ߞߙߎ߬ߛߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߞߙߎ߬ߛߊ߫
Kouroussa market 1911.jpg
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Kouroussa-Centre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃߉′߀″N ߉°߅߃′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߘߏ߬ߛߊ߬/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ  ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߬ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߸ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌߟߓߊ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߝߍ߬

ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ

߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߝߏߦߌߘߊ߫ ،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߦߏ߫،ߝߎߟߊߣߌ߫،ߛߏ߬ߛߏߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬،

ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߘߏ߬ߛߊ߬
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߞߘߏ߬ߛߊ߬
ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߘߏ߬ߛߊ߬
ߊ߬ ߛߌߓߊ߮
ߟߐ߭
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߱ ߞߘߐ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߬߸ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߌ߫

ߖߏߣߊ߫߸ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊߦߌ߯ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬  ߡߍ߲߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߇/߁߈߉߉ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߓߟߏߦߊ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬

ߘߐ߬ߝߐ

ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߟߐ߫ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߲߬ ؟

ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߐ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߌߕߊ߬ ߟߋ߬ ߁߄߇߀  ߝߊ߲߭ ߝߍ߫߸ߗߍ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߗߍ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫

ߒߓߙߊߓߡߊߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍߡߏߙߌߘߋߡߊ߬ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊߕߐ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ߘߊ߲߬ߞߙߊߕߎߡߊ߫ ߗߍ߫ ߕߊ߫ ߦߌߟߊ       ߞߛߌ߬ߘߎ߯߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍߟߊ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ߊ߰ ،ߊ߬ߟߎ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫،ߤߊ߯،ߛߌߟߊ ߕߍ߱ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊߟߏߕߎ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫:ߓߟߊߕߏ߫ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ߓߟߊߕߏ߫ߞߊߣߊ߬ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ߫   ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲ߤߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߌ߫߸ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫،ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߕߐ߯ ߓߐ߯ߣߍ߲߫ ߞߌ߬ߕߊ߫ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫{ߞߙߎ߬ߛߊ߬}ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߸ߞߐ߭ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߮ߞߌ߬ߕߊ߬ߞߐ߭ ߘߌ߫،ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸

ߛߏߕߌ߮ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߏߕߌ߯ ߗߍߡߐߦߊ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫،

ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬߸ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߞߟߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߊߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߝߟߐ.

ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߈߉߀ ߤߊ߯ ߂߀߀߇ /ߛߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߵߏ߬ ߝߟߍ߫

߁.ߛߙߋ߫ ߓߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬  {ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ߫}

߂.ߥߙߏߞߘߐߞߎߡߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ {ߘߛߎ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫}

߃.ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߞߋߕߊ߬ {ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ}

߄.ߡߊ߰ߘߌ߬ߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ {ߘߛߎ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ}

߅.ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ {ߝߊߙߊ߲ߡߊߘߌߦߊ߫}

߆.ߞߐ߰ߖߎ߬ ߞߋߕߊ߬  {ߥߙߏ߬ߓߋ߬ߕߍߣߍ߲ߠߊ߫}

߇.ߣߊ߲ߕߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ {ߘߛߎ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫}

߈.ߣߊ߲߬ߡߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߋߕߊ߬ {ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ߫}

߉.ߞߊ߬ߓߊ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߞߋߕߊ߬  { ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ}

߁߀.ߊߜߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ {ߞߎߟߊߞߏ߫ߟߊߦߌߟߊ}

߁߁.ߣߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ { ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ}

߁߂.ߊߛߎߛߏ߬ߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ]{ߘߛߎ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ}

߁߃.ߛߊߦߏ߲߫  ߞߋߕߊ߬ {ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ߫}

߁߄.ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߘߎ߬ߥߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߘߛߎ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ

ߞߐߟߕߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߜߏ߬ߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬،ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߄߲/߁߂/߂߀߀߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ    ߊ߲ߛߎߡߣߊ߬  ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߞߍ߫ ߟߊ߫،ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߣߍ߰ߖߟߎ߫ ߓߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫،

ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߃، ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߊߓߌߟߊ ߃،

ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ:ߣߊ߲ߛߊߡߦߊ߫،ߥߙߏ߬ߓߋ߬ߕߍߣߍ߲ߠߊ߫، ߞߎߟߊߞߏ߫ ߟߊߦߌߟߊ

ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ:ߘߛߎ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ،ߝߙߊߡߊߘߌߦߊ߫،ߓߊߜߍߛߊߘߌߦߊ߫

ߤߊߡߊ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߊ߯ߡߣߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߘߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߦߏ߫߸ߊߟߎ߫ ߢߊߡߍ߲߫߸ߤߊ߯ߡߣߊ߬ ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߁߂ߟߋ߬ ߘߌ߫،

  • [[ߓߟ

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ:ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߟߊ߰ߦߌ߫{߁߉߂߈}

ߡߛߏ߬ ߓߘߍߓߘߍߟߌߟߊߊߛߕߊ߬ ߓߊ߫ ߖߊ߯ߟߏ߲{ ߁߉߄߂}

ߊ߬ ߛߌߓߊ߮:߁߆߀.߀߀߀߀

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߞߣߐ ߏ߬ ߝߟߍ ߣߌ߲߲߬

ߤߊ߯ߡߣߊ߬،ߜߙߋߘߎ߯،ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ،ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫،ߥߎߟߘߊ߫،ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߓߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ

ߞߏ߬ߣߌ߲߬، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫  ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߕߍ߫߸ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߘߐߕߟߊߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫…

ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ،ߓߊ߲ߝߟߍ߫ ،ߓߊ߯ߙߏ߫ ،ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ،ߓߊߓߌߟߊ߫،ߜߙߋߘߎ߯-ߞߌ߬ߢߍߘߐ߫،ߓߟߊߕߏ߫،ߘߎ߯ߙߊ߫، ߛߊ߲߲߬ߞߌߣߊ߬،ߘߎߥߊߞߐ߫،ߞߡߐ߬ߟߊ߬ߞߎߙߊ߫،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ ߛߣߍ߬ߡߊ߬ ߡߊߦߙߐ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߫ ߕߊ ߘߌ߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]