ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߝߟߐ ߝߍ߬. ߞߊߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߅߀ ߟߊ߫. ߓߌ߬ߛߊ߲߰ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߁߈߇߈ ߠߊ߫. ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲߸ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߖߊߕߌ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫.

ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰

ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߅ ߁߈߈߇ ߟߊ߫߸ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߍ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߉ ߁߈߉߁ ߠߊ߫߸ ߝߊߙߌ߲ ߟߎ߬ߥߌߛ ߊߙߑߛߌ߭ߌߣߊߙ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߝߌ߲߬ (ߖߋ߬ߣߌ߲߬)߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ߬ ߞߘߐ ߣߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߐߞߊ߲߬. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߞߍ߬ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߝߊߟߊ߲߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߝߊߟߊ߲ ߘߌ߫. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߣߊ߭ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ ߓߍ߯ ߛߘߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߙߌ߬ ߝߏߟߏ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊߛߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߒ ߘߴߌ ߛߐ߫ ߛߍ߲ ߦߏ߫ ߣߊߛߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߣߊߛߎߓߊ߫ ߡߊ߬. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬.

ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߴߌ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߊ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߴߌ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߊ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߴߌ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߊ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߴߌ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߊ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.