ߓߊߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߊߕߍ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߌߟߏ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߕߏ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߡߊ߬.

ߓߊߕߍ߫
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫, ߞߊ߬ߝߏ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 18 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߊߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date1879 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߛߌ߱ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߢߍ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߟߊ߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߛߌ߭ ߁߈߇߉ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߓߊߕߍ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߂߄, ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߡߊ߬ ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߛߏ߫ ߞߏ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫, ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍߟߊߘߐ߫ ߞߐ ߜߎߕߎߙߎ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߝߏߘߋߞߊ߯ߙߎߦߊ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߭ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߏߘߋߞߊ߯ߙߎߦߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߫ ߁߂ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߝߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߊ߲ߣߙߊߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߫ ߞߘߐ ߕߍ߫ ߓߊ ߕߍ߰ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߊߕߍ߫ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߌߟߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ ߕߍ߰ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ (ߓߊߕߍ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߌߟߏ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߟߏ ߣߌ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߝߐ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߟߐߡߊ߸ ߛߏ߫ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߫ ߁߂ ߘߐ߫, ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߟߊߛߌ߰ ߞߐߘߍ߫. ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫.  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߠߋ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߝߟߐߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߓߊߏ߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߕߊ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫߸ ߥߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߞߏ߫. ߓߌ߲߬ߞߏ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߢߐ߲߱ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߣߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߘߊ.ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߝߐ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߓߌ߲߬ߞߏ߫߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߟߊ߫. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߜߙߋߘߎ߯ ߕߍ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜߙߋߘߎ߯ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߝߟߐߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߞߏ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߬. ߓߊߕߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߘߐ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏ߫ ߞߘߐ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ [[ߞߏ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲﴿ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲ߠߊ߫] ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫ ߘߎ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: ߤߡߊ߯ߠߊ߫߸ ߜߙߋߘߎ߯߸ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫߸ ߞߏ߬ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߋߕߋ߫߸ ߕߐ߬ߙߐ߲߬߸ ߞߎߣߊߘߎ߯߸ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫߸ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ (ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬).

ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߡߙߊ ߖߙߎߡߎ߲

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߝߘߏ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬, ߦߏ߫: ߛߎ߲ߡߙߊ߸ ߛߋ߬ߕߟߎ߸ ߘߊ߰ߟߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߎ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߙߌߝߘߏ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߙߌߕߌߕߌ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߝߋ߲߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ ߓߍ߯ ߜߍ߲߭ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߓߙߋߕߋ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߏ߲߫ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊߕߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߏ ߘߐߛߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߧߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߢߊߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߛߋߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߖߌ߲߭ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߊ߫. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߎߡߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌߟߏ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߏ߫ ߖߋߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߌ߮ (ߖߌ߯ߓߊ) ߢߍ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߣߐ߰ ߟߋ߬ ߘߍ߯߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߓߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߎߓߊߘߊ߮. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߫߸ ߖߋߘߌ߫ ߞߊ߲ ߖߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߖߌ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߋߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐߕߐߘߐ߲߫ ߝߎߚߎ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫. ߖߌ ߞߊ߲ ߖߋߘߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߬߸ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߘߌ߫߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߓߊ ߕߍ߰ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߦߋ߲߬߸ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߕߍ߰ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߛߏ ߕߍߡߊ߬. ߖߋߘߌ߫ ߥߊߣߍ߲߸ ߖߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫. ߖߋߘߌ߫ ߣߊ߬ ߡߎ߯ߜߊߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰߹ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߭ ߘߋ߬߹ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫, ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߡߐ߰ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯, ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߐ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߟߍߣߍ߲߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߝߊߣߍ߲߫ ߣߊߛߌߖߌ ߟߊ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߓߊ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߊ ߝߟߍߣߍ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ߬ ߖߊߙߊ߲ ߞߏ߬ߛߏߞߏ߬ߛߏ ߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߟߍߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߯ ߜߊߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߖߋߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߕߙߍ߬ߣߍ߬ ߓߊ ߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߖߋߘߌ ߖߍ߰ߘߍ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫. ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߋ߰ ߖߌ߮ ߟߋ߭߸ ߖߋߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߖߌ ߟߋ߭߸ ߖߋߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߰ߦߋ߯, ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߖߋߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߙߏߞߏ߫ ߓߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߦߊ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫.

ߛߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫

ߓߊߕߍ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߊ߫: ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߛߏߦߌ߬ߟߊ߫ (ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫.

ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߣߊ߬

ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬: ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫߸ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬߸ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬߸ (ߏ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߞߊ߲߬)߸ ߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߊ߲ߣߙߊߟߊ߫.