ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Oumar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌTal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1797 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊFuta Tooro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1864 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊ'ālim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ, ߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߘߍ ߦߋ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߝߎߕߌߦߎ߫ ߕߊߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߥߟߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߛߋ߬ߌߘߎ߬ ߕߊߟ)߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟ-ߝߎߕߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߥߊߟߖߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߛߎߝߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߊߟߑߥߊߙ ߟߋ߬߸ ߝߎߕߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߲߫߸ ߓߌ߲߭ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߁߇߉߄ ߣߌ߫ ߁߇߉߇ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߓߌ߲߭ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߘߙߌ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߝߙߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߖߊ߰ߣߌ߲߬ߦߊ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߘߐ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ߓߊ߫ ߢߊ߬ ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߛߘߊߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ߸ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ (ߞߊ߬ ߝߊ߰) ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߘߟߊߖߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߖߊߜ߭ߙߊ߫, ߁߈߆߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߂ ߡߊ߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߊ߫ ߁߇߉߄ ߣߌ߫ ߁߇߉߇ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߤߊߟߑߥߊߙ߸ ߛߋ߬ߌߘߎ߬ ߕߊߟ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐߞߑߣߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߊߌߛߋ߬ ߗߊߡ. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߐߙߐ߯ߘߐ߫ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߓߑߘߍߟ ߞߊߙߌߡ ߠߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߘߐ߰ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߈߂߇ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߁߈ ߘߐ߫߸ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߤߊߡߑߘߊ߬ߟߊߦ ߣߌߗ߭ߍߙ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߋߌߞߎ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߞߏߕߏ߫߸ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߓߋߟߏ߫ ߓߘߊ. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋߖ߭ߊ߲߫ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍߙ (ߞߊߌߙߏ߫\ߞߊߤߌ߬ߙߊ߬)߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫߸ ߊ߬߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߊ߬ߟߌ߫ ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߍߟߑߤߊߖߌ߫ ߡߐߟߐ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ (ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫) ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ (߁߈߂߈) ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߖߊ߰ߣߌ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߁߈߃߃ ߟߊ߫߸ ߡߎ߬ߤߊߡߍ߬ߘ ߊߟߌ߫ ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߎߕߊߟߍߓ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߦߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߝߍߛ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߡߞߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟ ߊߖ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐߙߑߣߎ߫ ߛߎߟߑߕߊߣ ߓߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߓߋߟߏ߫ ߓߘߊ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߘߎ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߊ߫ ߤߊߡߑߘߊ߬ߟߊߦ ߛߋߞߎ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߓߘߊ.

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߛߏߡߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߵߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߣߴߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖ߭ߊߎߌ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (߁߈߄߁) ߠߊ߫. ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ߣߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߛߎ߲ߣߊߡߐ߯ߦߊ ߘߙߎ߬ߛߌ߫ ߊ߲߬ߛ߭ߊ߬ߙߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߟߐ߲ (ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲) ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊߟߞߌߟߞߊ ߞߕߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߛߟߐߡߌ߲ߟߐ߲߸ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߲߭ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߁߈߄߈ ߠߊ߫.

ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߍ ߘߐߓߍ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߟߍ߬ ߓߛߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊߞߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߋߙߐߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߝߍ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߁߈߅߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߎ߰ ߟߎ߫ ߡߌߘߊ߬ ߁߈߅߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߢߏ߯ߙߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߈߅߄ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߁߈߅߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߊ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߐߢߞߊߙߌ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߇߇߇ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫). ߁߈߅߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߖߌ߲߭ ߘߟߊߛߌ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߕߟߊ߫ ߟߎ߬ߥߌߛ ߝߘߍߙߓ (ߝߕߙߊߓߊ߫) ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߈߅߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߈ ߡߊ߬.

߁߈߅߈ ߣߌ߫ ߁߈߆߁ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߕߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߣߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߒߜ߭ߊߣߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߁߈߆߁ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߤߊߡߑߘߊ߬ߟߊߦ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߦߌߟߊ߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߝߌߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߞߏߓߌߘߊ ߘߌ߫߸ ߦߋ߲߭ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߁߈߆߂ ߕߙߊߓߊ ߁߆ ߡߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߛߓߊ߬ ߞߐߝߍ߬ ߡߐ߱ ߇߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߭ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍߜ߭ߍ߲ߓߙߍ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߓߊ߲ߖߊߜ߭ߙߊ߫ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊߟߊ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߘߟߊ߬ߖߊ߬ ߓߟߏ ߘߝߊߣߍ߲ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߘߋ߲ ߕߌ߬ߖߊߣ ߕߊߟ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߕߞߎߟߍߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߖߊ߬ߜ߭ߙߊ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߕߊߟ ߞߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐߣߐ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߛߊ߲ߘߌ߲߫ ߣߌ߫ ߢߊߡߌߣߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊߡߙߊ߬߸ ߓߟߍ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߓߊߞߎ߬ߣߎ߲߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߙߊ߬ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߈߉߃ ߟߊ߫.

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߝߏߦߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߡߙߌߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߓߍ߯ ߘߐߞߢߊ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫߸ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߎߘߏ߲ ߞߍ߫ ߛߎ߲ߣߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߜߎ ߦߴߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߝߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ߦߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߙߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߝߏߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲߫߸ ߡߏߙߌߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߊߝߍߛߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߖߌ ߝߍ߬. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ (ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ) ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߱ ߟߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߟߊ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ (ߔߛ߭ߊ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ (ߓߋߦ) ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߖߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߝߣߊ߫.

ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߊߘߡߊ߫ ߓߟߏ߫ ߊߘߡߊߥߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߓߟߏ߫.

ߟߊ߭ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߖߊ߲߬ߖߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߕߋߙߌ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊ߬ߟߎ ߕߑߦߊߡ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊߟߊ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ߊߖߊߡߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊߛߌߘߊ߸ ߞߊ߬ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߟߏߘߋ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ ߤߊ߲߬ߙߌ ߜ߭ߊߘߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߁߉߃߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߊ߫ ߞߘߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߖߍ߲ߜ߭ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫. ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߝߐߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߙߌ߲ ߘߌ߫߸ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒߓߊ߯ߓߊ߬ ߖߊ߯ߞߎ߫ (ߡߏߙߌ߫ ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫)  ߥߟߊ߫ ߡߊߟߞߌ߫ ߛߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߕߌ߬ߖߊ߰ߣߌ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.