ߘߊߦߌ ߞߊ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߊߦߌ ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߄߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߓߘߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌߣߊߓߎ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߘߌ߫. ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߘߊߦߌ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߜߟߍߦߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߛߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߍߞߕߍ߫. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߋߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߰ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߓߊߕߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߕߋ߭ (ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߰ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߟߋ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߦߌ ߞߊ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߒ߬ ߡߴߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ߫ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ [ߒ߬ ߓߍߣߵߏ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐ ߟߊ߫]. ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߣߌ߫ ߥߙߐ߬ߞߘߐ߫ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߞߘߍߜߍ߫߹ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߛߍߥߊ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߘߍ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊߕߍߞߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌߣߊߓߎ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߘߊߦߌ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߝߍ߬.

ߓߊߕߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߙߋߘߎ߯ ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߋ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߊ߰ߟߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߖߌ߲߭ ߡߊ߬. (ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߞߏ߬ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߋߕߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫, ߒ߬ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߫ ߘߊ߲߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߘߊߦߌ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫). ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߦߋ߲߭ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߏ߯ߙߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߊ ߘߌ߫ ߒߘߐ߯ ߘߊߦߌ ߡߊ߬߸ ߘߊߦߌ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߝߌ߲߭ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊ ߞߘߐߞߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߋ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߕߋ߬. (ߞߎߡߊ ߣߌ߲߭ ߕߐ߭ ߘߌ߫ ߢߊߝߐ߫ ߡߊߞߌ߬ ߕߊߟ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫).

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߭ ߣߌ߫ ߘߊߦߌ ߓߏ߬ߙߌ ߣߴߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߥߊߕߐ ߜߊ߲ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߛߊ߰ߖߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߡߍ߬ߓߙߋߡߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߰߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߓߐ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߘߊߦߌ ߡߊ߬.

ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫. ߖߋ߬ߟߌ߫ ߗߍ [ߊ߬ ߕߐ߯ ߘߌ߬؟] ߟߋ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ ߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߞߡߍ߬ߓߙߋߡߊ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߓߊ߲߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߘߍ߰ߡߌ߲ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߸ ߘߊߦߌ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߔߘߊߞߌ߫߹ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߓߌ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߢߊ߬.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊߦߌ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߊ߲߬ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߯ߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߫.

ߘߊߦߌ ߛߊ߯ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߘߊߦߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߯ߓߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߭ ߖߌ߲߭ ߘߟߊߛߌ߰ ߕߡߍߢߍ߫. ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߓߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߓߌ߫) ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߦߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߖߌ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߘߊߦߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬. ߘߊߦߌ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߛߎ߲߰ߕߟߋ (ߥߊ߬ߟߌ߬ߤߊ߬ ߕߟߋ) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߐ ߝߊ߰ߡߊ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߴߊ߲ ߧߴߏ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍߣߵߏ߬ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߣߍ ߓߐ߫ ߣߍ߲߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߥߊ߬ߟߌ߬ߤߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬. ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߖߌ߲߭ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫߸ ߘߊߦߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߔߏߦߌ߫߹ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߰ߡߊ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߖߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߘߌߦߌ ߡߓߊߟߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫߸ ߘߊߦߌ ߞߊ߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫߹, ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߓߊߟߌ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ߛߊ߬ߘߊ߹ ߖߌߣߊߓߎ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߘߋ߲߫ ߜߌ߲߬ߜߌ߲߫ ߗߋ߬ߖߎ߮߸ ߊ߬ ߥߊߕߐ ߝߟߍ߫߸ ߊ߯߹ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ߬ ߘߋ߲ ߗߍ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߝߋ߲߫ ߞߐ߫ ߘߋ߬߹ ߖߊ߰ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߡߵߊ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬.

ߝߊ߰ߡߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫߹ ߖߊ߰ ߌ ߘߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߌ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ ߞߎߡߘߊߓߊ߫ ߝߐ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ ߦߴߌ ߘߊ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߣߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߝߙߵߊ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߢߊߝߐ߫ ߡߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ ߝߙߊ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ߝߎߊ߲߫߹ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߊ ߝߙߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ ߝߙߊ߫߸ ߒ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߓߊߏ߬ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊߕߐ߯ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߘߛߍߣߍ߲ ߘߊߦߌ ߛߊ߯ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߙߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߊߦߌ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰.

ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߦߌ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߦߌ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߕߐ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬߸ ߘߊߦߌ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߡߊ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: «ߒ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߘߴߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߍߞߏߙߏ߲ ߕߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߰ߞߏ߬ߙߏ߲߬ ߕߋ߫» (ߏ߬ ߕߐ߭ ߓߍߣߊ߬ ߝߐ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫) ߘߊߦߌ ߞߐߛߊߦߌ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߝߊ߰ߡߊ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߘߋߓߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߦߌ ߞߐߛߊߦߌ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ ߝߘߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߓߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߞߏ߫: ߋ߹ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌ߬ ߕߋ߲߬߹ ߓߊ߰ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ ߝߊ߰ߞߏ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ߓߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ (ߖߌߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߘߙߎ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߞߙߎߕߎߕߎߕߎ߫߹ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߜߍߘߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫).

ߞߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߜ߭ߟߋߡߎ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߎ߬ߧߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊߟߴߊ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊߦߌ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߟߊ߫. ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߝߋ ߕߊ߭ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߴߊ߬ ߝߴߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߣߐ߬؟ ߝߊ߰ߡߊ ߘߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߦߋ߫.

ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߦߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫, ߞߐߜߍ () ߟߊ߫.