ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߔߊߔߘߊ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐߞߘߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬ ߝߎߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊ߯߯ߟ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߕߊ߯ߟ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߡߊ߲ߛߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫߸ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬،ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߞߘߐߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫߸ߏ߬ ߟߐ߭ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬،ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߌ߲ߛߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊ߯ߟ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߢߊ ߕߎ߲߬ ߘߵߊ߬ߟߋ߫ ߢߍ߫،ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬،ߊ߬ߟߋ߫ ߝߊߕߎߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬،ߝߏ߫،ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߥߎߟߋ߲ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰،ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߍ߱ ߊ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߟߏ ߟߊ߬ߡߊ߲ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߎ߯ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߥߎߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߟߊߕߊ߯ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߊ߲߭ ߺ ߏߺ. ߛߊ߲߬،ߢߐ߭،ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߘߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫،ߤߊߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬،ߣߵߏ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߕߊ߯ߟߊ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬  ߡߊ߬

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߸ߏ߬ ߝߟߍ߫

  • ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫  ߕߊ߲ߓߊ߲،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫،ߘߊߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߝߟߐ،ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߛߎߞߎ߫  ߞߐ߫ ߘߌ߬

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߌ߲߬ߛߙߌ߬ߓߊ߬ ߝߟߐ

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߡߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߖߘߌߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߤߊߟߌ߬،ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬،ߘߎ߱ ߏ߬ ߟߊ߲߬ߔߊߛߌ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߊ߬ ߘߐ߫߸ߡߏߙߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊߙߊߓߎ߫߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫،ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߏ߫ ߢߊߟߐ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߰ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߘߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߛߌ߫  ߕߍ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.