ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߦߋ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߥߙߐ߬ߞߘߐ߫ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲ ߝߍ߬ ߤߊ߲߯ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߊߖߌ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߐߞߘߐ߫. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߣߌ߲߫ ߞߊߙߌߝߊ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߝߊ߱ ߘߌ߫.

ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߣߍߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߞߍ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߟߋ ߢߍ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߖߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߐ߬ߞߘߐ߫ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊߖߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߊߘߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߊ߫.

ߊߖߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖߌ߫ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߘߊߕߐߘߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊߖߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߦߵߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߔߋߎ߫߹ ߓߊߏ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߊߘߋ߲ ߣߵߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫߸ ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߓߊߘߋ߲ ߞߟߍ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊߛߊ ߝߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߘߐ߫ ߥߙߏ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫. ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߍߝߊ߯ߣߌ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߴߌ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߮ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߐ߬ߞߘߐ߫ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߊߖߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߏ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߭ߡߘߏ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߖߌ ߘߐ߫.

ߊߖߌ ߡߌ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫, ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߟߏ߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߊ߬ ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߊߖߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊߖߌ߫ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ ߝߐ߫: ߞߏ߫ «ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߖߊ߲ߝߊ ߊߖߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫߹, ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߌ߲߭ ߖߊ߲߬ߝߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߢߵߊ߬ ߖߎ߮ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫؟. ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߊ߫؟». ߊߖߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߢߐ߲߭ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫.

ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ, ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߐߜߍ ߟߊ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]