ߓߊ߯ߙߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߊ߯ߙߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߏ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߛߊ߬ߓߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߆߅߅߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߅߅߁߄ ߘߌ߫.

ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬߬߬ߖߌ ߘߐ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߏߞߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߊߞߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.

ߞߎߘߓߊߕߎ ߞߘߐߟߊ
ߓߐߟߍ߫ ߡߐ߲߲߫ ߟߏ߲
ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߏߡߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߊ߬ ߛߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬. ߛߐߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫: ߦߏ߫ ߓߐ߯ߟߍ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߕߎ (ߞߎߘߓߊߕߎ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫, ߝߘߊߜߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߝߘߊߟߊ߫. ߞߎߘߓߊߕߎ ߦߋ߫ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߓߐߟߍ߫ ߡߐ߲߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߌ ߓߊ߯ ߘߊߞߊ߲ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߕߊ߬ ߞߎߘߓߊߕߎ ߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߝߊ߫ ߞߐߘߍ߫. ߝߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߝߘߊߜߍ ߕߍ߫ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߹ ߝߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߓߟߏߡߊ߬. ߓߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߊߙߏ߫ ߁߂ ߞߘߐ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ.