ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߙߐߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߙߐߞߐ߫
ߛߏ, ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Korhogo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊSavanes Region, Korhogo Department, Poro Region ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Savanes Region ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߂߇′߂߈″N ߅°߃߇′߄߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߥߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߙߐߜ߭ߐ߫ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߝ߭ߊߣߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߔߙߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߞߙߐߞߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߄߃ ߀߄߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߰ߛߓߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߛߏߓߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫[߁].

ߞߙߐߞߐ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߝߟߎߝߟߎ (kapok) ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߘߋ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ) ߣߌ߫ ߞߎ߸ ߛߊ߱ ߣߌ߫ ߓߊ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߓߊߟߌ (ߘߌߦߊߡߊ߲) ߠߎ߬. ߞߙߐߞߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߢߍߝߍ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߜ߭ߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍߝߐ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬[߂].

ߞߙߐߞߐ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߔߟߋߝߙߏ߫ ߜߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߗߍ߯ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߡߐ߯ߣߍ߲߫ ߠߊߘߊ߲߫ ߞߌ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߙߐߞߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߝߍ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ߛߏ (ߛߣߌߡߊ߲) ߘߏ߫߸ ߡߌ߬ߛߙߌ ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ߠߌ߲߫ ߘߟߊ (ߞߏ߬ߘߟߊ «swimming pool»).

ߞߙߐߞߐ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߁ ߂߄߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߆.߆° (ߛߋߟߛߌ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߥߛߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߌ߫. ߞߙߐߞߐ߫ ߛߊ߲ߡߊ߲ߘߊ߲ (ߞߙߐߞߐ߫ ߛߊ߲ߡߊ߲ߘߊ߲) ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏߞߊ߲ ߦߋ߫ ߤߊߛߗ߭ߋߏ߫ (ߤߋߛ߭.ߖߌ߭.ߏ߫ «HGO») ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߘߏߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌߞߏ (DIKO) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂ ߁߀߀ ߥߟߊ߫ (ߝߌߕ ߆߉߀߀) ߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߞߌ߲ߘߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߐߞߐ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߐ߬ߝߐ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߐߞߐ߫ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߥߊ߰ߞߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߉ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߕߏ߯ߝߏ (MPCI)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߏߙߊ߲ ߜߊ߬ߜߏ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߏߓߍߙߕ ߜ߭ߋߦ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߀ ߟߊ߫. ߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊߟߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߞߙߐߜ߭ߐ߫ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߝߍ߬. ߂߀߀߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ߫ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߛߏߙߏ߫ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߞߏ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߛߙߏ ߝߊ߰ߞߏ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߂ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߙߐߜ߭ߐ߫. ߂߀߀߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߓߙߎ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߡߐ߰ ߉߉ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߂߀߁߁ ߣߍߣߍߓߊ ߂߉ ߡߊ߬߸ ߊߛߏߛߌߦߋߕߍߘ ߔߙߍߛ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ߬ ߦߋ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߙߐߞߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߥߊߟߌ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߤߊߦ.

ߞߙߐߞߐ߫ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߙߐߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߈߆߀߇߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߙߐߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߆߂ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫: ߓߊߝߌ߲ߡߌ߲߫ (߅߁߉) ߓߎߣߎ߲ߞߤߊ߫ (߁߈߆) ߖߜߍ߫ (߅߁߆) ߘߏߞߤߊ߫ (߁߉߈߆) ߢߊߟߙߋߞߤߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߊߟߋߟߋߞߤߊ߫ (߅߅߂) ߜ߭ߏߖ߭ߊ߲ߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߅߇߀) ߞߊߝߌߜ߭ߍ߫ (߆߂) ߞߊߔߟߍ߫ (߁߄߀߀) ߞߊߛߌߦߍ߲ߙߋ߫ (߁߂߄) ߞߊ߬ߗߏ߬ߝߌ߫ ߞߖߐߘߜ߭ߎ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎߥߊߖߐߘߜ߭ߎ߫ (߃߇߅) ߞߙߐߞߐ߫ (߂߄߃ ߀߄߈) ߞߎߟߞߏߞߤߊ߫ (߉߂߆) ߜ߳ߊߕߙߊߞߤߊ߫ (߄߀߉) ߟߊߜ߳ߟߏ߫ (߅߆߈) ߟߋߣߌߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߁߆) ߣߊߓߙߋߡߊߞߤߊ߫ (߃߅߄) ߣߊ߲ߓߐ߲ߢߐ߲ߞߤߊ߫ (߈߁) ߣߊߢߡߋߜߍߞߤߊ߫ (߂߀߇) ߤߞߊߟߌ߫ (߁߆߂) ߕߐߙߑߜ߭ߏߞߤߊ߫ (߁߁߉߁) ߥߙߊߢߣߍ߫ (߄߈߆߄) ߖ߭ߐ߲ߜ߭ߌ߫ߕߊߞߤߊ߫-ߖߎ߬ߟߊ߫ (߁߈߅) ߖ߭ߐ߲ߜ߭ߌ߫ߕߊߞߤߊ߫-ߛߣߍߝߐ߫ (߂߁߄) ߜߊߟߤߏ߫ (߃߈߇) ߜߟߍߣߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߇߆) ߜߐ߲ߞߤߊ߫ (߄߃߈) ߜߐ߲߬ߖ߭ߙߏ߫ (߃߆߄) ߞߊ߯ߝߊ߫ (߁ ߁߉߉) ߞߊߢߣߍ߫ (߃߃߁) ߞߊߤߎߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߈߉) ߞߊ߯ߔߊ߫ (߁߂߉) ߞߊߗߊ߲ߥߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊߗߣߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߁߀) ߞߊߕߍߜ߭ߌ߫ (߄߃߅) ߞߊߕߎߡߙߐ߫ (߃߃߀) ߜ߳ߍߣߊ߲ߝ߭ߜ߭ߏ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߤߎߥߟߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߂߅) ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߟߊߢߣߍ߫ (߂߄߅) ߟߊ߲ߝ߭ߌߙߊ߫ (߁߁߇) ߟߤߎߥߊ߫ (߅߅߆) ߡߊߘߌߣߌ߲߫ (߆߈߈) ߡߛߊߝߐ߲ߥߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ ߝߔߊߤߊ߫ (߂߆߄߁) ߡߍߦߙߍߜߍߝ߭ߜߏ߫ (߃߅߂) ߣߊ߲߬ߜ߭ߊ߬ߛߙߋߜߍ߫ (߁߀߃߆) ߣߊ߬ߣߎߜ߭ߏߞߤߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߲ߜ߭ߙߏߜ߭ߏߞߤߊ߫ (߁߆߀߉) ߣߍߣߍߞߙߌ߫ (߇߆߉) ߢߊ߲ߓߟߋߜ߭ߍ߫ (߁߃߀) ߣߌߔߌߟߋ߬ (߉߄߀) ߥߎߣߏ߲ߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߄߀) ߔߌߢߐ߲߫ (߁߄߀߆) ߜ߳ߋߡߊ߲ߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߁߅) ߛߜ߭ߍߟߍ߫ ߥߟߊ߫ ߛߤߍߟߍ߫ (߆߉߄) ߛߍߞߐ߲ߞߊ߬ߤߊ߫ (߅߀) ߕߊߟߌߦߊ߲߫ (߅߈߃) ߕߊ߲ߖߡߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߃߃߁) ߕߊ߲ߖߡߊߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߂߂߂) ߗߋߟߋߟߋߝ߭ߜߏ߫ (߄߂߈) ߗߋߟߌߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߀߅߉) ߕߌߤߏߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߃߀߉) ߖ߭ߌߍߞߤߊ߫ (߁߄߉)ߖ߭ߍ߲ߞߟߏ߫ (߇߃߅) ߖ߭ߍ߲ߘ߫ߋߜߍߝ߭ߜ߭ߏ߫ (߁߄߀) ߖ߭ߎߡߣߍ߫ (߁߀߆߀)

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ (enwiki) ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. this article was translated from English Wikipedia