ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ : ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߌ߬ߘߞߊ߬ߟߊ߲ ߟߍߙߊ߫ ߛߊߣߌ߲،ߊߙߊߓߎ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߥߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߰ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߥߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߖߌ߯ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߅߁߀ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߆߃߂ߟߊ߫.. ߆߂߆-߆߀߄ߞ.ߜ ߢߍ߫. ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߢߊ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߌߞߌ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ،ߞߋߟߊߡߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ ߡߊ߬ ߸ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.

ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߕߐ߮ ߟߎ߬ :  ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬

ߞߟߊߒߞߋ ߕߐ߯ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ ߟߎ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫:

 ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ - ߟߍߙߊ - ߦߋߟߋ߲ - ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ - ߞߎߡߊߞߊ߲ - ߛߙߊ߬ߣߎ߲ - ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ - ߞߊ߲ߘߟߊ- ߕߎ߬ߢߊ- ߓߊ߲ߞߌ- ߦߋߟߋ߲ߡߊ - ߓߊߛߌ - ߓߊߖߎ - ߞߟߊߒߞߋ - ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ - ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ - ߦߟߌߡߍ- ߤߌߣߊ - ߛߟߐߡߌ߲ - ߖߎ߬ߟߎ- ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ -      ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ߮ - ߞߕߌ - ߞߏߛߎߡߊߟߊ߲ - ߕߊߓߟߍ - ߘߟߊߝߎߟߊ߲ - ߖߊ߰ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ- ߘߐ߬ߓߊ߲ߞߌ- ߕߋߟߋ߲- ߞߟߌߟߌߟߊ- ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߊ- ߖߊ߲߬ߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ- ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ.  ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :  ߖߊ߭ - ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ - ߟߍߙߊ߫ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲ - ߡߊ߬ߛߋ߬ߦߌ߬ߛߋ߬ߦߌ߬ߕߊ - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߢߊ-ߖߊ߲߬ߘߐ߬ߓߌߟߊ - ߟߍߙߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ - ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ - ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲. ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߟߊߒߞߋ ߞߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ : 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߛߊ߲߭ ߂߃ ߞߘߐ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߡߞߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߞߘߐ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߞߘߐ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߕߍ߲ߘߊ߫ ߆߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫( ߤߖߌߓߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ). 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߝߐߘߊ߫ ߁߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߯ ߂߄߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫( ߙߓߎߺߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ). 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫߇߇߄߃߉ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߆߂߃߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߃߂߁߂߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߝߐߘߊ ߟߎ߬ ߓߊ ߦߋ߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߝߊߙߌߓߊ ߦߋ߫ ߥߊ߰ߣߍ߬ߓߊ ߟߝߊߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߝߐߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߲ ߠߋ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߮( ߞ߫ߌߛߑߕ߭ߊ߯ߛ)ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ . 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߟߝߊߙߌ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߲ ߝߟߍ߫ ߝߊ߬ߺߊ߯ߛߑߞ߫ߊߦߑߣߊ߯ߞߎߡߎ߯ߤߎ߬ ߘߌ߫. 🔺ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߝߟߍ߫ ߕ߭ߊ߯ߤߊ߫ ߘߌ߫. 🔺 ߝߐߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ ߘߌ߫. 🔺ߝߐߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߯ߛߌ߫ ߝߐߘߊ ߘߌ߫.