ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Central bank/issuerߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߓߏ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊGuinean syli ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ1959 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unit symbolFG ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߂߀߂߀-߂߀߂߁ ߲

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߣߌ߫ ߁߉߇߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߌ.ߛ.ߏ (code ISO) ߦߋ߫ ߄߂߁߇ ߣߌ߫ ߖ.ߕ (GNF) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߁߉߆߀ ߣߌ߫ ߁߉߇߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊߡߊ߲ ߝߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߛߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬߬߬߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߏ߰ߙߌ ߗߍ߬ߡߍ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏߝߙߍߕߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (ߖ.ߣ.ߛ / GNS) ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߟߊߘߊ߲߲߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߌ߬߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߏߘߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ ߖߌߘߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߛߌߘߐ߫ ߀.߀߀߃߆ ߖߊ߬߬߬ߕߋ߬, ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊߙ߲ߞ ߛߍߝߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߁ ߊ߬ ߁. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߏߘߌ߫ ߣߊ߲ߡߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫, ߥߏߘߌ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߛߟߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߏ߰߰ߙߌ߫ ߁߀߀ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߟߌ߫ ߁ = ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߁߀߀ ߘߌ߫. ߁߉߈߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߆߸ ߛߟߌ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߏߘߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߏߘߌ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߏߟߊߙ ߡߊ߬߸ ߘߏߟߊߙߌ ߁ = ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߃߀߀.ߞߙߊߞߏ:Infobox Monnaie

ߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߊ߲ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߝߊ߬߬ߟߋ߲߲߬ ߘߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߫߸ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߝߊ߬߬ߘߊ߲߲߲߲߬߬ߞߊ߬ ߟߏ߲߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߛߍ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߋߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߄߄߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫.

߂߀߁߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߋߙߏ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߉߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߂߀߁߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߋߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߁߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߝߙߍߕߍߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߁߀߀ ߓߟߎ ߢߍߘߏ߲߲߲߲߬߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎߘߏ߲߲߲߲߬߬ߣߍ߲
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߁߀߀߀ ߓߟߎ
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߅߀߀߀ ߓߟߎ


ߓߟߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߆߀ ߟߊ߫߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߓߟߎ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߅߀߸ ߁߀߀߸ ߅߀߀߸ ߁߀߀߀߸ ߅߀߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߀߀߀߀, ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߎ߲߬ߞߟߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߁߀߀ ߓߟߎ ߞߊ߲߲߬. ߁߉߆߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߌ߲߲߲ߞߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߞߟߐ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫.

߁߉߇߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊߡߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߛߟߌ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߁߀߸ ߂߅߸ ߅߀߸ ߁߀߀. ߁߉߈߁ ߠߊ߫߸ ߛߟߌ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫߸ ߁߸ ߂߸ ߅߸ ߁߀߸ ߂߅߸ ߅߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߌ߫ ߅߀߀. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ ߛߟߌ ߅߀߀ ߥߏߘߌ߫ ߝߏߝߏ ߥߙߍߓߊ ߟߊߘߏ߲߲߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߛߟߌ ߅߀߀ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ «ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫». ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߅߀߀ ߓߟߎ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲ %߉߂ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߏߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߓߟߎ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߂߅߸ ߅߀߸ ߁߀߀߸ ߅߀߀߸ ߁߀߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߅߀߀߀.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬