ߞߌ߬ߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߌ߬ߕߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎߓߋߛߏ ߣߴߊ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߕߊ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ (ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲) ߛߏߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߞߌ߬ߕߊ߬
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߬ߕߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߂′߂߀″N ߉°߂߉′߁߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ߡߊߙߑߟߌ߫ ߟߋ߫ ߙߏߥߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߞߙߎ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߊߟߊ߲ (ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߏ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߓߐߘߊ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߊߞߊ߲߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ (peintures rupestres) ߟߎ߬. ߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߞߊߕߏߟߌߞ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ (ߞߐ߯ߙߌ) ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ߬ ߛߣߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߌ߬ߕߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߍ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߍ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߕߍ ߦߋ߫ (ߡߟߌ߫ ߁߁߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߡߟߌ߫ (߂߀߅). ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄߈ ߉߄߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫.  ߓߛߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߦߟߌߟߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߕߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߕߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߞߏߛߓߊߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߛߓߍߦߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ (ߘߊ߯ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߬ߕߊ߫߸ ߞߎ߬ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߕߊ߫ ߥߊ߬ߦߌ)

ߞߌ߬ߕߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߐ ߘߊߢߐ߲߬߸ ߖߋ߬ߟߌ ߟߋ߬߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߡߛߏ

ߛ߭ߍߞ ߤߡߊߟߊ߬ ߖߓߊ߬ߕߍ߫߸ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߏߔߐߔ.

ߡߊ߬ߡߘߎ ߖߓߊ߬ߕߍ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߏߙߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߋ߫߸ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߸ ߛߓߍߦߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߘߐߕߟߊ.

ߞߊ߲ߖߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫߸ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ.

ߖߋ߬ߟߌ߫ ߡߊ߰ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߸ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߊ߲߬ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫.