ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߘߎ߱ ߝߟߐ ߘߌ߬߸ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߮،ߊ߬ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߝߟߐ ߘߌ߬߸

ߣߐ߬ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߟߏߟߎ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߞߘߐ،ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫،ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯،ߡߊߞߐߣߐ߲߫،ߣߎ߲ߞߎߐߞߊ߲߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߏ߬ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߅ ߘߌ߬

ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߞߘߐ߫،ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫،ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ،