߲ ߞߣߐ߫߸ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߣߌ߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߕߐ߭ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߲ ߕߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬:

  • ߘߏ߲߬ߛߏ ߓߊ߯ ߛߏ߬ߓߏ ߝߊ߰ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߏ߬ ߖߟߊ߬ߞߊߘߊ߲ (ߖߘߊ߬ߞߊߟߊ߲) ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߡߊ߬ ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.
  • ߣߊߞߐ߮: ߝߟߍ߫ ߛߓߏ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߏ߬ ߓߊ߫ (ߣߊ߫) ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߕߐ߲ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬.
  • ߥߊ߬ߞߓߊ: ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߍ ߘߐ߫߸ ߛߏ߬ߓߏ ߣߎߡߊ߲߫ ߞߓߊ (ߞߊ߬ߡߊ߲) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߥߊ߬ߞߓߊ»߸ ߕߐ߲ ߏ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊߥߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߭ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߣߊߡߙߊ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߝߍ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ (ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߦߋ߫ ߘߊߟߌߡߊߛߌ߮ (ߥߡߊ߬ߛߌ߮) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬) ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߏ߬ ߞߏ ߡߌ߬ߘߢߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߕߌ߰ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߣߊߡߙߊ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ߛߐ߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ߛߐ ߘߌߦߊ߫ (ߖߋ߬ߓߌ߫) ߘߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬.

ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߏ߰ߙߏ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߛߌ߭߸ ߛߋ߲߬ߓߊ (ߛߊ߬ߡߊ)߸ ߥߟߊ߫ ߥߘߊߟߞߊ ߘߏ߫߸ ߖߊ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߛߏߟߌ …, ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߙߍߥߊ (ߢߜ߭ߊ߬ߙߊ) ߘߏ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߮ ߞߍ߫.

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ߛߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߐߝߘߊߒߠߊ߫ ߡߎ߮ ߜߊ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߟߊ߬ߘߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߓߋ߬ ߘߊ߫ (ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫) ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߓߐ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߣߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߗߋ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߓߐ ߞߍ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ߓߐ߬ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߞߎ߲߬ ߟߊߒߖߘߍ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ «ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫»߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߛߌ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬, ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߊ߬ߞߏ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬߸ ߗߍ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߤߊ߲߯ ߥߛߊ߬ߕߊ ߓߍ߬ߙߍ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߥߙߎߣߍߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬߸ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߊ߬߸ ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߖߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫.

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߖߐ߫߸ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߐ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߢߍ߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎߦߊ߲ߓߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߫ ߝߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬߸ ߣߌ߫ ߛߏ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߟߏ߫ ߞߘߐߡߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߊߡߊ߲ ߥߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߝߊ߰ߟߌ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ ߞߊ߲߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߬ߙߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߋ߰ߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߣߊ߫ ߡߙߊ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߕߛߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߞߣߐߟߊ (ߦߙߌ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬) ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߙߍ߫ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߡߊߕߐ߯ (ߘߐߓߏ߲߫) ߘߊ߫ ߛߙߍߥߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߣߍ (ߘߊ߰ߟߎ) ߓߏ߲߬ߓߊ߫߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߊ߰ߟߎ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫: ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ (ߝߟߍ߫ ߛߓߏ) ߘߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߜߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߏ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߍߥߊ ߞߘߐ߫ ߓߙߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߜߊ߬ߛߌ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߏ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߝߋ߲ ߛߐߙߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߝߘߎ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߍ߫.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߛߙߊߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߥߊ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߍ߬