ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߌ/ ߟߋ߬ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ߊߘߡߦߊ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ߞߊ߬ ߡߌ߬ߟߐ߮ ߓߐ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߋ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߊ߬ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߸ߦߏ߫ ،ߛߊ߲ߖߌ،ߕߟߎߖߌ،ߥߊߦߌ߲،ߢߊߖߌ،ߛߖߌ،ߕߊߖߌ..ߥߊ߬ߛߌ߬ߖߌ