ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߦߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߦߋ߫
ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ, ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߂߆′߅߉″N ߁߁°߂߆′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ߡߏߓߏߗ߭, Évry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߎ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎߘߍ߫ ߄߉߅ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊߖߟߎ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫.ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߝߟߐ ߞߎߓߋߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߬ߙߌ ߝߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߡߐ߬ߘߌ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߈߀ ߁߄߆ ߟߊ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߁߂߇ ߃߆߈ ߘߐ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߋ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߡߊߦߟߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߛߋ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߟߊߦߊ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߞߐߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߓߊ߲ߘߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ ߓߐߟߌ ߘߎ߲ߡߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߃߀߄߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫:

ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߖߌ߲߭߸ ߞߊ߬ߦߋ߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߂ ߟߊ߫:

ߝߍߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߊ ߞߎߘߍ߫ ߁߆ ߟߊ߫:

ߜ߭ߎߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߊ߸ ߞߎߘߍ߫ ߈߀ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊߖߟߎ ߝߍ߬

ߞߐߢߞߊߙߌ߫ ߖߌ߰ߣߍ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߓߟߏ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫:

ߡߊߜ߭ߌ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߬ߟߊ:

ߡߊߣߊ߲ߕߊߣߌ߫ ߢߎߡߍߓߊߟߊ߲:

ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬߬ߙߊ߲߲ߕߊ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߟߌߋߣߌ߫ ߓߟߏ߫ (߁߈߈߇-߁߈߈߈) ߠߊ߫

ߞߊ߬ߦߋ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߈߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߜߛߋ߫ ߛߌߝߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫.

ߞߊ߬ߦߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߌ߫)߸ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߁߈߉߉ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߁߇ ߡߊ߬.

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߘߐ߫ ߛߓߍ (arrêté) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߊߟߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭\߁߉߁߉ ߟߊ߫. ߁߉߅߅ ߣߍߣߍߓߊ ߁߈ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ߦߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߊߞߐߡߊ߫ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߭ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߛߊߣߌ߲ ߏ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߏ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߡߊ߬ (ߞߎߘߍ߫ ߉߀߀) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߕߍ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߞߊ߲߬ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߍ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߜߋ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫. ߛߏ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߱ ߛߌߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߊ߲߬: ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ [ߕߎ߬ߡߊ ߢߎ߬ߡߊ߲߫؟]. ߞߊ߬ߦߋ߫ ߛߏ ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊߖߟߎ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌߟߊ-ߞߊ߲-ߡߊߘߏߣߌ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߜߌ߬ߟߌ߲߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߛߍ߲ ߡߍ߲ ߓߟߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߍߝߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫߸ ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߕߊߡߌ߲ߠߌ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߡߊ߬.

ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߘߋ ߁߈߈߉ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߊߜ߭ߑߘߊߜ߭ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߍߜ߭ߟ ߊߖ߭ߎߙ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.

ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ (߂߀߁߁)

ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߘߋ ߁߈߈߉ ߟߊ߫

ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ (߂߀߁߁)

ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ (߂߀߁߁)
ߔߏߔߏ ߞߊ߲߬ ߒߜ߭ߎߌߣߊ߫ (߂߀߁߁)
ߛߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ߛߐ߲ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߛߌߟߊ ߘߌ߫

ߛߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ߛߐ߲ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߛߌߟߊ ߘߌ߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ߬ ߞߏ ߘߐ߫: ߛߊ߲߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߕߌ߯ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ …

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߆\߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߊߞߍߦߙߐ ߣߌ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ «Quarantaine».