ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߌߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߎߟߊ
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ, ߛߌߦߊ

ߝߌߟߊ߸ ߝߎߟߊߣߌ߲ ߥߟߊ߫ ߝߎߟߊ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝߎߟߑߓߍ߫ (ߝߌߟߊߞߊ߲: Fulɓe, 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫; French: Peul; Hausa: Fulani or Hilani; Portuguese: Fula; Wolof: Pël; Bambara: Fulaw) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߘߊ߯ߙߑߝߎ߯ߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫. ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߡߊ߬. ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߅ ߣߌ߫ ߃߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫[߁].

ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߎߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߊߘߑߟߊߡ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߘߑߟߊߡ ߛߓߍߟߌ ߡߊߝߘߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߝߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߜߍ߲ߜߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ – ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߇ ߣߌ߫ ߁߀ ߕߍߟߊ – ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߕߘߎߓߎ߬ߓߐ (ߓߎ߬ ߕߘߎ߫ ߓߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲) ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߝߌߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߬ߛߋ߲߬ߘߐߟߊ (ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߐ߮) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟߎ߫߸ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߟߎ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߝߌߟߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫. ߝߌߟߊ %߉߉ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߬ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߎ߬ߤߡߊߘߎ ߓߎߤߊߊߌ߫; ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊߞߌ߫ ߛߊ߯ߟ; ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫; ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߎߡߊߙߎ߫ ߛߌ߰ߛߜ߭ߏ߫ ߊ߲ߓߊߟߏ߫; ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߖߎߟߑߘߍ߬ ߖߊߟߏ߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߓߎ߬ߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ߸ ߊߡߌߣߊ߫ ߖ. ߡߎ߬ߤߊߡߍ߬ߘ; ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߇߄߲ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߕߌ߬ߖߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߎ߬ߤߡߊߘߎ ߓߊ߲ߘߌ߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍߕߙߐ߬ߟߌ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (OPEC) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮߸ ߡߎ߬ߤߡߊߘߎ ߛߊ߬ߣߎ߬ߛߌ߫ ߓߊߙߑߞߌ߲ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߦߙߍߞߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ. ߢߎ߰ߖߌ߬ ߞߐ߯ߣߍ߲: ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߕߜߋߦߊ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫.

ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߋߝߋߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߦߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊ߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬: ߦߏ߫ ߥߟߐߝߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲߸ ߤߊߥߎߛߊ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߫ ..)[߂].

ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߢߐ߰ߢߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫; ߝߎߕߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߓߌ߲ߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߫; ߡߊߛߌ߬ߣߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߐߞߊߘߌ߫ ߦߌߟߊ ߘߐ߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐߔߑߕߌ ߣߌ߫ ߢߏ߯ߙߏ߫ ߘߎ߫ ߛߊ߯ߤߍߟ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫; ߓߐߙߑߜ߭ߎ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߋߣߍ߫ ߘߐ߫; ߕߜ߭ߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߝߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫; ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߛߍߣߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫߸ ߥߘߊߟߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡ; ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߞߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߟߌߝߊ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫ ߛߌߛߍ߲߬ (ߦߏ߫ ߕߊߤߎ߬ߥߊ߫߸ ߞߊߛߌߣߊ߫߸ ߛߞߏߕߏ߫߸ ߞߋߓߌ߬߸ ߖ߭ߍ߲ߘߊ߯ߙ߸ߓߊߎߗߌ߫߸ ߘߌ߯ߝߊ߫߸ ߦߏߓߋ߫߸ ߜ߭ߐ߲ߓߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߓߋߣߎߌ߫ ߓߊ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߬ߌߖߌ߯ߙߌߦߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊߡߋߙߎߣ ߠߎ߫ ߘߐ߫).

ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߝߐ߲ߓߌߣߊ߫\ߤߐ߲ߓߌߣߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫ ߊߘߡߊߥߊ߫ ߝߎߟߊߣߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߝߌߟߡߊ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫߸ ߝߌߟߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߕߘߎߓߎ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߗߊ߬ߊߌ-ߓߊߜߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߗߊߘߌ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߛߊ߲ߕߙߊߟ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߥߘߊߌ߫ ߕߌ߲ߘߌߞߊ߲߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߗߊߘߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߐߙߑߘߏߝߊ߲߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߘߊ߯ߙߑߝߎ߯ߙ ߣߌ߫ ߣߟߌ߫ ߓߊ߯ߡߊ߸ ߛߋߣߊ߯ߙ߸ ߞߛߊߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߝߎߟߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߯ߕߐߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߤߖߌ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߓߌ߭ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߝߌߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߕߊ߲߬.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ (enwiki) ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. This article was translated from English Wikipedia